Now showing items 41-60 of 7367

  • Inflācijas ierobežošanas iespējas Latvijā 

   Kalvāne, Laima (Latvijas Universitāte, 2007)
   Inflācija ir viena no galvenajām makroekonomiskajām problēmām. Līdz ar iestāšanos ES pēdējos 3 gadu laikā Latvijā ir bijusi salīdzinoši augsta inflācija ~7% gadā. Šogad tika prezentēts jaunais valdības inflācijas apkarošanas ...
  • LĒTS DARBASPĒKS PLAKANAJĀ PASAULĒ: BALTIJAS VALSTIS KĀ STARPTAUTISKO UZŅĒMUMU OFŠORINGA MĒRĶIS 

   Sekste, Andrejs (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis petijums apskata pašreizejo situaciju arzonas pakalpojumu piedavajuma joma Latvija, Lietuva un Igaunija. Tas apraksta spekus, kas mudina uznemumus parvietot biznesa procesus uz šim valstim, pasvitro galvenas priekšrocibas ...
  • Skaistumkopšanas salona "DEA" iekšējās un ārējās mārketinga vides analīze. 

   Fomčenkova, Natālija (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba tēma ir “Skaistumkopšanas salona “DEA” iekšējās un ārējās mārketinga vides analīze”. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz mārketinga ārējās un iekšējās vides faktoru ietekmes uz uzņēmuma darbību un ...
  • Latvijas nekustamo īpašumu analīze un novērtējums 

   Krasjukova, Oļesja (Latvijas Universitāte, 2007)
   Anotacija Magistra darba tema „ Latvijas nekustama ipasuma tirgus novertejums un analize”. Darba merkis ir izpetit Latvijas nekustama ipasuma tirgu sniedzot secinajumus un priekslikumus talakai problemu risinasanai. S ...
  • Civiltiesiskā apdrošināšana un tās attīstība Latvijā 

   Pastore, Liene (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba tēma ir „Civiltiesiskā apdrošināšana un tās attīstība Larvijā”. Bakalaura darbs sastāv no 68 lapām, tajā ietilpst 4 tabulas un 12 attēls. Darbā ir izmantoti 29 literatūras avoti - speciālā ekonomiskā ...
  • Herbalife stratēģija, tās pašvērtējums 

   Šintlere, Silva (Latvijas Universitāte, 2007)
   Silva Šintleres, turpmāk tekstā - autores, maģistra darba, ar nosaukumu „Herbalife stratēģija, tās pašvērtējums”, apjoms ir 95 lpp. un tajā ir izmantotas 2 shēmas, 1 tabula, 23 attēli un 42 literatūras avoti un interneta ...
  • AS "SEB Latvijas Unibanka" vieta Latvijas finanšu tirgū un attīstības perspektīvas 

   Mincis, Ivars (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis darbs ir par AS “SEB Latvijas Unibanka”. Autora izvirzītais darba mērķis ir noteikt AS “SEB Latvijas Unibanka” vietu Latvijas finanšu tirgū un attīstības perspektīvas. Pamatojoties uz šī darba mērķi ir izvirzīti sekojoši ...
  • Personālvadības kvalitāte un tās pilnveidošanas iespējas A/S "N banka" 

   Dzelzīte, Daiga (Latvijas Universitāte, 2007)
   Laikam ejot, līdzās tādām nopietnām vērtībām kā , piemēram, naudas plūsma, peļņa, konkurētspējīgas tehnoloģijas, arvien lielāku nozīmi iegūst arī cilvēku resursu pareiza un efektīva izmantošana. ...
  • Viesnīcu pakalpojumu tirgus attīstības analīze Latvijā 

   Gerhards, Aigars (Latvijas Universitāte, 2007)
   Tūristu un viesnīcu biznesa attīstīšana Latvijā pēdējos gados ir viena no aktuālākajām tēmām, jo Latvijai ar tās izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli, bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, kūrortu tradīcijām un maz pārveidoto dabu ...
  • Ienākuma nodokļu analīze Latvijā 

   Raudziņa, Eva (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba mērķis ir uz Latvijas ienākuma nodokļu sistēmas un politikas analīzes un uz Eiropas Savienības dalībvalstu ienākuma nodokļu sloga izpētes pamata izdarīt secinājumus par Latvijas ienākuma nodokļu politikas ...
  • Naudas līdzekļi un to raksturojums un uzskaite 

   Skoboļeva, Ginta (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba mērķis ir teorētiski izpētīt un praktiski pārbaudīt vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp uzņēmumā esošo un likumā paredzēto naudas līdzekļu uzskaites vešanas kārtību un grāmatvedības vadīšanas ...
  • Līzings un tā attīstība Latvijā 

   Jurina, Svetlana (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba tēma ir „Līzings un tā attīstība Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt līzinga būtību un līzinga operāciju attīstības tendences Latvijā, lai izdarītu secinājumus un izvirzītu priekšlikumus efektīvākai ...
  • Tehniskās analīzes izmantošanas iespējas akciju novērtēšanā 

   Kuharenoka, Maija (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darbā tiek pētīta akciju tehniskas analīzes izmantošanas nozīme. Tajā ir aplūkotas akciju tehniskās analīzes izmantošanas iespējas akciju novērtēšanā, proti, kādiem jābūt signāliem, lai akciju pirktu, pārdotu vai ...
  • Pakalpojumu tirgvedība un tās īpatnības uzņēmumā "Olympic Csino Latvia" 

   Zalgaucka, Līga (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šī darba mērķis ir pamatojoties uz literatūru, veikt SIA „Olympic Casino Latvia” pakalpojumu tirgvedību, pārdošanu un pakalpojuma piedāvāšanu analīzi, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus, kā uzlabot azartspēļu ...
  • SIA "Salvija" finanšu gada pārskatu analīze 

   Segliņš, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darbs ir izstrādāts ar mērķi veikt SIA “SALVIJA” finanšu gada pārskatu analīzi, novērtēt analīzes gaitā iegūtos rezultātus, un uz tā pamata izvirzīt priekšlikumus situācijas pilnveidošanai. Darba aktualitāti ...
  • Saimnieciskās darbības analīze uz jauninājumiem orientētā uzņēmumā. 

   Ņeugodņikovs, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2007)
   Uzņēmuma finanšu stāvokļa analīzes nozīmi grūti pārvērtēt, tā kā tieši šī analīze ir bāze, uz kuras pamata veidojas uzņēmuma finanšu politikas izstrāde. Uz finanšu stāvokļa analīzes datiem notiek gandrīz visus uzņēmuma ...
  • Tirgvedības pārvaldība uzņēmumā. 

   Šaripo, Sandra (Latvijas Universitāte, 2007)
   Pētījuma objekts ir tirgvedības pārvaldība. Pētījuma priekšmets ir tirgvedības pārvaldība uzņēmumā SIA „Lite”. Bakalaura darba mērķis - studējot gan Latvijas, gan ārvalstu dažādus rakstus un viedokļus, ekonomisko literatūru, ...
  • Jauna pakalpojumu uzņēmuma attīstības iespējas Valmieras pilsētā 

   Kodola, Baiba (Latvijas Universitāte, 2007)
   Dotā bakalaura darba tēma ir „Jauna pakalpojumu uzņēmuma attīstības iespējas Valmieras pilsētā”. Konkrētais pakalpojumu uzņēmums tiek plānots kā skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējs, tā kā mūsdienās skaistumkopšanai tiek ...
  • Sabiedrības SIA "FORBURGA" finansiālās darbības analīze 

   Predkele, Jeļena (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarbā apskatāma tēma ir uzņēmuma finansiālās darbības analīze. Šī darba mērķis ir noteikt finanšu analīzes lomu uzņēmuma darbībā un, balstoties uz SIA „FORBURGA” finanšu pārskatu informācijas analīzi, novērtēt ...
  • Pensiju sistēma Latvijā un tās attīstības vadīšana 

   Kaudze, Tamāra (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darbā ir apskatīta un izvērtēta ieviestā 3. līmeņu pensiju sistēma Latvijā. Īpaša uzmanība ir pievērsta pensiju sistēmas nepilnībām, kas risināma ar likumdošanas sakārtošanu. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt ...