Now showing items 561-580 of 1714

  • Idejas Skanstes apkaimei ilgtspējīgas attīstības kontekstā 

   Kalve, Evija (Latvijas Universitāte, 2012)
   Skanstes apkaime ir relatīvi maz apbūvēta teritorija, kam ir liels potenciāls kļūt par zaļu, labiekārtotu vietu netālu no Rīgas centra, tāpēc par bakalaura darba mērķi tika izvirzīts – izpētīt Skanstes apkaimei piedāvātās ...
  • Iecavas novada demogrāfisko procesu pētījumu izmantošana ģeogrāfijas stundās 

   Savinska, Regīna (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarbs ir veltīts projektu metodes izmantošanas iespēju novērtējumam ģeogrāfijas mācību vielas apguvei skolā. Diplomdarbā „Iecavas novada demogrāfisko procesu pētījumu izmantošana ģeogrāfijas stundās” veicam ar skolēniem ...
  • Iecavas un Mēmeles hidrauliskā saistība posmā pie Vērdiņiem 

   Grinberga, Baiba (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darbā ir raksturota Mēmeles un Iecavas upju posma pie Vērdiņiem ģeoloģiskā uzbūve, pazemes un virszemes ūdeņu hidroloģija. Tika mērīti upju caurplūdumi un aprēķināti to zudumi – Mēmeles upei ūdens daudzums ...
  • Iedzīvotāju attieksme pret iespējamiem piemērošanās pasākumiem jūras krasta erozijai Latvijā 

   Apine, Lilija (Latvijas Universitāte, 2010)
   Viena no globālās klimata pasiltināšanās izpausmju sekām ir pastiprināta jūras krasta erozija. Latvijā šobrīd krasta erozijas problēmas kontekstā papildus klimata pārmaiņām nozīmīga ir arī cilvēku darbība piekrastes joslā. ...
  • Iedzīvotāju dzīves kvalitātes vērtējums dažādos dzīves cikla posmos: Jelgavas piemērs 

   Feldmane, Līga (Latvijas Universitāte, 2009)
   Maģistra darbā „Iedzīvotāju dzīves kvalitātes vērtējums dažādos dzīves cikla posmos: Jelgavas piemērs” analizēts dzīves kvalitātes vērtējums un dzīves vietas izvēle atkarībā no iedzīvotāju dzīves cikla posmiem. Pētījuma ...
  • Iedzīvotāju dzīves kvalitātes vērtējums Gulbenes novada lielciemos 

   Ozols, Jānis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Maģistra darbs „Iedzīvotāju dzīves kvalitātes vērtējums Gulbenes novada lielciemos” izstrādāts laika posmā no 2014. līdz 2015. gadam Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes Zinātņu fakultātes Ģeogrāfijas nodaļā. Maģistra ...
  • Iedzīvotāju dzīves vietas pievilcības telpiskās iezīmes Ventspils pilsētā 

   Špude, Magnuss (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darbā “Iedzīvotāju dzīves vietas pievilcības telpiskās iezīmes Ventspils pilsētā”, tiek pētīts kā savu dzīves vietu vērtē pilsētas iedzīvotāji un kā vērtējums mainās atšķirīgos izpētes mērogos, un dažādās Ventspils ...
  • Iedzīvotāju ģeogrāfiskā mobilitāte Aknīstē 

   Joča, Ginta (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darbā „Iedzīvotāju ģeogrāfiskā mobilitāte Aknīstē” tiek raksturota pilsētas iedzīvotāju mobilitāte Latvijas mērogā un starpvalstu migrācija. Darba mērķis ir izvērtēt iedzīvotāju ģeogrāfiskās mobilitātes iezīmes ...
  • Iedzīvotāju ģeogrāfiskā mobilitāte Pierīgas reģionā: Baložu piemērs 

   Pinta, Rolands Ralfs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Iedzīvotāju ģeogrāfiskās mobilitātes process ir cieši saistīts ar dažādu teritoriju apdzīvojuma struktūru, to pievilcību un attīstības līmeni. Dažādi politiski, sociāli un ekonomiski procesi veicina ģeogrāfiskās mobilitātes ...
  • Iedzīvotāju izvietojuma un mobilitātes iezīmes Rīgas aglomerācijā 

   Skadiņš, Toms (Latvijas Universitāte, 2018)
   Vairumā attīstīto valstu piepilsētas apdzīvojuma attīstībai un aglomerāciju veidošanās procesiem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, savukārt iedzīvotāju mobilitātes pētījumi ir vieni no nozīmīgākajiem mūsdienu ģeogrāfijā. ...
  • Iedzīvotāju migrācija piepilsētā: Ozolnieku novada piemērs 

   Kalniņš, Kristers (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbā “Iedzīvotāju migrācija piepilsētā: Ozolnieku novada piemērs” pētīta iekšzemes migrācijas struktūra, iedzīvotāju sastāvs un pārcelšanās motīvi Ozolnieku novadā. Ozolnieku novads pētījumam izvēlēts, jo ...
  • Iedzīvotāju mobilitāte un migrācija Baltinavas novadā 

   Začeste, Santa (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darba ‘’Iedzīvotāju mobilitāte un migrācija Baltinavas novadā’’ mērķis ir raksturot migrācijas un mobilitātes procesus Baltinavas novadā. Darbs ir strukturēts divās daļās – Baltinavas novada iedzīvotāju mobilitātes, ...
  • Iedzīvotāju mobilitāte un tās izpausmes Taurenes pagastā 

   Šolks, Guntis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darbā tiek aplūkota un analizēta iedzīvotāju mobilitāte un tās izpausmes Taurenes pagastā mūsdienu saimnieciskās attīstības kontekstā. Tas ir viens no faktoriem, kas raksturo teritorijas attīstības pakāpi un tās ...
  • Iedzīvotāju mobilitātes iezīmes Mārupes novadā 

   Lauva, Zane (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbs “Iedzīvotaju mobilitātes iezīmes Mārupes novadā” ir veltīts suburbanizācijas procesiem, kas izteikti norisinās Rīgas aglomerācijas centrālaja zonā. Par piemēru tiek izmantots Marupes novads un tajā notiekošie ...
  • Iedzīvotāju mobilitātes izpausmes Kārsavas pilsētā 

   Bleive, Jolanta (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba „Iedzīvotāju mobilitātes izpausmes Kārsavas pilsētā” mērķis ir izanalizēt migrācijas procesu Kārsavas pilsētā. Iedzīvotāju mobilitāte ir jēdziens, ar ko tiek apzīmēta personu kustība vai pārvietošanās. ...
  • Iedzīvotāju mobilitātes izpēte ar ĢIS metodēm. Pierīgas piemērs 

   Soms, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba tēma ir „Iedzīvotāju mobilitātes pētīšana ar ĢIS metodēm. Pierīgas piemērs”. Darba teorētiskajā izklāstā apskatīts mobilitātes jēdziens un ĢIS potenciālais pielietojums cilvēka ģeogrāfijas disciplīnā. Darba ...
  • Iedzīvotāju radītā izlietotā iepakojuma apjoms un tā apsaimniekošanas problēmas Rīgā 

   Bula, Anita (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šajā bakalaura darbā ir apskatīta pašreizējā situācija Rīgas pilsētā iedzīvotāju radītā izlietotā iepakojuma jomā. Tā mērķis ir izpētīt iedzīvotāju radītā izlietotā iepakojuma apjomu, tā sastāvu, kā arī problēmas, kas rodas ...
  • Iedzīvotāju sociāli-telpiskās atšķirības Pierīgas pilsētā - Salaspils piemērs 

   Bernāns, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbā „Iedzīvotāju sociāli-telpiskās atšķirības Pierīgas pilsētā – Salaspils piemērs” ir pētītas iedzīvotāju sastāva un izvietojuma jeb telpiskās atšķirības dažādās novada teritorijās, kas strauji mainās piepilsētas ...
  • Iedzīvotāju struktūras izmaiņas Daugavpils novadā pēdējā desmitgadē 

   Vorobjovs, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darba tēma ir „Iedzīvotāju struktūras izmaiņas Daugavpils novadā pēdējā desmitgadē”. Bakalaura darba mērķis - analizēt iedzīvotāju struktūras izmaiņas Daugavpils novadā pēdējā desmitgadē (2000. – 2010. g). Darbs ...
  • Iedzīvotāju struktūras un apdzīvojuma izmaiņas Bebru pagastā pēc 1989.gada 

   Zvirbulis, Toms (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbs „Iedzīvotāju struktūra un apdzīvojuma izmaiņas Bebru pagastā pēc 1989. gada” izstrādāts no 2017. – 2018. gadam. Darba mērķis ir analizēt iedzīvotāju struktūras un apdzīvojuma izmaiņas Bebru pagastā no 1989. ...