Now showing items 652-671 of 1714

  • Jaunās mājvietu ainavas: Amatciema piemērs 

   Vecenāne, Irbe (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbā „Jaunās mājvietu ainavas: Amatciema piemērs” tiek pētīts Latvijā unikāls ciemata būvniecības projekts, kurā mājvietu ierīkošanai tiek būtiski transformēta ainava, pārveidojot dabu, rezultātā radot viensētu ...
  • Jauniešu brīvā laika aktivitātes: Bieriņu piemērs 

   Martinsons, Egils (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba „Jauniešu brīvā laika aktivitātes: Bieriņu piemērs” izvirzītais mērķis ir analizēt Bieriņu apkaimes dzīvojošo jauniešu brīvā laika aktivitātes un to norises vietas Rīgā. Bakalaura darbā izvirzītie uzdevumi ...
  • Jauniešu mācību mobilitāte un izglītības sasniedzamība Jelgavas novadā 

   Sproģe, Iveta (Latvijas Universitāte, 2016)
   Pēdējo gadu laikā ir ticis aktualizēts jautājums par izglītības iestāžu optimizāciju un restrukturizēšanu, kā rezultātā tiek mainīta jauniešu ikdienas mācību mobilitāte un izglītības sasniedzamība. Maģistra darba tēma ir ...
  • Jaunpagasta vecticībnieku areāla veidošanās vēsturiski ģeogrāfiskie nosacījumi 

   Zeļģis, Krišjānis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbs „Jaunpagasta vecticībnieku areāla veidošanās vēsturiski ģeogrāfiskie nosacījumi” ir vietas studijas pētījums par vecticībnieku areālu, kas atrodas vietā, kuru ieskauj latviešu un luterāņu vairākums, turklāt ...
  • Jaunpiebalgas pagasta mežu ainavu elementu izpēte dabaszinību un ģeogrāfijas stundās pamatskolā 

   Gansone, Rasma (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarbs „Jaunpiebalgas pagasta mežu ainavu elementu izpēte dabaszinību un ģeogrāfijas stundās pamatskolā paredzēts gan ģeogrāfijas, gan dabaszinību skolotājam mācību procesa laikā, bet sevišķi – septembrī, oktobrī, ...
  • Jaunu bioloģiskā mēslojuma preparātu izveide un testēšana veģetācijas eksperimentos ar miežiem (Hordeum vulgare L.) un rapsi (Brassica napus L.) 

   Vecstaudža, Dagnija (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bioloģiskais mēslojums (BM) ir aktuāls zinātnes un lauksaimniecības temats, tomēr joprojām trūkst pētījumu par efektīvu BM izstrādi un testēšanu. Maģistra darba ietvaros noteikta trīs BM veidu efektivitāte. Mini-lauka ...
  • Jelgavas iedzīvotāju darba un mācību mobilitāte 

   Černovska, Laura (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darbā “Jelgavas iedzīvotāju darba un mācību mobilitāte” tiek raksturoti Jelgavas iedzīvotāji, to izvietojums, darba un mācību mobilitātes iezīmes, kā arī svārstmigrācijas motīvi. Darba un mācību mobilitāte mūsdienās ...
  • Jelgavas novada Glūdas, Līvbērzes un Vilces pagastu dižkoku apsaimniekošana 

   Briede, Ruta (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba mērķis ir noteikt Jelgavas novada Glūdas, Līvbērzes un Vilces pagastu AS „Latvijas valsts meži” pārziņā esošajiem dižkokiem nepieciešamo apsaimniekošanu, izmantojot vairākas metodes. Šī bakalaura darba ...
  • Jelgavas novada struktūra un attīstības iespējas Latvijas administratīvi teritoriālās reformas kontekstā 

   Švāne, Baiba (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbā „Jelgavas novada struktūra un attīstības iespējas administratīvi teritoriālās reformas kontekstā” pētīta Jelgavas novada pārvaldība un funkcionālā struktūra pēc ATR noslēgšanās. Darbā analizēts iedzīvotāju, ...
  • Jelgavas pilsētas vidusskolēnu mobilitāte 

   Sproģe, Iveta (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darba tēma ir „Jelgavas pilsētas vidusskolēnu mobilitāte”. Pētījuma galvenais aspekts ir Jelgavas pilsētā esošās vidējās vispārējās izglītības iestādēs izglītību iegūstošie jaunieši. Pētījuma mērķis ir analizēt ...
  • Jelgavas un Rīgas mijiedarbības ģeogrāfiskā saikne 

   Tarasenko, Oksana (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbs ir par tēmu “ Jelgavas un Rīgas mijiedarbības ģeogrāfiskā saikne”. Darba pirmajā nodaļā ir aprakstīts par pilsētām un urbanizācijas procesiem pasaulē. Otrā nodaļa ir par Jelgavas pilsētu- raksturota tās ...
  • Jēkabpils pilsētas ietekmes veidi un areāls 

   Balodis, Gaidis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbs „Jēkabpils pilsētas ietekmes veidi un areāls” iepazīstina ar Jēkabpils pilsētas ietekmes veidiem un areālu, ko nosaka pilsētas funkcionālā saikne ar teritorijām ārpus tās administratīvajām robežām. Pētījumā ...
  • Jēkabpils rajona Krustpils pagasta iedzīvotāju dzīves telpas teritoriālās un sociālās izmaiņas 

   Kavace, Dace (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbā ,,Jēkabpils rajona Krustpils pagasta iedzīvotāju dzīves telpas teritoriālās un sociālās izmaiņas” tiek raksturoti Krustpils pagasta dabas apstākļi, teritorijas vēsturiskā attīstība, iedzīvotāji, apdzīvojums, ...
  • Jēlnaftas izpēte un ieguves iespējas Liepājas rajona Nīcas pagastā 

   Tinkuss, Toms (Latvijas Universitāte, 2009)
   Latvijā ir atklātas vairākas potenciālas vietas naftas ieguvei un 2008.gadā Gudenieku pagastā jau veikti izpētes darbi. Savukārt, 2008.gada 14.februārī tika pieteikts rīkojuma projekts par ogļūdeņražu izpētes un ieguves ...
  • Jonišķu svītas nogulumi Imulas un Īslīces ielejā un to veidošanās apstākļi 

   Āzens, Rūdolfs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbā apskatīta Famenas stāva Jonišķu svītas nogulumu izplatība, sastāvs un fosīliju kompleksi Latvijā. Pētījuma mērķis ir raksturot Jonišķu svītas nogulumus Imulas upes krastos un precizēt to veidošanas apstākļus, ...
  • Juglas ezera austrumu piekrastes inženierģeoloģiskais raksturojums 

   Būdnieks, Māris (Latvijas Universitāte, 2008)
   Maģistra darba “Juglas ezera austrumu piekrastes inženierģeoloģiskais raksturojums” pētījuma mērķis ir izstrādāt Juglas ezera austrumu piekrastes inženierģeoloģisko raksturojumu, balstoties uz dažādu uzņēmumu veikto ...
  • Jumtu ainavas pārvaldības uzlabošanas iespējas Vecrīgā 

   Barbars, Dāvis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Jautājumi, kas saistīti ar ainavu pārvaldību, plānošanu, politiku un aizsardzību pēdējās desmitgadēs ir kļuvuši arvien aktuālāki ne tikai Latvijā, bet arī daudzviet citur pasaulē, to apliecina arī Eiropas ainavu konvencijas ...
  • Juvera ezera un tā apkārtnes ģeoloģiskā attīstība 

   Salmane, Līga (Latvijas Universitāte, 2008)
   Salmane L. „Juvera ezera un tā apkārtnes ģeoloģiskā attīstība”. Bakalaura darbs. Rīga, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte.-2008. Darbs ietver: 51 lappusi, 7 nodaļas, anotāciju latviešu un angļu ...
  • Juvera ezera vides kvalitāte 

   Koņkovs, Kārlis Aleksandrs (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Juvera ezera vides kvalitāte”. Darba mērķis bija izpētīt, analizēt un raksturot Juvera ezera vides kvalitāti. Teorētiskajā daļā tika analizēts dabas ūdeņu fizikāli ķīmiskais sastāvs un to ...
  • Jūras krasta atkāpšanās Kolkas ragā 

   Gražulis, Juris (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darbs „Jūras krastu atkāpšanās Kolkas ragā” ir pētījums par jūras krasta izmaiņām un to ietekmējošajiem faktoriem laika gaitā. Pētāmā teritorija ir izvēlēta aptuveni kilometru garš krasta iecirknis abpus Kolkas ragam. Bakalaura ...