Now showing items 687-706 of 1714

  • Kaitīgo vielu emisijas samazināšanas programmas īstenošana Ventspilī a/s Ventamonjaks naftas produktu piestātnē 

   Niedols, Jānis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Kaitīgo vielu emisiju samazināšanas plānam ir jābūt funkcionālam, lai tas strādātu jebkurā ilgtspējīgas attīstības uzņēmumā, lai tas spētu pasargāt ne tikai apkārtējo vidi un tajā mītošos organismus, bet arī cilvēkus un ...
  • Kalcīta cements Ziemeļigaunijas glaciofluviālajos nogulumos 

   Lesiņš, Nauris (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šī darba mērķis ir izpētīt sekundāro kalcītu Ziemeļigaunijas glaciofluviālajos nogulumos. Tika izgatavoti plānslīpējumi un mikroskopā pētīta sekundārā kalcīta izgulsnēšanās. Karbonātu pēcsedimentācijas izmaiņās izgulsnējas ...
  • Kalcīts un tā veidošanās apstākļi augšējā devona Daugavas svītas dolomītos Latvijas centrālajā un austrumu daļā 

   Vernera, Linda (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darbā “Kalcīts un tā veidošanās apstākļi augšējā devona Daugavas svītas dolomītos Latvijas centrālajā un austrumu daļā” ir raksturotas minerāla kalcīta fizikālās īpašības, mikroelementu saturs un veidošanās ...
  • Kalcīts un tā veidošanās apstākļi Franas stāva smilšakmeņos un dolomītos Latvijā 

   Vernera, Linda (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbā “Kalcīts un tā veidošanās apstākļi Franas stāva smilšakmeņos un dolomītos Latvijā” raksturotas kalcīta fizikālās īpašības, ķīmiskais sastāvs un veidošanās apstākļi. Pētījumi veikti 16 Amatas, Pļaviņu, Daugavas ...
  • Kaledonijas un Hercīnijas struktūrkompleksa tektonisko lūzumu raksturojums pēc slāņkopu litoloģiskās un biezumu analīzes 

   Ukass, Jānis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darba „Kaledonijas un Hercīnijas struktūrkompleksu tektonisko lūzumu raksturojums pēc slāņkopu litoloģiskās un biezumu analīzes” pētījumā izvirzītais mērķis ir veikt struktūrkompleksu tektonisko lūzumu raksturojumu ...
  • Kalnu slēpošanas ietekme uz vidi 

   Beitāns, Miķelis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darbs analizē kalnu slēpošanas ietekmi uz vidi. Balstoties uz ārzemju pētījumiem, tiek apskatītas slēpošanas nogāzēs (bieži vien ir bioloģiskas un ainaviskas vērtības) sastopamakās problēmas apsaimniekošanas gaitā, piemēram, ...
  • Kandavas novada demogrāfiskās un sociāli ekonomiskās izmaiņas teritoriālās reformas ietvaros 

   Priede, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darba tēma ir „Kandavas novada demogrāfiskās un sociālekonomiskās izmaiņas administratīvi teritoriālās reformas ietvaros”. Reformas mērķis ir izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ...
  • Kandavas un Sabiles pilsētu ietekme uz Abavas ūdens kvalitāti 

   Pīlēģe, Agnese (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba projekta nosaukums ir „Kandavas un Sabiles pilsētu ietekme uz Abavas ūdens kvalitāti”. Darba mērķis ir izpētīt, vai Kandava un Sabile kā apdzīvotas vietas ietekmē Abavas ūdens kvalitāti, novērtējot ūdens ...
  • Kangaru osu morfoloģija, iekšējā uzbūve un veidošanās apstākļi 

   Lamsters, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2009)
   Lamsters K., 2009. Kangaru osu morfoloģija, uzbūve un veidošanās apstākļi. Bakalaura darbs. Latvijas Universitāte, Rīga. 57 lpp. Bakalaura darbā ir apkopots pētījums par Kangaru osu morfoloģiju, uzbūvi un veidošanās ...
  • Kangaru un vigu kompleksa hidroģeoloģiskie apstākļi Pitraga un Saunaga apkārtnē 

   Caune, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darbā pētīti kangaru un vigu kompleksa hidroģeoloģiskie apstākļi Slīteres nacionālā parka teritorijā. Pētījums veikts ar virszemes un gruntsūdens hidroķīmisko parametru analīzes metodi, kas ir viena no biežāk ...
  • Karbonātu ieslēgumi Burtnieku svītas nogulumos Latvijā 

   Kļaviņš, Uldis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šajā darbā apkopoti pētījumu rezultāti par vidusdevona Burtnieku svītas klastiskajos nogulumos sastopamajiem karbonātiskiem veidojumiem. Pētījumi tika veikti minētās stratigrāfiskās vienības nogulumu dabīgajos atsegumos ...
  • Karbonātu ieslēgumi devona Katlešu svītas nogulumos Kupravas apkārtnē 

   Petrikas, Armands (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darba mērķis ir raksturot devona Katlešu svītas karbonātisko veidojumu sastāvu, uzbūvi un veidošanās apstākļus Kupravas apkārtnē. Šī mērķa sasniegšanai tika veikti šādi uzdevumi: iepazīta ģeoloģiskā literatūra ...
  • Karbonātu konkrēcijas un cements devona Amatas svītas nogulumos Kurzemē: sastāvs, izplatība un ģenēze 

   Spruženiece, Liene (Latvijas Universitāte, 2010)
   Maģistra darbā ir raksturota devona Amatas svītā Kurzemē sastopamo karbonātu veidojumu izplatība, sastāvs un uzbūve, kā arī izdarīti secinājumi par to veidošanās apstākļiem. Ir dokumentēti 4 atsegumi, no noņemtajiem paraugiem ...
  • Karbonātu veidojumi apakšējā un vidējā devona nogulumos Latvijā 

   Kļaviņš, Uldis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Šajā darbā apkopoti pētījumu rezultāti par devona Gargždu sērijas, Arukilas svītas un Burtnieku svītas klastiskajos nogulumos sastopamajiem karbonātiskiem veidojumiem. Izmantojot atsegumu un urbumu seržu dokumentāciju un ...
  • Karsta izpausmes un procesi Pļaviņu-Sērenes posmā 

   Parage, Lāsma (Latvijas Universitāte, 2014)
   Maģistra darba mērķis ir noteikt karsta procesu izplatību un aktivitāšu raksturu Daugavas ielejas Pļaviņu – Sērenes posmā. Pētījumi tika veikti četrās etalonteritorijās: Korkuļu sausgultnē, Klintaines sausgultnē, Rīteru ...
  • Karsta procesu izpausmes Salaspils novadā 

   Valtere, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2016)
   Valtere, K. 2016. Karsta procesu izpausmes Salaspils novadā. Bakalaura darbs. Latvijas Universitāte, Rīga, 41 lpp. Bakalaura darbā ir veikts pētījums par karsta procesu izpausmēm, atklātajām un slēptajām karsta formām ...
  • Karsta reljefa morfoloģija Skaistkalnes karsta kriteņu teritorijā 

   Būdniece, Jana (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darba mērķis ir izzināt tipisku karsta izplatības areālu, izmantojot līdzšinējo pētījumu datus un analizējot LiDAR (tulk. - Light Detection And Ranging) datus, lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par karsta izpausmēm ...
  • Karsta veidojumi Kranciema atradnē 

   Kaļva, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darbā ir raksturota Kranciema atradnē sastopamo karsta veidojumu izplatība, uzbūve, sastāvs un noskaidrots karsta veidojumu aizpildījumu vecums. Ar GPS palīdzību tika noskaidrotas karsta veidojumu atrašanās ...
  • Kaudzīšu noslīdeņa ģeoloģiskā uzbūve Siguldā 

   Dūda-Čača, Una (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbā veikta Kaudzīšu noslīdeņa, patreizējā stāvokļa fiksācija, kā arī interpretēti iespējamie tā rašanās cēloņi, kas raksturoti no ģeoloģiskās uzbūves viedokļa. Pētījuma mērķis ir noskaidrot Kaudzīšu noslīdeņa ...
  • „Kazulejas” okera atradnes veidošanās 

   Binde, Andris (Latvijas Universitāte, 2010)
   Andris BINDE, 2010. Kazulejas okera atradnes veidošanās. Bakalaura darbs. Rīga, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Ģeoloģijas nodaļa. Bakalaura darba mērķis ir Kazulejas okera atradnes uzbūves ...