Now showing items 21-40 of 7367

  • Komercbanku likviditātes vadība 

   Atujeva, Nataļja (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarbā „Komercbanku likviditātes vadība”, uz speciālās literatūras un Latvijas komercbanku datu analīzes pamata tiek vērtēta trīs lielāko Latvijas komercbanku – Hansabankas, SEB Unibankas un Parex Bankas – likviditātes ...
  • Ekonomiski statistiskā analīze un darba spēka plānošanas optimizācija jaunu projektu realizācijai 

   Šamanovs, Viktors (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarba tēma – „Ekonomiski statistiskā analīze un darbaspēka plānošanas optimizācija jaunu projektu realizācijai”. Diplomdarba tēmas izvēli noteica, tas, ka darbaspēka resursi nodrošina pienācīgu uzņēmuma darbību, bet ...
  • SIA "X" un lielāko konkurentu finansiālā stāvokļa izvērtēšana 

   Zilpauša, Sanita (Latvijas Universitāte, 2007)
   Jebkuram uzņēmumam ir jāsastāda gada bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins. Lielākajos uzņēmumos, kur ir izveidota darba struktūra kā finanšu analītiķis, zina kā izmantot gada pārskatos iegūtos datus. Viņi zina, kā tos ...
  • Darbinieku lojalitātes veidojošie faktori uzņēmumā X 

   Černušenko, Andrejs (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darba tēma ir „Darbinieku lojalitātes veidojošie faktori uzņēmumā X”. Darba izstrādes laikā autors aplūko galvenās lojalitātes teorijas un veic pētījumu, balstoties uz tām. Darba mērķis ir balstoties uz zinātniskās ...
  • Uzņēmuma "MA-1 datori" tirgvedība, loģistika un finanses 

   Grinbergs, Arturs (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darbs ir izstrādāts par datortehnikas tirdzniecības uzņēmuma SIA „MA-1 Datori” tirgvedību, loģistiku, kā arī finansēm. Šajā darbā izmantotās metodes un paņēmieni ir grupēšanas metode, statistiskās analīzes materiāli (2002. ...
  • Atbilstošas vietas izvēle sporta kluba izveidošanai 

   Dambrovska, Vineta (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darbā analizētas sporta aktivitāšu iespējas Ķengaragā un izstrādāts projekts sporta kluba izveidošanai, pētīta uzņēmējdarbības vide un konkurenti, veidota cenu politika, un reklāmas kampaņa, veikta finansu ...
  • Jauna produkta stratēģijas virzībai ASV tirgū 

   Kirilina, Dace (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darbā „Jauna produkta stratēģijas virzībai ASV tirgū” izpētītas iespējas uzsākt uzņēmējdarbību ASV, kā arī sniegti risinājumi ūdens filtru pārdošanas īpatnībām ASV tirgū. Pamatojoties uz mārketinga stratēģijas analīzi, ...
  • Inovāciju projektu vadības pilnveidošana uzņēmumā Lattelecom 

   Burka, Līga (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darba temats ir Inovāciju projektu vadības pilnveidošana uzņēmuma Lattelecom. Darba mērķis ir izpētīt un novērtēt uzņēmuma Lattelecom inovāciju projektu vadības pilnveidošanas iespējas. Darbs sastāv no ievada, sešām nodaļām, ...
  • Valsts pakļautībā esošo Sociālās aprūpes centru finanšu līdzekļu plānošana 

   Ziemele, Sandra (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarbam izvēlētā tēma ir „Valsts pakļautībā esošo Sociālās aprūpes centru finanšu līdzekļu plānošana”. Uz doto brīdī Latvijā arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība sociālajai atstumtībai un tās mazināšanai. Darbā tiek ...
  • ES platību maksājumu ietekme uz ražošanas resursu cenām lauksaimniecībā Latvijā 

   Āboliņš, Indulis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darbā pētītā ES platības maksājumu ietekme uz lauksaimniecības zemes kā lauksaimnieciskās ražošanas resursa cenām Latvijā. Balstoties uz dažādu autoru teorētiskiem modeļiem ir veikts novērtējums, gan par ar ražošanu ...
  • Projekts Nekustamā īpašuma tirdzniecības firma "Zīle" 

   Ančevs, Andris (Latvijas Universitāte, 2007)
   Projekta tēma ir “Nekustamā īpašuma tirdzniecības firma Zīle”. Tēma ir izvēlēta divu iemeslu pēc: 1. Darba autors ir pusgadu strādājis nekustamā īpašuma firmā Jurģi” par mākleri. Šajā laikā autors ir guvis pieredzi ...
  • Finanšu ieguldījumu dzelzceļu pārvadājumos atmaksāšanās optimizācija Latvijas tirgū 

   Gomoļa, Jūlija (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darba tēma ir „Finansiālo ieguldījumu dzelzceļu kravu pārvadājumos atmaksāšanas optimizācija Latvijas tirgū”. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aplūkoti transporta veidi un to īpatnības, ...
  • Konteineru plūsmas analīze starp Dienvidaustrumāzijas un Eiropas reģioniem 

   Ladiga, Linda (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maăistra darbā „Konteineru plūsmas analīze starp Dienvidaustrumāzijas un Eiropas reăioniem” tiek veikta konteineru plūsmas starp Dienvidaustrumāzijas un Eiropas reăioniem padziĜinātu izpēti un analīzi, izmantojot statistiskos ...
  • Starptauriskā darbaspēka migrācija ES valstīs un tās ietekme uz valsts darba tirgus situāciju 

   Skrūdere, Diāna (Latvijas Universitāte, 2007)
   Pašreiz par vienu no aktuālākajiem jautājumiem Latvijā ir kļuvusi darbaspēka migrācija. Rodas nopietnas problēmas, jo vietējie iedzīvotāji nespēj aizpildīt uzņēmējiem nepieciešamo darba vietu vakances, par ko liecina lielais ...
  • Hipotekārā kreditēšana Latvijā 

   Lapse, Ramona (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarba nosaukums ir “ Hipotekārā kreditēšana Latvijā “. Darba apjoms ir 69 lapas un tās satur 7 tabulas, 7 attēli. Diplomdarba mērķis ir izpētīt hipotekāro kreditēšanu Latvijā un izanalizēt kredītu attīstību Latvijas ...
  • SIA "Autogross" saimnieciskās darbības analīze 

   Stepiņa, Inese (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarba autore ir Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 5. kursa studente Inese Stepiņa, studenta apliecības Nr. EkFM0202162. Diplomdarba mērķis ir SIA „Autogross” saimnieciskās darbības analīzes, ...
  • E - komercijas attīstība Latvijā. 

   Raznačs, Reinis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba nosaukums ir “E-komercijas attīstība Latvijā”. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām un deviņām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba kopējais apjoms ir 66 lapas, kas ietver 12 tabulas, 13 ...
  • Finanšu analīze, ka svarīga finanšu vadības lēmumu pieņemšanas sastāvdaļa uzņēmumā 

   Kurnosova, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarba tēma „FINANSU ANALĪZE, KA SVARĪGA FINANSU VADĪBAS LĒMUMU PIEŅEMŠANAS SASTĀVDAĻA UZŅĒMUMĀ” ir ļoti aktuāla, jo katram uzņēmumam nepieciešama saimnieciskās darbības analīze, kā arī novērtēt finansiālo atskaišu ...
  • Personāla motivācija kā uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas faktors 

   Rodionova, Aleksandra (Latvijas Universitāte, 2007)
   „Personāla motivācija kā uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas faktors” A.Rodionova. Darba vadītājs pasniedzējs Viesturs Brālis. Darbā izskatāmā problēma - darbinieku mainība darbaspēka deficīta apstākļos. Darba ...
  • Līzings kā saimnieciskās darbības finansēšanas veids. Autolīzinga procedūra. 

   Urtāne, Marina (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarba nosaukums ir „Līzings kā saimnieciskas darbības finansēšanas veids” Diplomdarba mērķis ir izpētit gan līzinga butību, to teoretisko daļu, gan izanalizēt to praktisko pielietojumu pamatojoties uz izdarīto analīze ...