IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Vienota tiesiska regulējuma normu nepieciešamība kapsētu uzturēšanas un apbedīšanas jomā 

  Melniece, Agnese (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba tēma ir “Vienota tiesiska regulējuma normu nepieciešamība kapsētu uzturēšanas un apbedīšanas jomā”. Darba mērķis ir izpētīt, vai ir nepieciešams vienots regulējums apbedīšanas jomā, vai pietiek jau ar esošo ...
 • Ģimenes izpratne mūsdienās konstitucionālajās tiesībās 

  Riekstiņa-Dolģe, Annija (Latvijas Universitāte, 2020)
  Darba tēma: Ģimenes izpratne mūsdienās konstitucionālajās tiesībās. Latvijas normatīvajos aktos ir salīdzinoši šaurs ģimenes jēdziena definējums, kas atrodams Civillikumā. Latvijas Republikas Satversmē noteikts, ka valsts ...
 • Garīgās veselības tiesību aizsardzības īstenošana Latvijā 

  Lūse, Elīza (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbā aplūkota garīgās veselības aizsardzība tiesību uz veselību kontekstā. Darba mērķis ir noskaidrot garīgās veselības aizsardzības regulējumu tiesību normatīvajos aktos Latvijā, noskaidrot no normatīvajiem ...
 • Cilvēku tirdzniecība 

  Basins, Ostaps (Latvijas Universitāte, 2020)
  Cilvēku tirdzniecība ir viens no mūsdienu aktuālākajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas skar ne tikai konkrēto valsti, bet pasaules kopienu kopumā. Cilvēku tirdzniecība ir noziedzīgs nodarījums, kurš var izplatīties kā ...
 • Nosacīta pirmstermiņa atbrīvošana 

  Kuļimova, Jeļena (Latvijas Universitāte, 2020)
  Brīvības atņemšana ir bargākais soda veids, kāds paredzēts Krimināllikumā. Tomēr ir iespēja noteikto brīvības atņemšanas termiņu ne vienmēr izciest līdz galam, jo Latvijas regulējums paredz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu. ...
 • Negodprātīga rīcība fiziskas personas maksātnespējas procesā un tās sekas. 

  Reišule, Agnese (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbā “Negodprātīga rīcība fiziskās personas maksātnespējas procesā un tās sekas” tiek pētīts, kā fiziskās personas maksātnespējas procesā parādnieks ievēro godprātību. Maksātnespējas process var tik piemērots ...
 • Līgumtiesisko un delikttiesisko prasījumu konkurence. 

  Kārklis, Salvis (Latvijas Universitāte, 2020)
  Katrā tiesību sistēmā, kurā ir nošķirta līgumiskā un delikttiesiskā atbildība, var rasties prasījumu konkurence – situācijas, kad par to pašu pārkāpumu prasītājs pirmsšķietami var prasīt gan līgumisko, gan delikttiesisko ...
 • Negodprātīgs nolūks kā preču zīmes reģistrācijas atteikuma un reģistrācijas atzīšanas par spēkā neesošu pamatojums. 

  Skroders, Edijs Elijs (Latvijas Universitāte, 2020)
  Preču zīmju likumā iekļautais negodprātības jēdziens praksē rada problēmas. Pirmkārt, ir neskaidrs, kad uz negodprātīgu nolūku var atsaukties un ,otrkārt, kas ir negodprātīga nolūka saturs. Godprātību nav iespējams pilnībā ...
 • Autortiesību aizsardzība interneta vidē. 

  Lamberts, Oskars (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbs ir par autortiesību pārkāpumiem, kas radušies interneta vidē. Tehnoloģijas pasaulē attīstās ļoti strauji, ātrāk nekā likumdevēji pasaulē spēj to aptvert un regulēt un internets ir viena no šīm tehnoloģijām. ...
 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju nesamazināšana kā Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 2. un 8. pantu pārkāpums 

  Bartansone, Elizabete Lonella (Latvijas Universitāte, 2020)
  Zinātnieki atzīst, ka šobrīd Zeme atrodas klimatu pārmaiņu epicentrā un notiekošais rada sekas gan visai pasaulei kopumā, gan videi un cilvēkiem. Ne visas valstis līdz šim ir pildījušas solījumus par siltumnīcefektu gāzu ...
 • Mantojuma tiesību zaudēšana. 

  Mežule, Elizabete Reina (Latvijas Universitāte, 2020)
  Pastāv divi veidi, kā persona labprātīgi var zaudēt sev piemītošo mantojuma tiesību: 1) noslēdzot mantotāja atteikšanās līgumu; 2) atraidot sev piekritušo mantojumu. Svarīgi nodalīt šos divus veidus, jo tie ir pavisam ...
 • Deliktatbildības pāreja no valsts-priekšteces uz valsti-pēcteci valsts pēctecības gadījumā 

  Bičevska, Katrīna (Latvijas Universitāte, 2020)
  Politisku, sociālu un ekonomisku pārmaiņu rezultātā valstis mēdz piedzīvot dažādas valstiskuma izmaiņas. Vien divdesmitajā gadsimtā norisa gan dekolonizācija, gan “desovietizācija”. Taču starptautiskajās tiesībās joprojām ...
 • Korupcijas novēršana un aktuālās tendences Latvijā 

  Deksnis, Nauris Juris (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba “Korupcijas novēršana un aktuālās tendences Latvijā” mērķis ir sniegt ieskatu korupcijas teorētiskā analīzē, tās novēršanas metodēs, regulējumā un tās problemātikā. Darba ietvaros autors vispirms pētīja ...
 • Apsūdzība 

  Jukuma, Zane (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba “Apsūdzība” mērķis ir izpētīt apsūdzības institūtu Latvijas un ārvalstu kriminālprocesa tiesībās, aplūkot ar apsūdzības kvalitāti un celšanas procesuālo brīdi saistītās problēmas, kā arī ieteikt to novēršanas ...
 • Kratīšana kā viena no izmeklēšanas darbībām kriminālprocesā 

  Ziediņa-Straume, Laura (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba temats ir kratīšana kā viena no izmeklēšanas darbībām kriminālprocesā. Bakalaura darba mērķis ir pievērst uzmanību kratīšanas institūta vēsturiskajai attīstībai Latvijā, ņemot vērā tās sarežģīto vēsturi, ...
 • Pēc mantojuma atklāšanās dzimušu bērnu mantošana. 

  Šermukšne, Patrīcija (Latvijas Universitāte, 2020)
  Civillikuma 386. pants nosaka, ka fiziska persona spēj mantot, ja mantojuma atklāšanās laikā viņa ir ieņemta, kaut arī vēl nav piedzimusi. Pateicoties mūsdienu medicīnas sasniegumiem, vienam vai abiem saglabājot savu ...
 • Saistību piespiedu izpilde kā prasības nodrošinājums. 

  Avots, Krišjānis Reinis (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbs “Saistību piespiedu izpilde kā prasības nodrošinājums” sniedz ieskatu par prasības nodrošinājuma praksi, kas tiek piekopta Latvijas tiesu sistēmā, to tiesisko regulējumu. Galvenais darba mērķis ir izpētīt ...
 • Imigranta kā drauda sabiedriskajai kārtībai jēdziena tvērums Eiropas Savienības tiesas judikatūrā 

  Freibergs, Artūrs Valters (Latvijas Universitāte, 2020)
  Imigranta kā drauda sabiedriskajai kārtībai jēdziena tvērums Eiropas Savienības tiesas judikatūrā. Freibergs A. V., Darba vadītājs, Dr. iur. Broks E. Bakalaura darbs. 64 lappuses. Latviešu valodā. Darbā analizēts imigranta ...
 • Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas Savienības konkurences tiesību eksteritoriālās piemērošanas atbilstība starptautiskajām publiskajām tiesībām 

  Vilerts, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2020)
  Valsts realizējot savu jurisdikciju pār darbībām, kas notikušās ārpus tās teritorijas, bet radījušas ietekmi uz valsts iekšējā tirgus konkurenci, tiek piemērota efektu doktrīna, taču šis princips ir relatīvi jauns, tāpēc ...
 • Kapitālsabiedrību reputācijas tiesiskās aizsardzības problemātika/aspekti. 

  Saulietis, Aivars (Latvijas Universitāte, 2020)
  Kapitālsabiedrība ir tiesisks instruments, ar kura palīdzību fiziskas vai juridiskas personas veic uzņēmējdarbību, kuras mērķis ir nest peļņu vai pildīt sabiedrībai vai dalībniekiem vai akcionāriem citu svarīgu funkciju. ...

View more