Now showing items 41-60 of 1884

  • Ziemeļaustrumu Latvijas Pļaviņu svītas apdares dolomīti 

   Naglis, Māris (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbs veikts ģeoloģijas jomā, aprakstot un analizējot Pļaviņu svītas derīgo izrakteņu izmantošanu pilsētas ēku apdarē. Darba pētījuma aktualitāte ir Pļaviņu svītas apdares dolomīti, kuri tikuši izmantoti ēku un ...
  • Noturīgo organisko piesārņotāju pārvaldes problēmas Latvijā 

   Toropovs, Valters (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba „Noturīgo organisko piesārņotāju pārvaldes problēmas Latvijā” mērķis ir analizēt Latvijā spēkā esošajos normatīvos aktus un pārvaldes modeļus noturīgo organisko piesārņotāju, kuri ir vieni no bīstamākajiem ...
  • Ainavu analīze un plānošana Dunikas pagastā 

   Laipeniece, Ligita (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbā ir veikta ainavu vērtēšana un plānošana Dunikas pagastā ar mērķi ainavu analīzes gaitā iegūtos rezultātus izmantot Dunikas pagasta teritorijas plānojuma izstrādē. Darba izstrādes gaitā Dunikas pagasta ...
  • Upju morfoloģija un tās saistība ar upju kvalitāti 

   Miķelsone, Liene (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darba tēma Upju morfoloģija un tās saistība ar upju kvalitāti. Darbā tika izvērtētas ES Ūdens struktūrdirektīvas prasības un apskatītas citu Eiropas valstu lietotās metodes upju vides kvalitātes novērtēšanā. Ir ...
  • Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtējums Talsu rajonā 

   Vaivods, Raimonds (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba pamatā ir sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas analīze, kas ietver vispārējās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas situācijas novērtējumu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu- SIA ,,Kurzemes ...
  • Strenču pieledāja baseina paleoģeogrāfiskā attīstība 

   Līcis, Aivars (Latvijas Universitāte, 2006)
   Aivars Līcis, 2006. Strenču pieledāja baseina paleoģeogrāfiskā attīstība. Latvijas Universitāte, Rīga, 47 lpp. Bakalaura darbs dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai ģeogrāfijā. Latvijas mūsdienu reljefa izveidošanās ...
  • Ilgtspējīgās attīstības ieviešanas optimizācija Rīgas pilsētas Maskavas forštatē 

   Akmentiņa, Lita (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maskavas forštate ir tā Rīgas pilsētas daļa, kas lielā daļā sabiedrības tiek uzskatīta par sociāli nelabvēlīgu un kriminogēnu rajonu, līdz ar to kā darba mērķis tika izvirzīts izstrādāt ilgtspējīgās attīstības ieviešanas ...
  • Priežu meža kolembolu ilgtermiņa dinamika uz klimata pasiltināšanās fona 

   Viška, Maija (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šajā darbā ir aplūkota ekoloģiski nozīmīgas augsnes sīkposmkāju grupas – kolembolu dinamika priežu lāna augsnē laika periodā no 1992.-2000. gadam uz klimata pasiltināšanās fona. Pētījumi veikti Latvijas nacionālā ilgtermiņa ...
  • Nīkrāces ridas veidošanās apstākļu rekonstrukcijas 

   Indāns, Ints (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darba mērķis ir detalizēti raksturot Nīkrāces ridas nogulumu uzbūvi un sastāvu, kā arī izdarīt secinājumus par to veidošanās apstākļiem. Šī mērķa sasniegšanai tika veikti šādi uzdevumi: apkopoti citu pētnieku ...
  • Avotu cilmes saldūdens kaļķieži Latvijā 

   Ignāte, Linda (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā tiek apskatīts Latvijas saldūdens kaļķiežu paveids – saistītie avotu kaļķieži. Darbā ir raksturoti jautājumi, kas skar Latvijas kaļķiežu veidošanos, pētījumu vēsturi un iedalījumu. Darbā atsevišķā nodaļā ...
  • Jēkabpils rajona Krustpils pagasta iedzīvotāju dzīves telpas teritoriālās un sociālās izmaiņas 

   Kavace, Dace (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbā ,,Jēkabpils rajona Krustpils pagasta iedzīvotāju dzīves telpas teritoriālās un sociālās izmaiņas” tiek raksturoti Krustpils pagasta dabas apstākļi, teritorijas vēsturiskā attīstība, iedzīvotāji, apdzīvojums, ...
  • Pludmales posma Zvejniekciems-Inčupes grīva nogulumu sastāvs un morfodinamika 

   Vasiļkova, Jeļena (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā ir apskatīts piekrastes posma Zvejniekciems-Inčupes grīva granulometriskais un minerālais sastāvs, apzināti iecirkņi, kur notiek krasta noskalošana un sanešu pārneses paātrināšanās un iegūtie rezultāti ...
  • Valkas rajona ūdenssaimniecības raksturojums 

   Ivļevs, Eduards (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba ietvaros tika veiktas dzeramā ūdens un notekūdens analīzes, un apsekotas vairākas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Valkas rajona apdzīvotas vietās: Valka; Smiltene; Strenči; Seda; Trikāta; Blome; Bilska; ...
  • Eko-velo projekts “Lielais Kurzemes loks” 

   Upīts, Zigmārs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba ietvaros ir izveidots kopējs izsmeļošs apraksts par sastopamajiem dabas objektiem, dabas un nacionālajiem parkiem, gleznainām ainavām, aizsargājamiem augiem un dzīvniekiem, dabas izziņas takām, dendrārijiem, ...
  • Lubāna ezera attīstības modelēšana 

   Grūbe, Gunta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Gunta GRŪBE, 2006. Lubāna ezera attīstības modelēšana. Maģistra darbs dabaszinātņu maģistra grāda iegūšanai ģeoloģijā. Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Rīga. Pētījumā atspoguļotas Lubāna ...
  • Rīgas pilsētas augšņu mezofauna kā pilsētvides stāvokļa indikators 

   Maslova, Lana (Latvijas Universitāte, 2006)
   Mūsdienās arvien lielāka uzmanība tiek veltīta vides stāvoklim pilsētās. Augsnes resursiem ir liela nozīme pilsētas dzīvē. Jebkurš apkārtējās vides piesārņojums atspoguļojas tieši augsnē. Tāpēc dzīvnieki ir universāls ...
  • Ģimenes dārziņi – vieta sociālās un vides ilgtspējības nodrošināšanai Rīgā 

   Mazure, Linda (Latvijas Universitāte, 2006)
   Ģimenes dārziņi Rīgas pilsētā ir būtiska zaļās zonas un rekreācijas teritorija, kuru paredzēts ievērojami samazināt, realizējot Rīgas attīstības plānu 2006. – 2018. gadam. Bakalaura darbā ir pierādīta hipotēze par ģimenes ...
  • Rīgas līča krastos pielietoto aizsardzības metožu novērtējums 

   Bramane, Laura (Latvijas Universitāte, 2006)
   Krastu aizsardzība pret noskalošanu vētrās Latvijā līdz šim tikusi realizēta bez iepriekš izveidotas sistemātikas un ļoti niecīgos apmēros, līdz ar to kā sava bakalaura darba mērķi es izvirzīju izvērtēt Rīgas līča krastos ...
  • Gaujas nacionālā parka ainavu struktūra – vērtējums, attīstības tendences un perspektīva 

   Rasa, Inga (Latvijas Universitāte, 2006)
   Gaujas nacionālais parks ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kuras viena no funkcijām ir ainavu aizsardzība, lai nodrošinātu to ekoloģisko, estētisko, kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību, kas, savukārt, nodrošina ...
  • Ilglaicīgo fenoloģisko novērojumu analīze Latvijā 

   Kalvāne, Gunta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Guntas Grišules maģistra darba tēma ir ilglaicīgo fenoloģisko novērojumu analīze Latvijā. Maģistra darbā raksturota pasaules un Latvijas fenoloģijas vēsture, fenoloģiskās fāzes ietekmējošie faktori un fenoloģiskās tendences ...