Now showing items 1547-1566 of 1714

  • V, VI grupas metaloīdu saturs Latvijas vidē un ar tiem piesārņotu ūdeņu attīrīšana izmantojot sorbciju 

   Grigule, Nadīna (Latvijas Universitāte, 2014)
   Maģistra darbā tika pētīts vides piesārņojums ar V un VI grupas metaloīdiem Latvijā, kā arī analizētas iespējas attīrīt piesārņotus ūdeņus, izmantojot sorbciju. Tika analizēti avotu ūdeņi (Siguldas apkārtnē), pazemes ūdeņi ...
  • Vadlīnijas dendroloģisko parku turpmākai attīstībai 

   Erdmane, Inga (Latvijas Universitāte, 2018)
   Maģistra darbā ir izstrādātas vadlīnijas dendroloģisko vērtīgo parku plānošanai. Darbā ir apskatīti 15 dendroloģiski vērtīgi parki un detāli ir analizēti seši aizsargājami dendroloģiskie dendroloģiski vērtīgi parki. Darbā ...
  • Vaidavas ezera un tā sateces baseina vides stāvokļa vērtējums 

   Bērziņš, Oskars (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba mērķis ir raksturot Vaidavas ezeru un tā sateces baseinu, un sniegt pašreizējo vides stāvokļa vērtējumu.Darbā sniegta ezeru ekosistēmas vispārīga attīstība, aprakstīta ezeru tipoloģija jeb klasifikācija pēc ...
  • Valdemārpils pilsētas funkcionalitāte 

   Danne, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba nosaukums ir "Valdemārpils pilsētas funkcionalitāte". Jebkuru teritoriju var apskatīt tās funkciju kontekstā. Šāds skats ir īpaši nepieciešams urbānas vides izprašanai, jo daudzi no šeit sastopamajiem ...
  • Valkas rajona ūdenssaimniecības raksturojums 

   Ivļevs, Eduards (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba ietvaros tika veiktas dzeramā ūdens un notekūdens analīzes, un apsekotas vairākas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Valkas rajona apdzīvotas vietās: Valka; Smiltene; Strenči; Seda; Trikāta; Blome; Bilska; ...
  • Valmieras ūdensapgādes Arukilas-Burtnieku horizonta ūdens ķīmiskais sastāvs un tā medicīniski ģeoloģiskā interpretācija 

   Celms, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba pētījums ir jaunā zinātnes nozarē - medicīnas ģeoloģijā un sagatavotā darba mērķis ir saprast un skaidrot apkārtējas vides ietekmi uz cilvēka veselību, ņemot vērā, ka tādi dabiskās vides elementi kā gaiss ...
  • Valsts nivelēšanas tīkla analīze Rīgā LatPOS sistēmā 

   Pudurs, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbā tiek pētīta 1. klases nivelēšanas tīkla punktu augstumu saderība ar GPS uzmērīšanas metodēm iegūtajiem punktu augstumiem, izmantojot LatPOS pastāvīgo bāzes staciju sistēmu. Pētījums tika veikts Rīgas pilsētas ...
  • Valsts vides aizsardzības institūciju attīstība Latvijā: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde kā piemērs 

   Ašmane, Inga (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbā autore ir pētījusi valsts vides aizsardzības institūciju attīstību Latvijā. Apkopotas konceptuālās nostādnes par institūcijām, pārvaldi, pārvaldību un to pētīšanas pieredzi ģeogrāfijā. Apskatīta Latvijas ...
  • Vasenieku purva ģeoloģiskā attīstība 

   Jansone, Agnese (Latvijas Universitāte, 2007)
   Jansone A. Vasenieku purva ģeoloģiskā attīstība. Bakalaura darbs. Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Ģeoloģijas nodaļa, 2007. – 50.lpp Darbs ietver četras nodaļas, kurās raksturots Vasenieku ...
  • Vārtājas ledājkušanas ūdeņu drenāžas ieleja 

   Leimanis, Dāvis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Vārtājas ledajkušanas ūdeņu drenāžas ielejas ģeomorfoloģisko un ģeoloģisko uzbūvi un attīstību, noskaidrot, kādā deglaciācijas posmā ieleja ir izveidota, un klasificēt, kāda tipa ielejai ...
  • Veco mežaudžu telpiskās struktūras izmaiņu ainavekoloģiskā analīze Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā 20.gadsimtā 

   Rendenieks, Zigmārs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Pēdējo 70 gadu laikā Latvijā norisinājušies procesi, kas ietekmējuši meža ainavas telpisko struktūru, atstājot iespaidu uz ekosistēmu kvalitāti. Par maģistra darba „Veco mežaudžu telpiskās struktūras izmaiņu ainavekoloģiskā ...
  • Vecrīgas restorānu ģeogrāfija 

   Udova, Alīna (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darbs “Vecrīgas restorānu ģeogrāfija” izstrādāts ar mērķi izvērtēt restorānu pakalpojumu vietu un attīstības iespējas Vecrīgā. Darbs sastāv no 7 nodaļām, kas veltītās restorānu attīstības vēsturei; attīstības ...
  • Veģetācijas attīstības dinamikas analīze, izmantojot normalizēto veģetācijas indeksu 

   Dzalbe, Aiva (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darba tēma ir veģetācijas attīstības dinamikas analīze, izmantojot normalizēto veģetācijas indeksu. Darbā tiek apskatīta normalizētā veģetācijas indeksa (NDVI) nozīme zemes seguma pētījumos. Maģistra darbā analizēti ...
  • Veģetācijas izmaiņas Sedas purva attīstības gaitā 

   Pumpure, Ilze (Latvijas Universitāte, 2007)
   Ilze Pumpure, 2007. Veģetācijas izmaiņas Sedas purva attīstības gaitā. Bakalaura darbs dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai ģeogrāfijā. Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Rīga. Bakalaura darba ...
  • Veģetācijas periods un tā izmaiņas Latvijā 

   Beķere, Andra (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbā tiek izvērtēts veģetācijas periods un tā izmaiņas Latvijā laika posmā no 1971.-2010. gadam. Pētījumā ir veikts teorētiskais apskats par veģetācijas periodu, tā ietekmējošajiem faktoriem, izmaiņām un noteikšanas ...
  • Veģetācijas un vides faktoru telpiski-temporālās sakarības Moricsalā 

   Ellere, Anda (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darbā aplūkotas veģetācijas un vides faktoru telpiski – temporālās sakarības Moricsalā. Nozīmīgākie vides faktori, kas nosaka lakstaugu stāva veģetācijas telpisko struktūru, ir reljefs un gaisma. Tiem pakārtoti faktori, ...
  • Veģetāra dzīvesveida ietekme uz vidi un gaļas patēriņu motivējošo faktoru analīze starp Latvijas iedzīvotājiem 

   Kozirenko, Dana (Latvijas Universitāte, 2011)
   Viena no aktuālākām mūsdienu vides problēmām ir cilvēku radīta individuālā slodze uz vidi, no kuras vairāk nekā pusi veido pārtikas, tājā skaitā gaļas, patēriņš. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kādi faktori ietekmē ...
  • Velosatiksmes attīstības plānošana Rīgas pilsētas Daugavas kreisā krasta teritorijā 

   Andiņš, Jānis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darba pētījuma objekts ir velosatiksme, velosatiksmes tīkli un infrastruktūra Rīgas pilsētas Daugavas kreisā krasta teritorijā. Pēdējo gadu laikā dažādu procesu ietekmē velobraukšana sabiedrībā kļūst arvien ...
  • Velosatiksmes infrastruktūras attīstības un integrēšanas iespējas Torņakalnā 

   Melnis, Kurts (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba pētījuma tēma ir velosatiksmes infrastruktūras attīstība un integrācija Torņakalnā. Rīga ir izteikti monocentriska pilsēta, kā dēļ tās vecpilsēta tiek pakļauta intensīvai satiksmei. Lai atslogotu Vecrīgu, ...
  • Velosatiksmes plānošana: Valmieras iespējas 

   Lārmanis, Nauris (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darbs apskata pasaules pieredzi velosatiksmes plānošanā, no politikas dokumentiem, līdz tehniskiem infrastruktūras risinājumiem. Veicot izpētes darbu Valmieras pilsētā, iepriekš iegūtā informācija par pasaules ...