Show simple item record

dc.contributor.advisorRomānova, Inna
dc.contributor.authorPirogova, Daniela
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
dc.date.accessioned2020-10-15T01:01:16Z
dc.date.available2020-10-15T01:01:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.other78526
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52717
dc.description.abstractProjekta ideja ir dibināt kafejnīcu - konditoreju, kas veiks kā konditorejas izstrādājumu ražošanu, tā arī klientu apkalpošanu, piedāvājot Ķekavas novada iedzīvotājiem kvalitatīvu konditorejas izstrādājumu un dzērienu klāstu, kā arī unikālu dizaina koncepciju, iekārtojot gaišas un mājīgas konditorejas telpas, tādējādi izceļoties uz sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu fona Ķekavas novadā, kas ir galvenokārt ieturēti ātrās ēdināšanas, ēdnīcu un krogu stilistikā. Projekta ietvaros tika dibināta konditoreja SIA „Pujenes”, kas savu uzņēmējdarbību veiks Ķekavas novadā, kas pamatots ar sekojošiem argumentiem: •konditorejas izstrādājumu tirgū palielinās pieprasījums pēc dabīgas un individualizētas produkcijas; •Ķekavas novads ir blīvi apdzīvots reģions ar augstu ienākumu līmeni; •Ķekavas novadā ir mazs un vienveidīgs konditorejas izstrādājumu piedāvājums; •Ķekavas novadā ir mazs un vienveidīgs sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu piedāvājums. SIA „Pujenes” pamatkapitāls sastāda 30000 EUR, ko iemaksās 2 īpašnieki ar vienādu daļu skaitu, kā arī tiks piesaistīts īpašnieka aizdevumus 10000 EUR apmērā uz trim gadiem ar procentu likmi 4% gadā. SIA „Pujenes” veiks uzņēmējdarbību Purva iela 1, Baložos, Ķekavas novadā, īrējot telpas, kas jau ir pielāgotas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ar kopējo platību 174 m2 un īres maksu 870 EUR mēnesī. Trīs gadu laikā SIA „Pujenes” iepirks pamatlīdzekļus virtuves un konditorejas telpas iekārtošanai uz kopējo vērtību 29795 EUR, kā arī veiks kosmētisko remontu 5000 EUR vērtībā. SIA „Pujenes” vadīs valde, kura sastāvēs no valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa. Pirmajos divos darbības gados tiks nodarbināti 6 darbinieki, bet sākot ar trešo darbības gadu 8 darbinieki. Balstoties uz konditorejas un miltu izstrādājumu nozares attīstības tendenču analīzi un ekspertu viedokli par nākotnes perspektīvām, tiek prognozēts, ka konditorejas izstrādājumu tirgus saglabās stabilitāti, arvien lielākam uzņēmumu skaitam veicot komercdarbību tieši dotajā nozarē. Lai veiktu komercdarbību pārtikas nozarē, SIA „Pujenes” būs jāatbilst kā vispārīgai likumdošanai, kas regulē komersanta darbību, tā arī specifiskai pārtikas nozares likumdošanai Latvijas un Eiropas līmenī, kas reglamentē pārtikas apriti, marķējumu, uzglabāšanu, iepakojumu, higiēnas prasības pret personālu un telpām un citu, kā arī būs nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā. Atbilstoši finanšu pieņēmumiem tika izstrādāts SIA „Pujenes” finanšu plāns laika posmam no 2021. gada līdz 2023. gadam. SIA „Pujenes” pirmajā darbības gadā darbosies ar 15633 EUR zaudējumiem, otrajā darbības gadā ar 9450 EUR peļņu, bet trešajā darbības gadā, uzsākot sadarbību, ar 20997 EUR peļņu. Pirmā gada negatīvā naudas plūsma -18096 EUR apmērā tiks segta no piesaistītā pamatkapitāla un aizņēmuma līdzekļiem, savukārt jau otrajā un trešajā darbības gadā naudas plūsma ir pozitīva. Izvērtējot SIA „Pujenes” iespējamos riskus, tika identificēti vienpadsmit riski.
dc.description.abstractThe idea of the project is to establish a cafe – cake shop, which will produce both confectionery products as well as customer service, by offering the municipalities of Kekava a range of quality confectionery products and beverages, as well as a unique design concept, by setting up light and cozy cake shop space, thus stand out from the public catering companies the municipalities of Kekava, which are mainly in the style of fast-food restaurants, canteen type restaurants, as well as pub type restaurants. Within the project, a cake shop „Pujenes” Ltd was established, which plans to carry out its business in the municipality of Kekava, based on the following arguments: •demand for natural and individualised products is increasing on the market for confectionery products; •the municipality of Kekava is a high-income densely populated region; •there is a small and uniform supply of confectionery products in the municipality of Kekava; •there is a small and uniform supply of catering companies in the municipality of Kekava. The share capital of „Pujenes” Ltd amounts to EUR 30000, paid by 2 owners with the same number of shares, as well as the owner's loan in the amount of 10000 EUR for 3 years with an interest rate of 4% per year will be attracted. „Pujenes” Ltd will carry out business in Purva Street 1, Balozos, Kekava, renting premises that have already been adapted for the provision of catering services with a total area of 174 m2 and a rent of EUR 870 per month. During three years „Pujenes” Ltdwill purchase fixed assets for the furnishing of the kitchen and cake shop space to a total value of EUR 29795, as well as perform cosmetic repairs in the value of EUR 5000. „Pujenes” Ltd will be managed by the Board, which will consist of the Chairman of the Board and a member of the Board. 6 employees will be employed in the first two years of operation, but 8 employees starting from the third year of operation. Based on the analysis of past trends trends of the confectionery and flour products industry and experts views on future prospects, the confectionery market is expected to remain stable, with a growing number of companies engaged in commercial activities directly in the sector. According to financial assumptions, the financial framework for „Pujenes” Ltd was developed for the period from 2021 to 2023. In the first year of business, „Pujenes” Ltd will operate with a loss of EUR 15633, with a profit of EUR 9450 in the second year of operation, and a profit of EUR 20997 in the third year of operation. The first year's negative cash flow of EUR -18096 will be covered by fixed capital and borrowing funds, while cash flows are positive in the second and third years of operation. An assessment of the potential risks of „Pujenes” Ltd identified eleven risks to which cake shop could be exposed.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectFinanses un kredīts
dc.subjectkafejnīca-konditoreja
dc.subjectpārtikas un dzērienu ražošanas nozare
dc.subjectkonditorejas un miltu izstrādājumi
dc.subjectsabiedriskā ēdināšanas uzņēmums
dc.titleProjekts: Konditorejas "Pujenes" dibināšana
dc.title.alternativeProject: Establishment of Cake Shop "Pijenes"
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record