IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Eiropas Savienības dalībvalstu notāru apliecināto pilnvaru tiesiskais statuss Latvijā 

  Leja, Līva (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darbs "Ārvalsts notāru izdotu publisku dokumentu izmantošana Latvijā" akcentē uzmanību uz šo Latvijas tiesību doktrīnā nepētīto un judikatūrā atšķirīgi vērtēto tematiku, kā arī sniedz ieskatu metodikā, kas Latvijas ...
 • Bērnu tiesības zināt savu izcelsmi 

  Leščinska, Valērija (Latvijas Universitāte, 2021)
  Bērna tiesības zināt savu izcelsmi ir samērā jauns institūts, kurš starptautiskajā mērogā tiek daudz un dažkārt pretrunīgi vērtēts. Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Latvijas tiesu prakse parāda, ka ne vienmēr ir skaidrs, ...
 • Nelikumīgu darbību ar fiziskās personas datiem krimināltiesiskie aspekti 

  Tambora, Alīna (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darba “Nelikumīgu darbību ar fiziskās personas datiem krimināltiesiskie aspekti” ietvaros darba autore ir pētījusi personas datu kā privātās dzīves neaizskaramības sastāvdaļas krimināltiesisko aizsardzību, pievēršot ...
 • Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem 3.panta piemērošanas problemātika 

  Batars, Aigars (Latvijas Universitāte, 2021)
  Globalizācijas laikmetā ir svarīgi skaidri un saprotami noregulēt starptautisko preču pirkumu-pārdevumu līgumu darbību un no tiem izrietošo strīdu risināšanu.. Ir svarīgi zināt, kad ANO Konvencija par starptautiskajiem ...
 • Līnijveida infrastruktūras objektu izvietojuma un būvniecības tiesiskie aspekti 

  Naglis, Aigars (Latvijas Universitāte, 2021)
  Latvijā tiek realizēti vairāki liela mēroga līnijveida infrastruktūras objektu projekti, kuri ir nozīmīgi Latvijas tautsaimniecības un ekonomikas attīstībā. Pētījuma mērķis ir izpētīt šāda veida objektu būvniecības tiesiskos ...
 • Kredītiestāžu pienākums nodrošināt maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm piekļuvi maksājuma konta pakalpojumiem. 

  Galzons, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2021)
  Kredītiestāžu pienākums nodrošināt maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm objektīvu, samērīgu un nediskriminējošu piekļuvi kredītiestādes sniegtajiem maksājumu konta pakalpojumiem ir būtisks nosacījums maksājumu ...
 • Noziedzīgi iegūtas mantas pierādīšanas īpatnības 

  Īvāns, Kārlis Jēkabs (Latvijas Universitāte, 2021)
  Noziedzīgi iegūta mantas jēdziens ir ilgstoši veidojies, noziedzīgi iegūtas mantas pierādīšana saistībā ar pierādīšanas standarta pazemināšu un pierādīšanas pienākuma “pārnesi” ir kļuvusi īpaša aktuāla. Ievērojot pēdējā ...
 • Sabiedrības tiesības kritizēt tiesu kā tiesību uz vārda brīvību elements 

  Kozlinska, Estere (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darbs “Sabiedrības tiesības kritizēt tiesu kā tiesību uz vārda brīvību elements” ir izstrādāts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedrā. Šī pētnieciskā darba ietvaros ...
 • Huligānisms un viltus ziņu izplatīšana 

  Petere, Krista Paula (Latvijas Universitāte, 2021)
  Huligānisms ir noziedzīgs nodarījums, kas ietverts Krimināllikuma 231. pantā un paredz kriminālatbildību par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu. Aktualizējoties jautājumam par iespējām sodīt personas, kuras izplata ...
 • Starptautiskā šķīrējtiesas procesa attālināta norise 

  Ročāne, Katrīna Annija (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darbā analizēta attālinātas starptautiskā šķīrējtiesas procesa norises problemātika un tiesiskie aspekti, sevišķi fokusējoties uz attālinātām šķīrējtiesas sēdēm. Darbā analizētas šķīrējtiesas sastāva tiesības ...
 • Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana gadījumos, kad tirgus dalībnieks rīkojas likumiski. 

  Rihtere, Beatrise (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darbā “Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana gadījumos, kad tirgus dalībnieks rīkojas likumiski” ir analizēti gadījumi, kad pārklājas nozaru regulējums un konkurences tiesības, regulējošo iestāžu un konkurences ...
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija 

  Kalviša, Karīna (Latvijas Universitāte, 2021)
  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir viena no aktuālākajām problēmām ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, jo apdraud ne tikai Latvijas finanšu sistēmu, bet arī starptautisko ekonomisko darbību kopumā, tādēļ Latvijā ...
 • Cilvēktiesību aizsardzība algoritmiskās profilēšanas ietvaros 

  Stašaite, Paula (Latvijas Universitāte, 2021)
  Informācijas sabiedrībā lēmumu pieņemšana arvien biežāk tiek deleģēta algoritmiem, kas, interpretējot datus, rekomendē noteikta lēmuma pieņemšanu, bet citreiz pat pieņem gala lēmumu bez cilvēka iesaistes. Algoritmiskā ...
 • Sīkā huligānisma kvalifikācijas problēmas 

  Barena, Dina (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darba tēma ir “Sīkā huligānisma kvalifikācijas problēmas”. Maģistra darba mērķis ir veicot pamatā tiesu prakses un judikatūras analīzi, tai skaitā, pētot ārvalstu tiesisko regulējumu, pētīt, izprast un raksturot ...
 • Personas tiesības uz aizstāvību kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 

  Āriņa, Kristiana (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra dаrbā “Personas tiesības uz aizstāvību kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu” autore аnаlizē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas regulējuma vēsturisko attīstību un pašreizējo starptautisko ...
 • Pārsūdzētā administratīvā akta darbība 

  Gorškova, Marija (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darbā ,,Pārsūdzētā administratīvā akta darbība” autore pēta vispārīgu pārsūdzētā administratīvā akta darbības apturēšanas principu, kā arī izņēmumus, kad pārsūdzētā administratīvā akta darbība netiek apturēta. ...
 • Apsūdzības saturs 

  Tauriņa, Lana (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darbā tiek pētīts apsūdzības saturs, apskatot apsūdzības institūtu Latvijā jēdziena plašākā nozīmē, veicot tā normu analizēšanu, galvenos tiesību īstenošanas aspektus un problemātiku. Darba mērķis ir apzināt ...
 • Pilnvarnieka rīcība par labu sev un tās tiesiskie aspekti. 

  Mainule, Agnese (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darba “Pilnvarnieka rīcība par labu sev un tās tiesiskie aspekti” galvenais mērķis ir izpētīt un analizēt pilnvarnieka rīcību savā labā, lai identificētu ar pilnvarnieka rīcības par labu sev saistītos problēmjautājumus ...
 • Efektīvākais lobēšanas regulējuma modelis Latvijas kultūrtelpā 

  Berlaua, Kate (Latvijas Universitāte, 2021)
  Kate Berlaua. Maģistra darbs par efektīvāko lobēšanas regulējuma modeli Latvijas kultūrtelpā. Darba vadītājs: Dr.iur., prof. Sanita Osipova, Rīga, 2021. Latvijai pievienojoties to Eiropas valstu lokam, kas lobēšanas ...
 • Līgumsoda piemērošanas prakse: samērīguma novērtējums, efektivitāte un nākotnes izredzes līgumsoda institūta likvidēšanai. 

  Bloha, Dina (Latvijas Universitāte, 2021)
  Maģistra darba temats ir “Līgumsoda piemērošanas prakse: samērīguma novērtējums, efektivitāte un nākotnes izredzes līgumsoda institūta likvidēšanai”. Darba izvēle pamatota ar to, ka spēkā esošais līgumsoda regulējums ir ...

View more