Show simple item record

dc.contributor.advisorAnspoka, Zenta
dc.contributor.authorLemešonoka, Inta
dc.contributor.otherRīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Pedagoģijas fakultāte
dc.date.accessioned2018-10-03T12:20:10Z
dc.date.available2018-10-03T12:20:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-9934-18-254-9 (Summary)
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45285
dc.description.abstractIntas Lemešonokas promocijas darbs pedagoģijā „Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās vispārizglītojošās skolas pedagoģiskajā procesā” izstrādāts Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas fakultātē profesores Dr. paed. Zentas Anspokas vadībā laikā no 2012. līdz 2017. gadam. Pētījuma mērķis ir izstrādāt teorētiski pamatotu skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās modeli, to eksperimentāli pārbaudīt un apkopot pētījuma rezultātus. Tas dod iespēju pārbaudīt pētījuma hipotēzi: skolēns karjeras vadības prasmes veido sekmīgāk, ja skolas pedagoģiskā procesa ietvaros ir sistemātiski un sistēmiski organizēta karjeras izglītība atbilstoši skolēna vajadzībām; skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās pamatā ir mērķtiecīga sadarbība skolēna un profesionāla pedagoģiskā personāla starpā. Pētījuma bāze ir Latvijas skolu 8., 9., 11. un 12. klases 827 skolēni un 176 skolotāji, 43 individuālo karjeras konsultāciju apmeklējušie skolēni; autores vadīto pedagogu profesionālās pilnveides semināru un kursu dalībnieki - 8 skolotāju grupas (kopskaitā 424 dalībnieki); autores vadīto semināru vecākiem 108 dalībnieki – skolēnu vecāki; fokusgrupu diskusiju dalībnieki - 53 skolēni, 76 skolotāji; 48 vecāki; intervētie 36 skolēni un 32 skolotāji. Pedagoģiskā eksperimenta veikšanai izvēlēta eksperimentālā grupa, sastāvoša no 9.klases 17 skolēniem un 12. klases 19 skolēniem – kopskaitā 36. Promocijas darba 1. nodaļā „Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās kompetenču pieejā balstītas izglītības ietvaros” veikta zinātniskās literatūras un avotu izpēte par kompetencēs balstītas izglītības koncepta būtību, karjeras vadības prasmju būtību, karjeras izglītību kā skolēna karjeras atbalsta sistēmas sastāvdaļu un karjeras izglītības metodisko pamatu. Izveidots skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās teorētiskais modelis, izstrādāti modeļa kritēriji un rādītāji, balstoties uz darbā analizēto un zinātniski pamatotu karjeras vadības prasmju veidošanu mācīšanās procesā. Promocijas darba 2. daļā „Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās empīriskā izpēte” atklāta esošā situācija vispārizglītojošās skolas skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās procesā; pedagoģiskajā eksperimentā atklāta skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās kompetenču pieejā balstītas izglītības ietvaros un noskaidrota iesaistīto skolēnu gatavība pieņemt lēmumu karjeras izvēlē, absolvējot 9. un 12. klasi. Balstoties uz izstrādāto skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās modeli, izstrādāti ieteikumi pedagoģiskā procesa pilnveidei vispārizglītojošā skolā.en_US
dc.description.abstractInta Lemešonoka’s doctoral thesis in pedagogy “Development of pupil's career management skills within the pedagogical process of general education schools” has been worked out at the Faculty of Pedagogy of the Riga Teacher Training and Educational Management Academy during the period from 2012 to 2017 under supervision of Prof. Dr. paed. Zenta Anspoka. Research goal is to elaborate a pupil's career management skills development model based on theoretical knowledge, verify it through experiment and summarise the research results. Hypothesis: a pupil develops career management skills more successfully, if a systematically and systemically organized career education is included in school's pedagogical process according to pupil's needs; development of pupil's career management skills is based on a meaningful cooperation between the pupil and a professional pedagogical personnel. Research basis: 827 pupils from 8th, 9th, 11th and 12th grades and 176 teachers from different Latvian schools took part in the study: 43 pupils receiving individual career guidance consultations with the author of the study; participants of the author's organized seminars and courses - 8 groups of teachers (424 participants in total) and 4 groups of parents (108 participants in total); participants of the author's organized focus groups - 53 pupils, 76 teachers and 48 parents; 36 pupils and 32 teachers interviewed by the author. Pilot group in order to carry out the experiment was comprised of seventeen 9th grade pupils and nineteen 12th grade pupils (36 in total). The first part of the thesis “Development of pupil's career management skills within a competency based educational approach” studies scientific literature and resources on the concept of competency based education, the essence of career management skills, career education as a part of school's career support system and methodological grounds of career education. A theoretical Pupil's career management skills development model has been elaborated along with the model's criteria and indicators, based on the previously analysed and scientifically founded career management skills development within the pedagogical process. The 2nd part of the doctoral thesis “Empirical study of pupil's career management skills development” detected the current situation about the conditions of pupil's career management skills development; during the pedagogical experiment these conditions have been identified within a competency based educational approach, and find out of the involved pupils' readiness to make career choice decisions when graduating the 9th and 12th class has been carried out. Recommendations on improving the pedagogical process in general education schools have been set forth based on the elaborated pupil's career management skills development model.
dc.language.isolaven_US
dc.publisherRPIVAen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.subjectPedagoģijaen_US
dc.subjectSkolas pedagoģijaen_US
dc.subjectSchool Pedagogyen_US
dc.titleSkolēna karjeras vadības prasmju veidošanās vispārizglītojošās skolas pedagoģiskajā procesāen_US
dc.title.alternativeDevelopment of pupil’s career management skills within the pedagogical process of general education schoolsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record