Recent Submissions

 • Personu ar invaliditāti pieredzes naratīvi invaliditātes teoloģijas perspektīvā 

  Skuja, Arta (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darbs “Personu ar invaliditāti pieredzes naratīvi invaliditātes teoloģijas perspektīvā” ir praktiskās teoloģijas disciplīnā veikts pētniecības darbs. Tajā tiek vērsta uzmanība uz personu ar invaliditāti pieredzēm ...
 • “New Age” iezīmes Mihaela Laitmana Kabalā 

  Grante, Ilona (Latvijas Universitāte, 2023)
  Darba mērķis ir iepazīt Mihaela Laitmana, viņa dibinātās organizācijas Bnei Baruch, kā arī Laitmana izveidotās un vadītās “Starptautiskās Kabalas Akadēmijas” darbību, izpaltību un teoloģiju, rast atbildi uz jautājumu: “Vai ...
 • Svētā Lūkas Voino-Jaseņecka mācība par cilvēku grāmatā "Gars, dvēsele, miesa" 

  Gerasimova, Mira (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba tēma ir Svētā Lūkas Voino-Jaseņecka mācība par cilvēku grāmatā “Gars, dvēsele, miesa”. Bakalaura darbs ir veltīts Svētā Lūka Voino-Jaseņecka antropoloģijai. Sv. Lūkas sarakstītie darbi ir maz pētīti, tādēļ ...
 • Saules paneļu kā alternatīvu energoresursu ieguves veida izmantošana un popularizācija Latvijā. 

  Melngalvis, Ervins Patriks (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darbs "Saules paneļu kā alternatīvu energoresursu ieguves veida izmantošana un popularizācija Latvijā" ir veltīts izpētei par saules paneļu izmantošanas un popularizācijas iespējām Latvijā, kā arī tās tehnoloģijām ...
 • Public survey data of the study "Innovative and inclusive governance" 

  University of Latvia (2023)
  The data set is based on the data of the public survey conducted in March 2023 (03.03.2023-03.15.2023). The survey was conducted to establish the respondents' political attitudes, political participation, incl. participation ...
 • Evaņģeliji un psalmi: 

  Zeps, Dainis (2023-11-03)
  Mācību materiāls iekļauj Jaunās Derības un Psalmu atsevišķas nodaļas no Peshitas (klasiskā sīriešu val.) paralēli ar citām bibliskajām valodām, kur dažām nodaļām pievienota leksiskā atslēga.
 • Darbaspēka novecošanās Latvijā 

  Frembergs, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba tēma ir “Darbaspēka novecošanās Latvijā”, darba mērķis – izanalizēt Latvijas darbaspēka novecošanās ietekmējošos faktorus un to ietekme. Darba pirmajā daļā ir apskatīta literatūra un pētījumi, kas paskaidro ...
 • Inflācija un to noteicošie faktori 

  Gorodņičijs, Daniils (Latvijas Universitāte, 2023)
  Inflācija ir naudas līdzekļu vērtības samazināšana, ka arī inflācija ir patēriņa groza sadārdzināšana. Inflācija skar ikvienu iedzīvotāju, jo tā ietekmē cilvēka labklājību. Inflācija ir ļoti svarīgs valsts iedzīvotāju ...
 • Produktivitāti veicinoša darbaspēka pārdale Baltijas valstīs Covid-19 krīzes laikā 

  Belovs, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2023)
  Covid-19 krīze potenciāli varētu ietekmēt pēdējās desmitgades palēnināto produktivitātes pieaugumu. Viens no produktivitātes pieauguma ietekmējošiem faktoriem, kuru var izpētīt darba rakstīšanas brīdī ir uzņēmējdarbības ...
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmumā SIA "Grāmatvedis" 

  Bukāne, Līva Justīne (Latvijas Universitāte, 2023)
  Ir pieejami vairāki Latvijas Republikas izdoti likuma regulējumi, kas nosaka noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu, taču noziedzīgi iegūti līdzekļi joprojām tiek iepludināti finanšu tirgū. Ārpakalpojumu ...
 • Nosacījuma tiesību institūta modernizācijas nepieciešamības Latvijas tiesību sistēmā 

  Jermacāns, Edijs (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šī maģistra darba mērķis ir aktualizēt ar nosacījumu tiesību institūtu saistītās problēmas, vienlaikus piedāvājot skaidras šo problēmu risināšanas vadlīnijas kā likumdevējam, tā arī ikvienam tiesību piemērotājam. Autors ...
 • Surogācija 

  Mežule, Elizabete Reina (Latvijas Universitāte, 2023)
  Dažādu apsvērumu dēļ surogācija tiek nosodīta, kā arī aizliegta vairākās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, Francijā, Vācijā un Lietuvā, vai arī vispār netiek regulēta, kā tas ir pašlaik Latvijā. Tomēr noteiktos gadījumos, ...
 • Sociālā darba vārdnīca 

  Bela, Baiba; Ozola, Ieva; Rasnača, Līga; Rezgale-Straidoma, Endija; Roga-Vailza, Vita; Romāne-Meiere, Aiga (LU Akadēmiskais apgāds, 2023)
  Sociālā darba vārdnīca ir tapusi, apzinoties nepieciešamību pēc informatīva un atbalstoša rīka sociālā darba praksē, sociālā darba izglītības nodrošināšanā un sociālās politikas veidošanā, lai veicinātu vienotu izpratni ...
 • Latvijas mediju ekoloģija 2020. gada pandēmijas krīzē 

  Zelča, Vita; Lasmane, Skaidrīte; Zitmane, Marita (LU Akadēmiskais apgāds, 2023)
  Grāmata “Latvijas mediju ekoloģija 2020. gada pandēmijas krīzē” ir tapusi Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo projektu programmas projekta “Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto ...
 • Ēdiena reprezentācijas kultūrā 

  Kalniņa, Ieva (LU Akadēmiskais apgāds, 2023-06-26)
  Kolektīvās monogrāfijas raksti apliecina, ka ēdiens literatūrā palīdz raksturot tautas un valsts vēsturi, sociālo dzīvi un cilvēku psiholoģiju, kā arī izmaiņas tajās politisko un ekonomisko apstākļu maiņas dēļ. Ēdienam ir ...
 • Naida noziegumi un naida runa 

  Dupate, Kristīne (LU Akadēmiskais apgāds, 2023)
  Pētījuma mērķis ir analizēt Latvijas tiesiskā regulējuma un tā piemērošanas praksē atbilstību starptautisko tiesību standartiem naida noziegumu un naida runas apkarošanas jomā. Pētījuma ietvars vērsts uz indivīdu un indivīdu ...
 • Trīskārt negatīva krūts vēža modeļsistēma ogļskābes anhidrāzes 9 (caix) pētījumiem — tās raksturošana in vitro un in vivo 

  Laugalis, Matīss Toms (Latvijas Universitāte, 2023)
  Neskatoties uz lielo pētījumu apjomu un aizvien pieaugušās izpratnes par vēzi, vēl joprojām tā ir grūti ārstējama slimība. Darba galvenais mērķis ir raksturot peles 4T1 krūts vēža modeļsistēmu, kas modelē scenārijus ar ...
 • Rīgas zaļās infrastruktūras attīstības izvērtējums 

  Zēlavs, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba “Rīgas zaļās infrastruktūras attīstības izvērtējums” mērķis ir izvērsti izvērtēt kā zaļo infrastruktūru iespējams integrēt pilsētu plānošanā un kādas rīcības Rīgas valstspilsētas pašvaldība veic jau šobrīd. ...
 • Industriālo teritoriju telpiskā transformācija Rīgā un Pierīgā 

  Zariņš, Eduards (Latvijas Universitāte, 2023)
  Industriālās teritorijas un to plānošana gan Latvijas, gan Eiropas mērogā ir aktuāls jautājums mainoties ekonomiskajai struktūrai un attīstības procesiem. Pēdējo pāris desmitu gadu tendences rāda to, ka pilsētās ražošanas ...
 • Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas doktorantu sekcija “Patiesība un dzīvība” : rakstu krājums 

  Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. (LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 2023)
  2023. gada 24. februārī norisinājās Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas doktorantu sekcija “Patiesība un dzīvība”. Rakstu krājumā ir apkopoti ...

View more