Now showing items 477-496 of 1714

  • Gada maksimālo caurplūdumu un ūdens līmeņu analīze hidroloģiskajā novērojumu stacijā Lielupe-Mežotne no 1921.-2013.gadam. 

   Stankovska, Olga (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba tēma ir „Gada maksimālo caurplūdumu un ūdens līmeņu analīze hidroloģiskajā novērojumu stacijā Lielupe-Mežotne no 1921.-2013. gadam”. Darbā tiek analizēti gada maksimālie caurplūdumi un ūdens līmeņi ...
  • Gailīšu pagasta jauniešu mobilitāte 

   Rūtiņš, Reinis (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba „Gailīšu pagasta jauniešu mobilitāte” mērķis ir raksturot Gailīšu pagasta jauniešu ģeogrāfisko mobilitāti, iespējamo nākotnes migrāciju un jau esošos migrācijas virzienus. Darba mērķu sasniegšanai tika ...
  • Gaisa kvalitātes aprīkojuma “GRIMM” stacijas izmantošana putekšņu pētījumos 

   Balode, Tince (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darba tēma ir gaisa kvalitātes aprīkojuma “GRIMM” stacijas izmantošana putekšņu pētījumos. Darbā tiek analizēti 2014. gada pavasara putekšņu, gaisa kvalitātes stacijas un meteoroloģiskie dati. Pētījuma sākumā ...
  • Gaisa kvalitātes novērtējums Balvos ar lihenoindikācijas metodi 

   Netcele, Beatrise (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbā „Gaisa kvalitātes novērtējums Balvos ar lihenoindikācijas metodi” tiek apkopots materiāls par gaisa piesārņojuma pakāpi, to veidiem un ietekmējošiem faktoriem Balvu pilsētā, kā arī ķērpju vispārīgu raksturojumu ...
  • Gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu efektivitātes kvantitatīvais novērtējums ielu kanjonos 

   Ļebedeva, Liāna (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbā “Gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu efektivitātes kvantitatīvais novērtējums ielu kanjonos” ir apskatīta zinātniskā literatūra, likumdošana, analizētas un izvērtētas izmaiņas gaisa kvalitātē ielu kanjonos ...
  • Gaisa piesārņojuma noteikšana Lēdmanes pagastā ar lihenoindikācijas metodi 

   Ozola, Lelde (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darbā tika analizēts ķērpju vispārīgais raksturojums, to nozīme dabā un cilvēku dzīvē, piesārņojuma ietekme uz ķērpjiem, ķērpju bioindikācijas jeb lihenoindikācijas dažādās metodes. Darbā ir sniegts pētījuma metodes un ...
  • Gaisa temperatūras ekstrēmu un to ietekmju izvērtējums Latvijā 

   Maderniece, Evita (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darbā „Gaisa temperatūras ekstrēmu un to ietekmju izvērtējums Latvijā” ir izvērtēti silto un auksto gaisa temperatūras ekstrēmu ilglaicīgās izmaiņas pēc Latvijas meteoroloģiskajās novērojumu staciju datu rindām. ...
  • Gaisa temperatūras izmaiņu raksturs Latvijā 

   Nette, Agnese (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darbs „Gaisa temperatūras izmaiņu raksturs Latvijā” tika izstrādāts laika posmā no 2007. līdz 2009.gadam Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeogrāfijas nodaļā. Darba zinātniskā vadītāja ...
  • Gaismas piesārņojuma novērtējums Tukumā 

   Lerķis, Ingvars (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Gaismas piesārņojuma novērtējums Tukumā”. Darba mērķis ir kvantitatīvi novērtēt mākslīgā gaismas piesārņojuma līmeni un izplatību Latvijas mazpilsētas pilotteritorijās. Bakalaura darbs sastāv ...
  • Galvenie joni un mikroelementi Latvijas virszemes ūdeņos un to sastāva mainības tendences 

   Bula, Anita (Latvijas Universitāte, 2012)
   Mikroelementu pieaugošā ietekme un globālās klimata pārmaiņas ir vienas no būtiskākajām mūsdienu vides problēmām. Latvijas virszemes ūdeņos mikroelementi un galveno neorganisko jonu ilgtermiņa mainība ir relatīvi maz pētīta. ...
  • Garāžu kopu kultūrģeogrāfija; Rīgas piemērs 

   Vaļka, Ieva (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darba pētāmā tēma ir garāžu kopu kultūrģeogrāfija Rīgas pilsētā. Pētījuma objekts ir garāžu kopas visā Rīgas pilsētas teritorijā. Darba mērķis ir veikt Rīgas pilsētas garāžu kopu kartēšanu un struktūru salīdzinājumu ...
  • Gaujas ielejas morfoloģija Viduslatvijas un Piejūras zemienē 

   Molnare, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darbā veikts pētījums par Gaujas ielejas morfoloģiju lejasteces posmā. Darbā teorētiskajā daļā apzināti agrāk veikto pētījumu rezultāti par Gaujas ielejas ģeomorfoloģisko uzbūvi un veikta literatūras analīze par ...
  • Gaujas izmaiņas un mūsdienu ģeoloģiskie procesi Vidusgaujas smiltāja līdzenumā 

   Purgalis, Ingus (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā izveidots literatūras apskats par upju ieleju mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem un to ietekmējošajiem faktoriem. Analizētas Gaujas krastu izmaiņas salīdzinot dažādu gadu kartogrāfisko materiālu un izveidojot deviņus ...
  • Gaujas krastu erozija posmā no Braslavas ietekas līdz Braslas ietekai 

   Smeķe, Daiga (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darbā apskatīti mūsdienu ģeoloģiskie un hidroloģiskie procesi upēs, kuru ietekmē notiek gultnes pārveidošanās. Galvenā vērība pievērsta krastu erozijas procesiem, kā rezultātā notiek to atkāpšanās, tiek apdraudēti upes ...
  • Gaujas krastu erozija un paaugstināta riska vieta Carnikavas novadā 

   Jefimenoka, Laine (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbā "Gaujas krastu erozija un paaugstināta riska vietas Carnikavas novadā", pētīti riski, ko rada Gaujas mainīgais tecējums, kā arī nākotnē prognozētās ūdenslīmeņa izmaiņas. Pētījumā izdalītas iespējamās ...
  • Gaujas krastu erozija un paaugstinātas bīstamības vietas GNP teritorijā 

   Holsta, Inga (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darbā izveidots literatūras apskats par Gaujas krastu eroziju un to ietekmējošajiem faktoriem. Analizējot kartogrāfisko materiālu tika izvēlēts 19 km garš Gaujas posms starp Leukādiju un Raiskuma tiltu, kurā satopami dažādu ...
  • Gaujas nacionālā parka ainavu struktūra – vērtējums, attīstības tendences un perspektīva 

   Rasa, Inga (Latvijas Universitāte, 2006)
   Gaujas nacionālais parks ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kuras viena no funkcijām ir ainavu aizsardzība, lai nodrošinātu to ekoloģisko, estētisko, kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību, kas, savukārt, nodrošina ...
  • Gaujas nacionālā parka ūdenstūristu apmetņu vietu apsaimniekošana 

   Zīlīte, Aija (Latvijas Universitāte, 2009)
   Gauja ir viena no ūdenstūristu iecienītākajām upēm Latvijā, tādēļ Gaujas krastos ir svarīgi veidot atbilstošu infrastruktūru ūdnestūristu vajadzībām, jo nekontrolēts tūrisms var nodarīt kaitējumu dabas vērtībām. Bakalaura ...
  • Gaujas upes baseina noteces sezonālās un ilgtermiņa izmaiņas 

   Brigmane, Dace (Latvijas Universitāte, 2011)
   Baklaura darba ”Gaujas upes baseina noteces ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas” pētījuma mērķis ir noskaidrot Gaujas baseina upju noteces sezonālas un ilgtermiņa izmaiņas un to savstarpējās atšķirības starp iedalītajiem trim ...
  • Gaujas ūdensmalas ainavas pilsētvidē: Valmieras un Strenču piemērs 

   Pētersone, Baiba (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbā pētītas upju ielejas ainavas jeb ūdensmalas, uzsverot to funkcionalitāti un izmantošanas iespējas pilsētvidē. Kā ūdensmalu ainavu funkcionalitātes izpētes etalonteritorijas bakalaura darbā aplūkotas divas ...