Show simple item record

dc.contributor.advisorLanka, Anita
dc.contributor.authorGaile, Inga
dc.contributor.otherRīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Pedagoģijas fakultāte
dc.date.accessioned2018-10-03T11:07:52Z
dc.date.available2018-10-03T11:07:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-9934-503-34-4 (Summary)
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45281
dc.description.abstractInga Gaile savā promocijas darbā pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijas apakšnozarē ,,Mācību modelis laikmetīgās dejas programmas studentu profesionālās jaunrades veicināšanai” pēta laikmetīgās dejas programmas studentu profesionālās jaunrades veicināšanas iespējas mācību procesā, izstrādā jaunradi veicinošu mācību modeli un zinātniski pamato to. Promocijas darba ievaddaļā autore definē pētījuma pamatkategorijas: pētījuma priekšmetu, pētījuma mērķi, pētījuma uzdevumus, pētījuma metodes, u.c. Promocijas darba teorētiskajā daļā tiek analizēta jaunrades būtība un tās attīstības veicinošie faktori: jaunrades būtība un attīstība, mūsdienu psiholoģijas un pedagoģijas zinātnieku atziņas par jaunradi, jauniešu radošuma procesuāli strukturālo raksturojumu (jauniešu radošuma veidošanās teorētiskos pamatus, jauniešu radošumu sekmējošu studiju procesu, tā veicinošos un kavējošos faktorus; dejas, mūzikas, improvizācijas mācību satura integrāciju radošas sadarbības procesā). Autore apraksta izstrādāto mācību modeli studentu jaunrades veicināšanai, sniedz tā filozofisko, psiholoģisko un pedagoģisko pamatojumu; atklāj izstrādātos profesionālās jaunrades vērtēšanas kritērijus un rādītājus. Promocijas darba empīriskajā daļā autore analizē laikmetīgās dejas programmas studentu profesionālās jaunrades veicināšanu Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā, parāda aprobācijas norisi, ievērojot nepieciešamo aprobācijas procedūru: aprobācijas gaitā iegūto rezultātu analīze un interpretācija, to ticamības (drošības, piemērotības) un validitātes (pamatotības) pārbaude. Promocijas darba nobeiguma daļā autore rezumē pētījuma gaitā iegūtos secinājumus, konstatē, ka pētījuma mērķis ir sasniegts, pētījuma hipotēze ir apstiprinājusies, pētījuma uzdevumi izpildīti. Pētījuma gaitā autore nonākusi pie atziņas, ka izmantojot jaunradi veicinošu mācību modeli, būtiski uzlabojas laikmetīgās dejas specialitātes studentu jaunrade mācību procesā koledžā. Pētījuma raksturvārdi: mācību modelis, laikmetīgās dejas programma, studentu profesionālā jaunradeen_US
dc.description.abstractInga Gaile in her Doctoral thesis for Pedagogy degree of Doctor of Pedagogy of University sub-branch "Teaching model for promoting professional creativity of contemporary dance program students" analyses possibilities of promotion of professional creativity of contemporary dance program students in the learning process and provides scientific justification for it. In the introductory part of the thesis, the author defines basic categories of her research: the object of the study, goals and tasks, research methods etc. In theoretical part of the thesis, the author analyses the nature of creativity and its development factors: the nature and development of creativity, the findings of contemporary scientists of psychology and pedagogy about creativity, the structural characteristics of youth creativity (theoretical basis of formation of youth creativity, study process that enhances youth creativity, its fostering and hindering factors; integration of dance, music and improvisation in the creative collaborative process). The author describes her teaching model developed to promote students' creativity, gives its philosophical, psychological and pedagogical basis, as well as criteria and indicators for evaluation of professional creativity. In the empirical part of the thesis, the author analyses the promotion of professional creativity of contemporary dance program students in the College of Latvian Culture of the Latvian Academy of Culture, describes the approbation process respecting the relevant approbation procedure: analysis and interpretation of results achieved during approbation, assessment of reliability (safety, suitability) and validity (accuracy) thereof. In the final part of the thesis, the author summarizes the findings of the study and ascertains that the objective of the study has been achieved, the hypothesis of the study is confirmed and the tasks of the research are completed. During the research, the author concludes that applying the creativity-enhancing training model significantly improves the choreographic education in contemporary dance specialty in college. Keywords of the research: teaching model, contemporary dance program, professional creativity of students.
dc.language.isolaven_US
dc.publisherRPIVAen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.subjectAugstskolas pedagoģijaen_US
dc.subjectPedagogy of Universityen_US
dc.subjectmācību modelisen_US
dc.subjectstudentu profesionālā jaunradeen_US
dc.subjectteaching modelen_US
dc.subjectprofessional creativity of studentsen_US
dc.titleMācību modelis laikmetīgās dejas programmas studentu profesionālās jaunrades veicināšanaien_US
dc.title.alternativeThe learning model of professional creativity’s promotion for contemporary dance programme studentsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record