Now showing items 21-40 of 1714

  • Ainavas struktūras izmaiņas Skaistkalnes pagastā 20./21. gs. mijā 

   Siliņš, Ulvis (Latvijas Universitāte, 2014)
   Ainavu struktūru izmaiņas ir ļoti būtisks process, kurš tiek ietekmēts gan dabiskā, gan antropogēnā veidā, tam vijoties kopā ar cilvēka saistīto saimniecisko darbību. Īpaši aktuālas izmaiņas ir vērojamas Latvijas dienvidaustrumu ...
  • Ainavu analīze un plānošana Dunikas pagastā 

   Laipeniece, Ligita (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbā ir veikta ainavu vērtēšana un plānošana Dunikas pagastā ar mērķi ainavu analīzes gaitā iegūtos rezultātus izmantot Dunikas pagasta teritorijas plānojuma izstrādē. Darba izstrādes gaitā Dunikas pagasta ...
  • Ainavu dziednieciskā funkcionalitāte pilsētu slimnīcās: Rīgas 1.slimnīcas un klīnikas "Linezers" piemēros 

   Saldābola, Sanita (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darbā „Ainavu dziednieciskā funkcionalitāte pilsētas slimnīcās: Rīgas 1.slimnīcas un klīnikas Linezers piemēros” slimnīcas ārtelpa ir apskatīta kā neiztrūkstoša pilsētvides daļa. Darbs ietver jautājumus, cik ...
  • Ainavu ekoloģiskās struktūras izmaiņas Zušupītes un Zebrus ezera sateces baseinā 

   Kruskops, Krists (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darba ietvaros veikts lokāls ainavas ekoloģiskās struktūras izmaiņu pētījums Zušupītes un Zebrus ezera sateces baseina robežās. Darba sākumdaļā dots ieskats Latvijas lauku ainavu izmaiņu procesos gadsimta laikā ...
  • Ainavu izmaiņas Bikstu pagastā 20.-21.gs. 

   Kruskops, Krists (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darbs ir izstrādāts ar nolūku apzināt ainavu izmaiņu tendences, kādas norisinājušās Latvijas laukos 20.-21.gs. un Eiropā kopumā. Autora patstāvīgais pētījums tiek veikts Dobeles rajona Bikstu pagastā. Darbā nav ...
  • Ainavu izmaiņas Carnikavas novadā 

   Žabicka, Anna (Latvijas Universitāte, 2010)
   Annas Žabickas izstrādātajā bakalaura darba projektā ar nosaukumu „Ainavu izmaiņas Carnikavas novadā” apskatīta ainavas jēdziena būtība, suburbanizācijas process Carnikavas novadā, skaidroti suburbanizācijas procesa cēloņi ...
  • Ainavu izmaiņas Jaunpiebalgas pagastā 

   Ozola-Lūsa, Zane (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darba „Ainavu izmaiņas Jaunpiebalgas pagastā” mērķis ir noskaidrot kādu procesu ietekmē ir notikušas Latvijas ainavu izmaiņas. Literatūras apskatā tiek aplūkots ainavas jēdziens, tā dažādās interpretācijas, ainavu ...
  • Ainavu izmaiņu ietekmējošie faktori Vandzenes pagastā 

   Bumbieris, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbā tiek apskatīts ainavas jēdziens un tā būtība, ainavu veidošanās, ainavu iedalījums un ainavu ietekmējošie faktori Eiropā, Baltijā un Latvijā. Ir iegūta un apkopota vispārējā informācija par Vandzenes pagastu. ...
  • Ainavu pieeja ciemu telpiskajā plānošanā: Ķekavas novada piemēri 

   Saulītis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2014)
   Maģistra darba "Ainavu pieeja ciemu telpiskajā plānošanā: Ķekavas novada piemēri" mērķis ir izstrādāt metodoloģisku pamatojumu ainavu plānošanas principu izmantošanai apdzīvotu vietu attīstības plānošanā un pēcāk pēc šiem ...
  • Ainavu struktūras nozīme zivjērgļa Pandion Haliaetus ligzdošanas vietas izvēlē 

   Sauša, Ilze (Latvijas Universitāte, 2016)
   Pētījuma mērķis bija ainavu struktūras nozīmes analīze zivjērgļa (Pandion haliaetus) ligzdošanas teritorijas izvēlē Latvijā. Zivjērgļa galvenās ekoloģiskās prasības pret dzīvotni ir ūdenstilpnes (barošanās) vietas un ...
  • Aiviekstes baseina upju hidroloģiskā režīma ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas 

   Aizpuriete, Zelma (Latvijas Universitāte, 2014)
   Maģistra darbā ”Aiviekstes baseina upju hidroloģiskā režīma ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas” ir veikta Aiviekstes baseina upju hidroloģiskā režīma izmaiņu analīze, to ietekmējošie faktori laika posmā no 1960.-2012. ...
  • Aiviekstes kreisā krasta un Remīnes atradņu dolomītu mehānisko īpašību salīdzinājums 

   Karpovs, Māris (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbā tika pētīti Aieviekstes kreisā krasta un Remīnes dolomīti, kuriem tika raksturotas fizikālās, ķīmiskās, mehāniskās īpašības un petrogrāfiskais sastāvs. Pētījuma laikā tika izgatavoti 9 plānslīpējumi, veikti ...
  • Aizaugošu palieņu zālāju atjaunošanās dabas parkā "Dvietes paliene" pļaušanas un ganīšanas ietekmē 

   Skukauska, Evita (Latvijas Universitāte, 2017)
   Kopā kopš 2004. gada Latvijā ir atjaunoti vairāk nekā 7000 ha dabisko zālāju. Lielākā daļa no tiem atjaunoti dažādu projektu ietvaros. Bakalaura darbā skaidrots atjaunoto Dvietes palienes zālāju stāvoklis, inventarizējot ...
  • Aizkraukles purva ekonomiskā vērtība 

   Haskieviča, Arta Evelīna (Latvijas Universitāte, 2016)
   Maģistra darbā ‘’Aizkraukles purva ekonomiskā vērtība’’ aplūkota purva ekonomiskā vērtība no dažādām pusēm – gan no vietējo iedzīvotāju, gan no vietējas pašvaldības skatu punkta. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Aizkraukles ...
  • Aizkraukles purva sociālā un ekonomiskā nozīme 

   Haskieviča, Arta Evelīna (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darbā ‘‘Aizkraukles purva sociālā un ekonomiskā nozīme‘‘analizēta Aizkraukles purva ekonomiskā un sociālā nozīme gan apkārtējo novadu ekonomikā gan purva tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju un purva izmantotāju ikdienas ...
  • Aizkraukles rajona saimniecības telpiskā struktūra 

   Spunde, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2009)
   Edmunds Spunde „Aizkraukles rajona saimniecības telpiskā struktūra”. Bakalaura darbs. Darba zin.vad. M.ģeogr., lektors Jānis Kļaviņš. Darba galvenais mērķis ir, balstoties uz statistisko datu avotiem, zinātnisko literatūru, ...
  • Aizsargājamo zālāju biotopu stāvokļa izmaiņas divos Lauku attīstības programmas ieviešanas periodos 

   Ezermale, Helga Justīne (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darba tēma ir “Aizsargājamo zālāju biotopu stāvokļa izmaiņas divos Lauku attīstības programmas ieviešanas periodos”. Lauku attīstības programma (LAP) ir nozīmīgākais instruments bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas ...
  • Akantožu (Acanthodei) atliekas no Latvijas augšējā devona siliciklastiskiem nogulumiem 

   Mačute, Simona (Latvijas Universitāte, 2019)
   Mačute S. 2019. Akantožu (Acanthodei) atliekas no Latvijas augšējā devona siliciklastiskiem nogulumiem. Maģistra darbs. Rīga, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Maģistra darbā ir pētīti augšdevona, ...
  • Aklāciema masīva dienvidu daļas ģeoloģiskā uzbūve 

   Rīdere, Agnese (Latvijas Universitāte, 2010)
   Aklāciema masīvs atrodas Talsu rajonā, Ziemeļkursas augstienes centrālajā daļā. Tā veidošanās norisinājās ledāja malas zonā. Masīvu veido galvenokārt glaciofluviālie nogulumi, kas ir deformēti ledāja atkāpšanās pēdējos ...
  • Akmens frakcijas ieslēgumu identificēšana smilšainos nogulumos ar ģeoradaru 

   Bērziņš, Dāvids (Latvijas Universitāte, 2016)
   Maģistra darbs „Akmens frakcijas ieslēgumu identificēšana smilšainos nogulumos ar ģeoradaru” ir veltīts atsevišķu akmens frakcijas ieslēgumu identificēšanas ar ģeoradaru smilšainos nogulumos problemātikai. Līdzšinējie ...