IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Kukuļņemšanas un kukuļdošanas krimināltiesiskais regulējums 

  Besko, Daniīls (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darba “Kukuļņemšanas un kukuļdošanas krimināltiesiskais regulējums” mērķis ir izpētīt un analizēt tādus korupcijas noziedzīgus nodarījumus kā kukuļņemšana un kukuļdošana, lai izprastu, ar kādam problēmām var ...
 • Noilguma institūta materiāltiesiskie un procesuālie aspekti komercdarījumos ar patērētājiem. 

  Prusakova, Anete (Latvijas Universitāte, 2019)
  Globalizācijas, digitalizācijas un tehnoloģiju straujā attīstība un tā ietekmē pieaugušās patērētāja tiesību aizsardzības prasības ir mudinājušas daudzas valstis ne vien pārskatīt un modernizēt noilguma institūta regulējumu ...
 • Satversmes tiesas spriedumu nolēmumu daļas piemērošanas problemātika 

  Viļuma, Kristiāna (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darbā aplūkota Satversmes tiesas spriedumu nolēmumu daļas piemērošanas problemātika, kas nav plaši pētīta, bet ir nozīmīga Satversmes tiesas sprieduma sastāvdaļa, skatot augstāka juridiskā spēka tiesību aktam ...
 • Deleģētas likumdošanas institūts no varas dalīšanas aspekta 

  Urža, Juta (Latvijas Universitāte, 2019)
  Darba mērķis ir izpētīt deleģētās likumdošanas institūtu no varas dalīšanas aspekta. Līdz šim tiesību teorijā nav bijis daudz pētījumu par izvirzīto tēmu. Tiesību doktrīnā un tiesu praksē ir atrodami argumenti par to, ...
 • Ārvalstu tiesību avotu izmantošana, piemērojot Latvijas tiesību normas: metodika un prakse 

  Lācis, Viesturs (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darbā “Ārvalstu tiesību avotu izmantošana, piemērojot Latvijas tiesību normas” ir pētīts, kā Latvijas tiesu praksē, interpretējot tiesību normas un veicot tiesību tālākveidošanu, tiek izmantoti Latvijas tiesību ...
 • Administratīvo tiesu dialogs ar Satversmes tiesu 

  Dāce, Līga (Latvijas Universitāte, 2019)
  Administratīvās tiesas jau vairāk nekā 14 gadus iesaistās dialogā ar Satversmes tiesu, lai objektīvi un taisnīgi izspriestu tās izskatīšanā esošās lietas, tomēr līdz šim Latvijā minētais tiesu dialogs pētīts maz. Tālab ...
 • Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem 

  Strazda, Elīna (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darba tēma ir “Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem”. Darbā tiek pētīti noziedzīgi nodarījumi, kas ir vērsti pret dzīvniekiem. Aplūkota apdraudējamā objekta – dzīvnieks – rašanās vēsture, sākot no 1903.gada ...
 • Mūža ieslodzījums, tā noteikšanas un izpildes nosacījumi 

  Liepiņa, Madara (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darba temats ir “Mūža ieslodzījums, tā noteikšanas un izpildes nosacījumi”. Mūža ieslodzījums šobrīd ir bargākais sods, kāds paredzēts Krimināllikumā. Tomēr mūža ieslodzījums ne vienmēr nozīmē ieslodzījumu līdz ...
 • Parādnieka pārstāvja statuss, aktualitātes un problemātika juridiskās personas maksātnespējas procesā. 

  Mūrnieks, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darba temats ir "Parādnieka pārstāvja statuss, aktualitātes un problemātika juridiskās personas maksātnespējas procesā". Darbā ir raksturots parādnieka pārstāvja institūts, parādnieka pārstāvja atbildība un ...
 • Prokurora funkcija izmeklēšanas uzraudzībā 

  Kucins, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2019)
  Ne vienmēr izmeklēšanas uzraudzība notiek, lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk nonāktu līdz taisnīgam krimināltiesisko attiecību noregulējumam. Lai notiktu veiksmīga izmeklēšanas uzraudzība, nepietiek vien ar uzraugošā ...
 • Juridiskas personas maksātnespējas procesa pazīmes. 

  Krumpāne, Iveta (Latvijas Universitāte, 2019)
  Juridiskas personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi. Parādniekam tiek piemērots ...
 • Pilngadīgu personu rīcībspējas ierobežošana 

  Urdziņš, Roberts (Latvijas Universitāte, 2019)
  Atbilstoši nacionālajam normatīvajam regulējumam rīcībspēja piemīt jebkurai pilngadīgai personai un to var ierobežot tikai likumā noteiktos gadījumos. Kopš 2013.gada 1.janvāra tika veiktas vērienīgas izmaiņas normatīvajā ...
 • Vienošanās procesa institūta problemātika kriminālprocesā 

  Vožika, Ilze (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darba tēmas “Vienošanās procesa institūta problemātika kriminālprocesā”, aktualitāte ir tajā, ka vienošanās procedūra kriminālprocesā sniedz iespēju apsūdzētajam vienoties ar prokuroru par konkrēta soda piemērošanu, ...
 • Termiņi mantojuma lietā. 

  Ozoliņa, Inga (Latvijas Universitāte, 2019)
  Darbā tiek veikta mantojuma lietā paredzēto termiņu analīze, un aplūkots mantošanas process un ar to saistītie termiņi. Tiek pētītas gan zvērināta notāra tiesības noteikt termiņu, gan mantinieka, gan neatņemamās daļas ...
 • Ekonomiskuma princips pirmstiesas kriminālprocesā 

  Andrejevs, Vladislavs (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darba tēma “Ekonomiskuma princips pirmstiesas kriminālprocesā”. Darbā tiek aplūkots ekonomiskuma principa jēdziens un tā piemērošana praksē. Kriminālprocesa likuma koncepcijas mērķis bija izstrādāt likumu, kas ...
 • Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas problēmas saskaņā ar Krimināllikuma 317. pantu 

  Žunda-Rimšāne, Arta (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darba autore veica pētījumu par noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā, un tieši, par Krimināllikuma 317. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – dienesta pilnvaru pārsniegšana, noskaidrojot šī noziedzīgā ...
 • Patērētāja koncepts Eiropas Savienības civilprocesā 

  Puriņa, Arta (Latvijas Universitāte, 2019)
  Eiropas Savienības pārrobežu civilprocess sastāv no regulējuma attiecībā uz strīda jurisdikcijas noteikšanu un tam piemērojamām tiesībām. Patērētāji ES civilprocesā ir uzskatāmi par līguma vājākām pusēm, līdz ar to attiecībā ...
 • Apbūves tiesību īstenošana Latvijas ostās. 

  Bauere, Lita (Latvijas Universitāte, 2019)
  Ar 2017. gada 1. janvārī arī Latvijas lielākajās ostās Rīgā, Ventspilī un Liepājā tiek uzsākta apbūves tiesības piemērošana. Ostu speciālā regulējuma un apbūves tiesības kolīzijas rezultāta rodas virkne neskaidrību par ...
 • Drošības līdzekļu piemērošanas kompetence: Latvijas un Francijas kriminālprocesuālo normu salīdzinājums 

  Borovaja, Natālija (Latvijas Universitāte, 2019)
  Maģistra darbā “Drošības līdzekļu piemērošanas kompetence: Latvijas un Francijas kriminālprocesuālo normu salīdzinājums” autore ir analizējusi un salīdzinājusi Latvijā un Francijā spēkā esošās kriminālprocesa normas, kas ...
 • Civiltiesiskā atbildība par komentāru radīto personas goda un cieņas aizskārumu masu informācijas līdzekļos. 

  Ozoliņa, Iluta (Latvijas Universitāte, 2019)
  Mūsdienu straujā interneta un tehnoloģiju attīstība ir radījusi sarežģītu uzdevumu likumdevējam – kā aizsargāt personas godu un cieņu, pārlieku neierobežojot vārda brīvību. Savstarpējā komunikācija un saziņa ir ieņēmusi ...

View more