Now showing items 1656-1675 of 1714

  • ZA Vidzemes reģionālā identitāte Latvijas – Igaunijas pierobežā 

   Harja, Elīna (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darba „Ziemeļaustrumu Vidzemes reģionālā identitāte Latvijas – Igaunijas pierobežā” aktualitāte saistās ar mūsdienu globalizācijas procesiem. Mainoties ekonomiskajām un sabiedriskajām attiecībām pasaulē, paplašinoties ...
  • Zaļais publiskais pārtikas iepirkums Latvijas skolās: gadījumu izpēte 

   Kārkliņa, Anete (Latvijas Universitāte, 2015)
   Zaļais publiskais iepirkums kļūst par arvien būtiskāku vides pārvaldības instrumentu pasaulē un arī Latvijā. Maģistra darbā tiek pētīts zaļais publiskais iepirkuma pārtikas sektorā Latvijā, īpaši apskatot vides kritēriju ...
  • Zaļas pilsētvides plānošana: Avotu apkaimes piemērs Rīgā 

   Kancāne, Una (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbs “Zaļas pilsētvides plānošana: Avotu apkaimes piemērs Rīgā” ir pētniecisks plānošanas projekts. Tajā meklētas zaļas pilsētvides plānošanas pieejas un apskatīta starptautiskā pieredze. Darbā apzināts zaļās ...
  • Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas prakse Latvijas izglītības iestāžu pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumiem 

   Ķibilda-Kinna, Nora (Latvijas Universitāte, 2019)
   Zaļais publiskais iepirkums kā vides pārvaldības instruments Latvijas tiesiskajā regulējumā noteikts kopš 2014. gada. Šobrīd noris tā prasību un kritēriju pārskatīšana. Šī maģistra darba mērķis ir veikt zaļā publiskā ...
  • Zaļā tīklojuma izveides iespējas Liepājā 

   Kaņevska, Margarita (Latvijas Universitāte, 2009)
   Maģistra darba tēma ir „Zaļā tīklojuma izveides iespējas Liepājā”. Mērķis ir novērtēt zaļā tīklojuma attīstības iespējas un sniegt priekšlikumus tā attīstības iespējām Liepājas pilsētā, izstrādājot projekta skici. Pētījuma ...
  • Zaļās kāpas veidošanās un nogulumu raksturojums 

   Peļuškēvičs, Valdis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Peļuškēvičs V. 2015. Zaļās kāpas veidošanās un nogulumu raksturojums. Bakalaura darbs. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Ģeoloģijas nodaļa. 62 lpp. Bakalaura darba “ Zaļās kāpas veidošanās un nogulumu raksturojums” ...
  • Zaļo jumtu izveides iespējas un ierobežojumi Rīgā 

   Daktiņš, Edgars (Latvijas Universitāte, 2011)
   Zaļie jumti pasaulē ir strauji augoša pilsētas vides sastāvdaļa. Tos dēvē arī par dzīvajiem jumtiem, kurus var uzskatīt par dzīvo arhitektūru, kas atdzīvina pelēkos pilsētu mūrus. Zaļie jumti var papildināt neapgūtās ...
  • „Zaļo” krasta preterozijas risinājumu modeļteritorijas Lapmežciemā, Plieņciemā un Ķesterciemā 

   Stalidzāne, Zane (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbs ir veltīts jūras krasta procesiem, krastu attīstībai, izmantošanai un aizsardzībai, īpašu uzmanību pievēršot „zaļajiem” preterozijas risinājumiem. Darba mērķis ir novērtēt „zaļo” krasta preterozijas pasākumu ...
  • Zaņas upe kā riska ūdensobjekts – riska cēloņi un to ietekme 

   Spradze, Ieva (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darba mērķis ir izpētīt un novērtēt Zaņas upes riska cēloņus un to ietekmi uz upi. Teorētiskajā daļā, izmantojot dažādus literatūras avotus, tiek apskatītas šādas tēmas:riska ūdensobjekti Latvijā, dabas ūdeņu ķīmiskais ...
  • Zasas upes ķīmiskās un hidromorfoloģiskās kvalitātes novērtējums 

   Valters, Krišjānis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Zasas upes ķīmiskās un hidromorfoloģiskās kvalitātes novērtējums”. Darba mērķis ir veikt Zasas upes ķīmiskās un hidromorfoloģiskās kvalitātes novērtējumu, veicot ūdens ķīmiskās analīzes un ...
  • Zālāja augsnes karpoloģiskā izpēte 

   Ezermale, Helga Justīne (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darbs “Zālāja augsnes karpoloģiskā izpēte” veltīts Latvijā šobrīd nepietiekami pētītai tēmai par sēklu saglabāšanos augsnē un sēklu materiāla izmantošanu potenciālās veģetācijas prognozēšanai vai augāja vēsturiskā ...
  • Zālāju biomasa un tās noteikšanas iespējas Vidzemes augstienes centrālajā daļā 

   Pavlovska, Maija (Latvijas Universitāte, 2019)
   Augsnes nosaka zālāju telpisko izplatību, to īpašības ir viens no galvenajiem zālāju kvalitāti un ilgtspējīgu apsaimniekošanu ietekmējošiem faktoriem. Zālāju ekosistēmas nodrošina vitāli svarīgus ekosistēmu pakalpojumus, ...
  • Zebrus ezera hidrometriskais raksturojums: morfometriskie parametri un batimetrija 

   Dumpis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbs „Zebrus ezera hidrometriskais raksturojums: morfometriskie parametri un batimetrija”. Pētījums veikts ar mērķi noteikt morfometriskos parametrus Zebrus ezera raksturošanai, izstrādāt un izvērtēt batimetriskās ...
  • Zebrus-Svētes ieplakas ezeru holocēna nogulumi 

   Daņiļēvičs, Pēteris (Latvijas Universitāte, 2013)
   Maģistra darba „Zebrus-Svētes ieplakas ezeru holocēna nogulumi” izstrādes gaitā veiktie pētījumi un iegūtie rezultāti sniedz informāciju par nogulumu uzkrāšanos Zebrus-Svētes ezeru ieplakā. Maģistra darbā pētīti Zebrus ...
  • Zemas frekvences starojuma izplatības novērtējums 

   Kļaviņš, Ivars (Latvijas Universitāte, 2017)
   Zemas frekvences starojums – vibrācija un zemas frekvences elektromagnētiskais starojums ir plaši izplatītas problēmas mūsdienu pasaulē, it īpaši apdzīvotu vietu tuvumā, kur daudz avotu nelielos attālumos iedarbojas uz ...
  • Zemā tipa kūdras fizikālo un ķīmisko īpašību izmaiņas purva attīstības gaitā 

   Krūmiņš, Jānis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darba mērķis bija rast sakarību starp kūdras fizikālo un ķīmisko īpašību izmaiņām zemā purva attīstības gaitā. Pētījumā analizētas trīs dažādu purvu zemā tipa kūdras fizikālās un ķīmiskās īpašības, pētīta to savstarpējā ...
  • Zemes apsaimniekošanas veida ietekme uz nezāļu sugu sastāvu 

   Slaikovska, Marina (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darba pētījumā tiek salīdzināti Aizkraukles un Valmieras rajona bioloģiskās un konvencionālās lauksaimniecības tīrumi. Tas tiek veikts pēc nezāļu sugu sastopamības datiem, vadoties no Šenona indeksa, Ellenberga ...
  • Zemes apsaimniekošanu ietekmējošie faktori Jaunpiebalgas novadā 

   Ozola-Lūsa, Zane (Latvijas Universitāte, 2013)
   Maģistra darba „Zemes apsaimniekošanu ietekmējošie faktori Jaunpiebalgas novadā” mērķis ir noskaidrot dažādu faktoru ietekmi uz zemes izmantošanu un apsaimniekošanu Jaunpiebalgas novadā. Pētījuma ietvaros izveidots ...
  • Zemes garozas vertikālās kustības Latvijā pēc ģeoloģiskajiem un ģeodēziskajiem datiem (Rīgas līča rietumu piekrastes piemērs) 

   Smeķe, Dace (Latvijas Universitāte, 2010)
   Pētījuma mērķis ir novērtēt Zemes garozas vertikālo kustību apjomu un ātrumu Latvijas teritorijā un iegūt telpiski precīzāku informāciju par Baltijas ledus ezera krasta līniju novietojumu Rīgas līča rietumu piekrastē. ...
  • Zemes izmantošana Latvijas ziemeļaustrumu pierobežā – Valkas pagastā 20./21. gs. mijā 

   Ārgalis, Sandis (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darba “Zemes izmantošana Latvijas ziemeļaustrumu pierobežā – Valkas pagastā 20./21. gs. mijā” mērķis ir noskaidrot, kā ir mainījusies zemes izmantošanas struktūra Valkas pagastā pētāmajā periodā un noskaidrot, kādi faktori ...