Now showing items 1-20 of 2055

  • Tūrisma attīstības iespējas Jaunpils pagastā 

   Čerepenko, Zita (Latvijas Universitāte, 2004)
   Pēdējās desmitgadēs transporta saimniecība ieņem arvien lielāku nozīmi Rīgas aglomerācijā. Aktuālas kļūst satiksmes problēmas. Viens no satiksmes problēmu risinājumiem ir dzelzceļa transporta attīstība, kas atslogotu Rīgas ...
  • Latvijas apdzīvojuma sistēmas attīstības īpatnības 

   Vīksne, Harijs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Diferencētās urbanizācijas koncepcijas galvenais postulāts ir urbanizācijas procesa līdzība dažādās valstīs ar atšķirīgu sociālo kontekstu, pilsētās, kas iet cauri 3 līmeņu izaugsmes aplim – urbanizācija, suburbanizācija ...
  • Gaujas izmaiņas un mūsdienu ģeoloģiskie procesi Vidusgaujas smiltāja līdzenumā 

   Purgalis, Ingus (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā izveidots literatūras apskats par upju ieleju mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem un to ietekmējošajiem faktoriem. Analizētas Gaujas krastu izmaiņas salīdzinot dažādu gadu kartogrāfisko materiālu un izveidojot deviņus ...
  • Vides apstākļu izmaiņas Sudas - Zviedru purva ezeru attīstības laikā 

   Kļaviņa, Ieva (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba „Vides apstākļi Sudas-Zviedru purva ezeru attīstības laikā” izstrādes gaitā veiktie pētījumi un iegūtie rezultāti sniedz informāciju par Sudas-Zviedru purva ezeru veidošanās apstākļiem un attīstību un vides ...
  • Dabisko zālāju biotopu izplatība Latvijā 

   Kratovskis, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbs „Dabisko zālāju biotopu izplatība Latvijā” sastāv no piecām daļām. Pirmajā daļā ir apskatīts dabisko zālāju jēdziens, zālāju iedalījums, zālāju un dabīgo zālāju definējumi. Tāpat pirmajā nodaļā ir apskatīti ...
  • Sabiedrības uzraudzības telpiskie aspekti Rīgas pilsētas centrā 

   Vinogradovs, Ivo (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbā “Sabiedrības uzraudzības telpiskie aspekti Rīgas bet, iespējams, šādā darbā tomēr jālieto) centā” pētīta varas veidotā ainava Rīgas pilsētas centrā, specifiski koncentrējoties tieši uz video uzraudzības ...
  • Augsnes mezofauna bioloģiskajā un konvencionālajā lauksaimniecības sistēmā Aizkraukles rajonā 

   Strazda, Diāna (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā ir apskatīti un analizēti dati par bioloģiskām un konvencionālām lauksaimniecības saimniekošanas sistēmu veidiem, to būtiskākas atšķirības un priekšrocības. Analizēti augsnes mikroartropodi (kolembolas un ...
  • Paaugstināta riska objektu potenciālā riska novērtējums Latvijā 

   Kurmahere, Inese (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbā “Paaugstināta riska objektu potenciālā riska novērtējums Latvijā” ir apskatīta paaugstināta riska objektu identifikācija un uzņēmumu potenciālā riska ietekmes zonas uz apkārtējo vidi un cilvēkiem matricas ...
  • Baltā āmuļa (Viscum Album L.) reģionālā izplatība Latvijā 

   Kalnīte, Līga (Latvijas Universitāte, 2006)
   Latvijā baltais āmulis ir aizsargājama suga. Latvijā tas 65% gadījumu parazitē uz parastās liepas (Tilia cordata), 34% - uz mājas ābeles (Malus domestica), 24% uz parastās kļavas (Acer platanoides), 18% - uz vītoliem (Salix ...
  • Dabas lieguma “Ziemeļu purvi” hidroloģisko apstākļu izmaiņas 

   Mincāne, Agnese (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darba mērķis ir veikt pētījumu par dabas lieguma „Ziemeļu purvi” hidroloģiskajiem apstākļiem, to izmaiņām, ietekmējošiem faktoriem un sekām. Dabas liegums „Ziemeļu purvi” atrodas Viduslatvijas zemienē pie Latvijas ...
  • Engures ezera baseina upju noteces raksturs 

   Kniploks, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šī darba mērķis ir raksturot Engures ezeru un tā baseina upju lomu noteces veidošanā. Darbā ir apkopota informācija par lagūnas tipa ezeriem un to raksturīgākajām īpašībām. Darbā ir ietverta informācija par Engures ezeru: ...
  • Iedzīvotāju viedoklis par Rīgas attīstības plānu (2006-2018) tā izstrādāšanas procesā 

   Sapožņikova, Aija (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darba “Iedzīvotāju viedoklis par Rīgas attīstības plānu 2006.-2018. tā izstrādāšanas procesā” autore – Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes maģistra programmas 2.kursa ...
  • Topogrāfisko datu uzturēšanas un apmaiņas problēmas lielos uzņēmumos 

   Meškovskis, Viktors (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba „Topogrāfisko datu uzturēšanas un apmaiņu problēmas lielos uzņēmumos” mērķis ir iegūt pilnvērtīgu priekštatu par topogrāfisko plānu (īpaši mērogā 1:500) uzturēšanu, glabāšanu un savstarpējo apmaiņu dažādos ...
  • Dārzkopību sabiedrību ietekme uz Carnikavas pagasta attīstību 

   Bobrovskis, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darba nosaukuma – „Dārzkopības sabiedrību teritoriju ietekme uz Carnikavas novada attīstību” tiek atspoguļota šī darba būtība, kuras pamatā ir jautājums, kā šīs teritorijas ir ietekmējušas Carnikavas novada attīstību, un ...
  • Latvijas platlapju mežu dabisko biotopu struktūra 

   Kursīte, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2006)
   Mežu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā liela loma ir dabiskajiem meža biotopiem. Maģistra darbā pētīta sešu platlapu koku sugu dabisko meža biotopu kokaudzes struktūra un dinamika. Dabiskie meža biotopi sastopami ...
  • Ezeru ūdens līmeņa mainība un to saistība ar atmosfēras cirkulācijas indeksiem 

   Vaivods, Ivars (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā „Ezeru ūdens līmeņa mainība un to saistība ar atmosfēras cirkulācijas indeksiem” par galveno mērķi izvirzīta Burtnieku ezera, Ķīšezera, Liepājas ezera, Rāznas ezera un Usmas ezera ūdens līmeņu svārstību un ...
  • Ezerrieksta (Trapa natatns L.) izplatība un augu sabiedrības Latvijā 

   Žvagiņa, Iveta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Ž vagiņa I. E zerrieksta Trapa natans L. izplatība un augu sabiedrības Latvijā . Bakalaura darbs.- Rīga, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Ģeogrāfijas nodaļa, Dabas ģeogrāfijas katedra. – ...
  • Krasta aizsardzība Rīgas līča dienvidrietumu piekrastē 

   Ķelpe, Dana (Latvijas Universitāte, 2006)
   Pēdējo gadu laikā arvien aktuālāka kļūst problēma par piekrastes apdraudētību (krastu noskalošanos, piekrastes biotopu negatīvajām izmaiņām u.c.). Bakalaura darba tēmas izvēli ietekmēja arī tas, ka lielu daļu vasaru autors ...
  • Bioloģiskā lauksaimniecība - perspektīva lauksaimniecības nozare Cēsu rajonā 

   Bruņinieks, Nauris (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba tema ir "Biologiska lauksaimnieciba - perspektiva lauksaimniecibas nozare Cesu rajona". Temas aktualitate ir saistita ar biologiskas lauksaimniecibas attistisanos, ekologiski tiru produktu lietosanu un ...
  • Rīgas līča dienvidrietumu piekrastes ezeru attīstība 

   Jakubovskis, Arnis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbā „Rīgas līča dienvidrietumu piekrastes ezeru ģeoloģiskā attīstība” atspoguļots A. Jakubovska veiktais pētījumu par Kaņiera, Slokas un Babītes ezeru ģeoloģisko attīstību. Pirmajā nodaļā autors sniedz vispārīgu ...