Now showing items 1-1 of 1

    • Rīgas pilsētas Rīnūžu mikrorajona inženierģeoloģiskie apstākļi 

      Balgalvis, Gatis (Latvijas Universitāte, 2011)
      Bakalaura darba „Rīgas pilsētas Rīnūţu mikrorajona inţenierģeoloģiskie apstākļi” pētījuma mērķis ir aprakstīt Rīnūţu mikrorajona inţenierģeoloģisko raksturojumu balstoties uz paša autora un daţādu uzľēmumu veikto ģeotehnisko ...