Now showing items 1531-1550 of 1714

  • Ungurpils dzirnavezera attīstība un tajā peldošo kūdras salu pētījumi 

   Martinsons, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba „Ungurpils dzirnavezera attīstība un peldošo kūdras salu rašanās Ungurpils dzirnavezerā” ietvaros veikto lauka (dzirnavezera apsekošana, ģeoloģiskā urbšana, nogulumu paraugu ņemšana) un laboratorijas pētījumu ...
  • Universālais dizains gājējiem Rīgas pilsētvidē 

   Beķere, Inese (Latvijas Universitāte, 2009)
   Rīgas pilsētas pašvaldība galvenajā stratēģiskās attīstības plānošanas dokumentā „Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025.gadam” ir noteikusi ilgtermiņa attīstības vīziju: „ RĪGA – iespēja ikvienam!.” To, vai ēka, ...
  • Upju caurplūduma atbildes reakcija uz atmosfēras nokrišņu izkrišanas raksturu 

   Sīpols, Rihards (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbā tiek pielietota kroskorelācijas funkcijas analīze starp nokrišņu un caurplūduma rindām trīs Latvijas upju baseinos, tādejādā veidā nosakot pēc cik dienām pēc nokrišņu notikuma tas atsauksies notecē maksimāli ...
  • Upju morfoloģija un tās saistība ar upju kvalitāti 

   Miķelsone, Liene (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darba tēma Upju morfoloģija un tās saistība ar upju kvalitāti. Darbā tika izvērtētas ES Ūdens struktūrdirektīvas prasības un apskatītas citu Eiropas valstu lietotās metodes upju vides kvalitātes novērtēšanā. Ir ...
  • Upju morfometrisko faktoru ietekme uz ihtiocenožu struktūrām 

   Bražinskis, Egons (Latvijas Universitāte, 2009)
   Izstrādātā bakalaura darba mērķis ir noteikt upes morfometrisko faktoru ietekmi uz ihtiocenožu struktūru. Lai to noskaidrotu, tika veikta zivju uzskaite, izmantojot elektrozvejas metodi. Apkopota informācija par Latvijas ...
  • Upju slodžu izvērtējums pēc dažādām aprēķinu metodēm 

   Krēsliņa, Lelde (Latvijas Universitāte, 2012)
   Latvijā veikti dažādi pētījumi par ūdeņu kvalitāti, taču salīdzinoši maz veikti pētījumi par upju slodžu matemātisko aprēķināšanu un modelēšanu. Darba mērķis ir pielietojot dažādus upju slodžu aprēķinu veidus, salīdzināt, ...
  • Upju tūrisma sezonalitātes izmaiņas Gaujā un Amatā 

   Mortuļevs, Emīls (Latvijas Universitāte, 2018)
   Maģistra darba mērķis ir izvērtēt Gaujas un Amatas upju laivošanas sezonalitāti un tās izmaiņas klimata pārmaiņu ietekmē. Darbā veikta Gaujas un Amatas hidroloģisko un Gaujas baseina klimatisko parametru analīze. Noteiktas ...
  • Urbanizācijas izpausmes Rīgas apkārtnē: Stopiņu novada piemērs 

   Mjaliks, Andrejs (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darbā ‘’Urbanizācijas izpausmes Stopiņu novadā’’ autors cenšas noskaidrot urbanizācijas, jeb pilsētvides attīstības procesu izpausmes Pierīgas, ļoti dinamiskās pēc sava attīstības rakstura, teritorijas sastāvdaļā, ...
  • Urbanizācijas procesa ietekme uz Skanstes apkaimi Rīgā un tā vērtējums 

   Kriškāne, Ilze (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darba „ Urbanizācijas procesa ietekme uz Skanstes apkaimi Rīgā un tās vērtējums” mērķis ir novērtēt Skanstes apkaimes pilsētvides kvalitāti, to ietekmējošos faktorus un izstrādāt priekšlikumus apkaimes ilgtspējīgai ...
  • Urbāno teritoriju kvalitātes novērtēšanas pieeja: „Āgenskalna priedes” piemērs Rīgā 

   Timofejevs, Arnolds (Latvijas Universitāte, 2015)
   Maģistra darbs ”Urbāno teritoriju kvalitātes novērtēšanas pieeja: ”Āgenskalna priedes” piemērs Rīgā” izstrādāts, lai aktualizētu urbāno teritoriju ilgtspējas novērtēšanas procesa teorētiskos aspektus un praksi. Pētījumā ...
  • Ūdens kvalitāte Jēkabpils un Krustpils novadu peldvietās 

   Čamane, Aivija (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba tēma ir "Ūdens kvalitāte Jēkabpils un Krustpils novadu peldvietās". Bakalaura darba mērķos ietilpa, Latvijas peldūdens monitoringa datu analīze, kā arī četru Jēkabpils un Krustpils novadu peldvietu izpēte: ...
  • Ūdens kvalitāte Mārupītes apkārtnē pēc piesārņojuma izplūdes 2011. gada vasarā 

   Timma, Sigita (Latvijas Universitāte, 2012)
   Balstoties uz 2011. gada 3. jūlija naktī notikušo katastrofu Mārupes novada teritorijā - ēku kompleksa „Baltais Vējš” degšanas seku likvidēšanu, kas noveda pie Daugavas kreisā krasta pietekas Mārupītes un tās ūdensbaseina ...
  • Ūdens resursu noteikšana Latvijas upju baseinos 

   Klimko, Renāte (Latvijas Universitāte, 2009)
   Maģistra darba nosaukums ir „Ūdens resursu noteikšana Latvijas upju baseinos”. Šajā darbā tiek apskatīti ilggadīgi vidējie noteces lielumi pieciem Latvijas upju baseiniem: Aiviekstes, Gaujas, Lielupes, Salacas un Ventas. ...
  • Ūdens sāļuma, temperatūras un skābekļa koncentrācijas dinamika Latvijas ekonomiskās zonas ūdeņos, Baltijas jūras atklātajā daļā 

   Heimrāts, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2019)
   Baltijas jūrai ir liela nozīme Ziemeļeiropas kā arī Latvijas klimata un ekosistēmas veidošanā. Globālās klimata izmaiņas ietekmē jebkuru ekosistēmu un ir svarīgi pēc iespējas vairāk izzināt šo klimata mainības ietekmi uz ...
  • Ūdensmalas nozīme Latvijas pilsētās: Valmieras piemērs 

   Boķe, Stella (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darba nosaukums ir ‘Ūdensmalas nozīme Latvijas pilsētās: Valmieras piemērs’. Darbā tiek aprakstīta ūdensmalas nozīme pilsētās kopumā. Ūdensmalu nozīme, attīstība un fiziskie apdraudējumi Latvijas pilsētās. Tiek ...
  • Ūdeņraža tehnoloģijas ieviešana transporta sektorā Rīgā: ietekmes uz gaisa kvalitāti novērtējums 

   Gudakovska, Māra (Latvijas Universitāte, 2014)
   Rīgā tiek pārsniegti robežlielumi gaisa piesārņotājvielu koncentrācijām–NO2 un PM10. Galvenais gaisa piesārņojuma cēlonis Rīgā ir transportlīdzekļi (65-85%). Slāpekļa dioksīda piesārņojumu un putekļu apjomu pilsētās var ...
  • V, VI grupas metaloīdu saturs Latvijas vidē un ar tiem piesārņotu ūdeņu attīrīšana izmantojot sorbciju 

   Grigule, Nadīna (Latvijas Universitāte, 2014)
   Maģistra darbā tika pētīts vides piesārņojums ar V un VI grupas metaloīdiem Latvijā, kā arī analizētas iespējas attīrīt piesārņotus ūdeņus, izmantojot sorbciju. Tika analizēti avotu ūdeņi (Siguldas apkārtnē), pazemes ūdeņi ...
  • Vadlīnijas dendroloģisko parku turpmākai attīstībai 

   Erdmane, Inga (Latvijas Universitāte, 2018)
   Maģistra darbā ir izstrādātas vadlīnijas dendroloģisko vērtīgo parku plānošanai. Darbā ir apskatīti 15 dendroloģiski vērtīgi parki un detāli ir analizēti seši aizsargājami dendroloģiskie dendroloģiski vērtīgi parki. Darbā ...
  • Vaidavas ezera un tā sateces baseina vides stāvokļa vērtējums 

   Bērziņš, Oskars (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba mērķis ir raksturot Vaidavas ezeru un tā sateces baseinu, un sniegt pašreizējo vides stāvokļa vērtējumu.Darbā sniegta ezeru ekosistēmas vispārīga attīstība, aprakstīta ezeru tipoloģija jeb klasifikācija pēc ...
  • Valdemārpils pilsētas funkcionalitāte 

   Danne, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba nosaukums ir "Valdemārpils pilsētas funkcionalitāte". Jebkuru teritoriju var apskatīt tās funkciju kontekstā. Šāds skats ir īpaši nepieciešams urbānas vides izprašanai, jo daudzi no šeit sastopamajiem ...