Now showing items 454-473 of 1714

  • Famenas laikmeta sākuma bruņuzivis Bothriolepis Skotijā un Austrumeiropā 

   Stūris, Valdemārs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbā izstrādāts vēlā devona bruņuzivs Bothriolepis jeremejevi Rohon morfoloģiskais apraksts. Tas balstīts uz liela apjoma iepriekš neaprakstītu paleontoloģisko materiālu, kā arī 2009. gada lauka darbos iegūto ...
  • Famenas stāva apakšējās daļas nogulumi un to veidošanās apstākļi Kurzemes teritorijā 

   Baltmane, Indra (Latvijas Universitāte, 2007)
   Indra BALTMANE, 2007. Famenas stāva apakšējās daļas nogulumi un to veidošanās apstākļi Kurzemes teritorijā. Maģistra darbs dabaszinātņu maģistra grāda iegūšanai ģeoloģijā. Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu ...
  • Famenas stāva augšējās daļas nogulumi un fosīlijas Ketleru atsegumos 

   Linde, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbā ir pētīti Famenas stāva augšējās daļas, Ketleru un Šķerveļa svītas smilšainie nogulumi Ketleru atsegumos Ventas labajā krastā. Lauka darbi veikti 2014. gada augustā ekspedīcijas gaitā, kad Ketleru svītas ...
  • Famenas stāva Ketleru svītas nogulumi un fosīlijas Ketleru atsegumos 

   Linde, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Linde, K. 2018. Famenas stāva Ketleru svītas nogulumi un fosīlijas Ketleru atsegumos. Maģistra darbs. Rīga, Latvijas Universitāte. Maģistra darbā ir pētīti augšdevona, Famenas stāva Ketleru svītas nogulumi un mugurkaulnieku ...
  • Feimankas upes hidromorfoloģisks vērtējums 

   Kivriņa, Aija (Latvijas Universitāte, 2009)
   Maģistra darbā „Feimankas upes hidromorfoloģiskais vērtējums” pirmo reizi tika veikts Feimankas upes vides stāvokļa novērtējums pēc hidromorfoloģiskajiem rādītājiem, lietojot Lielbritānijā izstrādāto Upes hidromorfoloģiskā ...
  • Feimaņu muižas parka dendroflora 

   Šlivka, Dagnija (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbs „Feimaņu muižas parka dendroflora” ir vietas studija, ar kuru autors vēlas pievērst uzmanību vietas identitātei, rodot kopīgo un unikālo konkrētā vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas objektā Latgales ...
  • Fenoloģiskais fotomonitorings LU Botāniskajā dārzā 

   Roginska, Dainuvīte Anna (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbā izvērtēta digitālo fotogrāfiju izmantošanas efektivitāte un iespējas fenoloģijas pētījumos, Latvijas Universitātes Botāniskā dārza piemērā. Veicot pētījumu, tika izmantoti digitālie fotoattēli no Latvijas ...
  • Fenoloģisko sezonu raksturojums Latvijā 

   Bīriņa, Laura (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbā tiek apskatītas un analizētas fenoloģiskās sezonas, to mainība Latvijā laika periodā no 1971. gada līdz 2000. gadam, identificējot klimata izmaiņas, vērojot ar kādām laika nobīdēm iestājas pavasaris, vasara, ...
  • Filtrācijas īpašības Berģu apkārtnes smilšainajos nogulumos 

   Caune, Zanda (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalura darba „Filtrācijas īpašības Berģu apkārtnes smilšainajos nogulumos” mērķis ir noskaidrot smilšaino nogulumu gan uz lauka, gan laboratorijā nomērīto filtrācijas īpašību atšķirības un tās ietekmējošos faktorus. Darba ...
  • Filtrācijas koeficienta noteikšanas metožu salīdzinājums smilts nogulumiem Garkalnes apkārtnē 

   Lielauss, Ludvigs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darbā “Filtrācijas koeficienta noteikšanas metožu salīdzinājums smilts nogulumiem Garkalnes apkārtnē” analizētas smilts nogulumu filtrācijas koeficienta vērtības, kas iegūtas ar dažādām metodēm – aprēķinot to pēc ...
  • Filtrācijas koeficienta novērtējums devona klastiskajos nogulumiežos 

   Pērkone, Eleonora (Latvijas Universitāte, 2012)
   Maģistra darba „Filtrācijas koeficienta novērtējums devona klastiskajos nogulumiežos” pētījumā ir veikta veikta Latvijā nozīmīgākās ūdensapgādē izmantojamās devona klastiskās slāņkopas filtrācijas koeficientu datu kvalitatīva ...
  • Fizioloģiski ekvivalentās temperatūras ilgtermiņa izmaiņu novērtējums Latvijā 

   Zaļā, Ieva (Latvijas Universitāte, 2009)
   Maģistra darbā tika analizētas vidējās fizioloģiski ekvivalentās temperatūras (turpmāk tekstā – FET) un to vērtību ietekmējošo meteoroloģisko elementu ilgtermiņa izmaiņas pēc 19 meteoroloģisko staciju datiem laika periodam ...
  • Fizioloģiski ekvivalentās temperatūras vērtējums Rīgā 

   Juhņēviča, Elīza Elizabete (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darbā ir veikts fizioloģiski ekvivalentās temperatūras (FET) indeksa vērtību, kā arī cilvēku labsajūtas izvērtējums Rīgā. Raksturotas FET indeksa vērtības un to ietekme uz cilvēku labsajūtu pēc literatūras analīzes, ...
  • Fiziskās vides loma publisko ārtelpu sociālās dzīves veidošanā: Telavivas Goldas Meiras kultūras un mākslas centra apkārtnes piemērs 

   Jansons, Ilgvars (Latvijas Universitāte, 2012)
   Maģistra darba pamatā ir uzskats, ka uz cilvēka un fiziskās vides mijiedarbību, iespējams lūkoties, kā uz sava veida dialogu, kurš sevī ietver plaša rakstura informāciju un ir viens no atslēgas elementiem pilsētvides ...
  • Floras izplatības izmaiņas Kurzemes piejūras ciemos pēdējo 20 gadu laikā: Bērzciema piemērs 

   Reķe, Agnese (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba „Floras izplatības izmaiņas Kurzemes piejūras ciemos pēdējo 20 gadu laikā: Bērzciema piemērs” mērķis ir apzināt floras sastāva un telpiskās izplatības izmaiņas Bērzciema apkārtnē pēdējo 20 gadu laikā un ...
  • Fosfātjonu sorbcija izmantojot ar dzelzs savienojumiem modificētu kūdru 

   Garā, Marta (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darba izstrādes gaitā ar dzelzs savienojumiem modificētas 5 dažādu purvu kūdras un 1 kūdras blakusprodukts, kā arī pētītas to izmantošanas iespējas notekūdeņu attīrīšanā no fosfātjoniem. Eksperimentos iegūtie ...
  • Fosfātjonu sorbcija uz kūdras un tās modifikācijas produktiem 

   Dreijalte, Līga (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba izstrādes laikā pētītas kūdras un tās modifikācijas produktu izmantošanas iespējas fosfātjonu sorbcijā. Dažādi kūdras veidi modificēti ar dzelzs un mangāna savienojumiem. Rezultāti parāda, ka neapstrādātai ...
  • Fotografēšanas izmantošanas iespējas autosatiksmes intensitātes mērījumos 

   Potapova, Katrīna (Latvijas Universitāte, 2018)
   Mūsdienās pastāv augsta transporta intensitāte uz autoceļiem, iebraucot un izbraucot no galvaspilsētas, brīvdienās dodoties atpūsties pie jūras, kā arī, apmeklējot publisku pasākumu, grūtības sagādā ne vien piekļūšana pie ...
  • Fotogrammetrijas metode mikrofosīliju 3D modeļu izveidei 

   Ješkins, Jurijs (Latvijas Universitāte, 2019)
   Ješkins J. 2019. Fotogrammetrijas metode mikrofosīliju 3D modeļu izveidei. Maģistra darbs. Pētījuma mērķis ir izstrādāt mikrofosīliju 3D rekonstrukcijas metodi, izmantojot fotogrammetrijas principu. Autors piedāvā inovatīvu ...
  • Fotogrammetrijas pielietošana meža apsaimniekošanas plānošanā 

   Teibe, Artis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Viens no veidiem, kā uzzināt dažādus mežaudžu parametrus un novērtēt to izmaiņas ilgākā laika periodā ir fotogrammetrijas metožu pielietošana. Viena no fotogrammetrisko metožu pielietošanas priekšrocībām ir to, salīdzinoši ...