Show simple item record

dc.contributor.advisorPlacinska, Alla
dc.contributor.authorLiepa, Zenta
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2020-10-07T01:01:20Z
dc.date.available2020-10-07T01:01:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.other78685
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52666
dc.description.abstractLatvijā, valstī ar stingru politisku un juridisku atbalstu valsts valodas nostiprināšanai, uz noteikta vēsturiska un ģeopolitiska fona ienāk arī viena no lielākajām pasaules valodām – spāņu valoda. Maģistra darbā tiek pētīta Latvijas iedzīvotāju lingvistiskā attieksme pret svešvalodu, t.sk. spāņu, valodas apguvi. Darbā izmantota analītiskā, aprakstošā un salīdzinošā metode, datu analīzei – divas aptaujas un vairākas strukturētas intervijas ar nozares speciālistiem. Spāņu valodas apguvei Latvijā kopumā ir labvelīga lingvistiskā vide – to iespējams apgūt vispārizglītojošajās skolās, kursos, mācību centros. Ir iespēja arī iegūt oficiālu savu zināšanu apliecinājumu DELE eksaminācijas centrā. Taču spāņu valodas izplatība un popularitāte nav tik liela, cik tā, pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem secinājumiem, Latvijā varētu būt. Iespējams, traucē informācijas trūkums, izglītības likumu izpratne vai lingvistiskie aizspriedumi, par prioritāro svešvalodu lielākajā daļā vispārizglītojošo skolu izvirzot angļu valodu. Spāņu valoda varētu kļūt par līdztiesīgu angļu valodas konkurenti apgūstamo svešvalodu sistēmā, turklāt izglītības procesa normatīvais regulējums nenosaka, ka angļu valoda ir obligātā svešvaloda. Augstākajā izglītībā būtu nepieciešama arī spāņu valodas bakalaura programma, kas nodrošinātu izglītības posmu pēctecību, sagatavojot augsti kvalificētus un profesionālus valodas speciālistus Eiropas daudzvalodīgajā vidē. Atslēgvārdi: spāņu valoda, valsts valoda, svešvaloda, lingvistiskā attieksme, izglītības sistēma, normatīvie akti, mācīšana.
dc.description.abstractIn Latvia, a country with strong political and legal support for strengthening the state language, one of the largest languages in the world - Spanish – also enters on a certain historical and geopolitical background. The master's thesis studies the linguistic attitude of the Latvian population towards a foreign language, including learning Spanish. Analytical, descriptive and comparative method is used in the work, for data analysis - two surveys and several structured interviews with industry specialists. There is a generally a favorable linguistic environment for learning Spanish in Latvia - it is possible to learn it in general education schools, language courses, private language centers. It is also possible to obtain an official proof of the knowledge of Spanish at the DELE examination center. However, the prevalence and popularity of the Spanish language is not as high as it could be in Latvia, based on the findings of the study. Lack of information, lack ofunderstanding of educational laws or linguistic prejudices may be an issue, with English being the priority foreign language in most schools. Spanish could become an equal competitor of English in the system of foreign languages to be acquired, moreover, the regulatory framework of the educational process does not stipulate that English is a compulsory foreign language. Higher education would also require a bachelor's program in Spanish, which would ensure the continuity of the educational stages by preparing highly qualified and professional language specialists in Europe's multilingual environment. Key words: Spanish, state language, foreign language, language attitude, education system, normative acts, teaching.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectRomāņu valodu un kultūru studijas
dc.titleSpāņu valoda Latvijā: Latvijas iedzīvotāju lingvistiskā attieksme kā faktors valodas izplatībā
dc.title.alternativeSpanish in Latvia: Language attitude as a factor in the diffusion of the language
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record