Show simple item record

dc.contributor.advisorPužuls, Mārtiņš
dc.contributor.authorŠtube, Igita
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte
dc.date.accessioned2019-01-05T02:01:30Z
dc.date.available2019-01-05T02:01:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other68152
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45975
dc.description.abstractKvalifikācijas darba tēma ir „Darba aizsardzības sistēmas uzturēšana un pilnveide uzņēmumā „XXX””. Pētījuma mērķis ir analizēt esošo darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā „XXX” un sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai. Pētījuma mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1.Analizēt un pētīt informācijas avotus, literatūru par darba aizsardzības sistēmu. 2.Pētīt un analizēt darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā „XXX”. 3.Izstrādāt priekšlikumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai uzņēmumā „XXX”. Uzņēmuma „XXX” darba aizsardzības sistēma kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām, tomēr ir nepieciešams veikt darba vides risku novērtēšanu, lai plānotu korektīvos un preventīvos darba aizsardzības pasākumus, kas palīdzētu novērst vai mazināt iespējamos nelaimes gadījumus. Ieviest efektīvus darba aizsardzības prasību ievērošanas kontroles mehānismus, uzlabotu darba aizsardzības sistēmas kultūru uzņēmumā, kas nodrošinātu nodarbināto iesaistīšanos un atbildību par savu un citu drošību. Ļoti svarīgs aspekts ir nodarbināto attieksme pret savu veselību, obligātajām veselības pārbaudēm un arodveselību, kā arī savas darba vietas risku pārzināšana – galvenais ieguvums ir izglītots, zinošs, vesels darbinieks, un ieguvējs ir gan nodarbinātais, gan darba devējs. Kvalifikācijas darba apjoms 48 lappuses bez pielikumiem. Darba struktūru veido: ievads, 5 nodaļas ar apakšnodaļām, secinājumi, priekšlikumi, izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts un pielikumi.
dc.description.abstractThe title of the qualification paper is “Maintaining and upgrading the labour protection system in a company „XXX””. The aim of the research is to analyze the existing labor protection system in company „XXX” and to make proposals for its improvement. The following tasks are set for the purpose of the research: 1.To analyze and study sources of information, literature on the labor protection system. 2.To study and analyze the labor protection system in the company „XXX”. 3.To develop proposals for improving the labor protection system in the company „XXX”. The labour protection system of the company „XXX” generally complies with the requirements of the regulatory enactments; however, it is necessary to carry out risk assessment for the work environment in order to plan corrective and preventive labor protection measures that would help to prevent or reduce potential accidents. To introduce effective control mechanisms for observance of labor protection requirements, to improve the culture of the labor protection system in the company, ensuring the involvement of employees and responsibility for their own and others' safety. A very important aspect is the attitude of employees towards their health, compulsory health checks and occupational health, as well as the risk of their workplace - the main benefit is an educated, knowledgeable and healthy employee and the winner is both the employee and the employer. Finally, detailed conclusions and proposals. The amount 48 pages without attachments. Job structure: introduction, 5 chapter with subdivision, conclusions, proposals, list of literature used and the source of information, attachments.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectDarba aizsardzība (Rīga) [RPIVA]
dc.subjectdarba aizsardzība
dc.subjectdarba vide
dc.subjectempīriskā
dc.subjectriska faktors
dc.titleDarba aizsardzības sistēmas uzturēšana un pilnveide uzņēmumā “XXX”
dc.title.alternativeHealth and safety environment risk assessment and how to reduce them at “XXX”enterprice
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record