IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Maksātnespējas likumā noteikto mērķu samērojamība 

  Indārs, Edvarts Pauls (Latvijas Universitāte, 2024)
  Maksātnespējas likums nav piemērojams, ignorējot tā mērķus. Vienlaikus secināms, ka Maksātnespējas likuma mērķi var nonākt savstarpējās pretrunās, radot tiesību piemērotājiem dilemmas attiecībā uz to, kuram no pirmšķietami ...
 • Bankas garantija kā saistību izpildes nodrošinājums Latvijas tiesību sistēmā 

  Baranova, Aleksandra (Latvijas Universitāte, 2024)
  Bankas garantija savu atšķirīgu specifikāciju dēļ ir ieguvusi plašu atzinību kā efektīvs saistību izpildes nodrošinājums. Līdz šim ir bijušas vairākas diskusijas par bankas garantiju koncepta ieviešanu Latvijas regulējumā. ...
 • Pilsoņa pienākums veikt valsts aizsardzības dienestu no vienlīdzības aspekta 

  Rasima, Luīze Anna (Latvijas Universitāte, 2024)
  Reaģējot uz Krievijas karu Ukrainā, 2023. gada 5. aprīlī Saeima pieņēma Valsts aizsardzības dienesta likumu, kurš paredz obligāto militāro dienēšanu Latvijas pilsoņiem – vīriešiem vecuma posmā no 18 līdz 27 gadiem, tādējādi ...
 • Darba laiks un tā organizācijas tiesiskais regulējums 

  Kronis, Kristers Ģirts (Latvijas Universitāte, 2024)
  Maģistra darba ietvaros tiek padziļināti pētīts katrs darba laika organizācijas veids, to saturs, piemērošanas priekšnoteikumi un nosacījumi, izzināti citu valstu normatīvie akti, doktrīnā paustais viedoklis un tiesu prakse, ...
 • Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību - diskriminācijas aizlieguma pārkāpumi privāttiesiskajās attiecībās 

  Tumule, Jekaterina (Latvijas Universitāte, 2024)
  Diskriminācijas aizlieguma princips ir vērsts uz cilvēktiesību aizsardzības nodrošināšanu neatkarīgi no cilvēka ādas krāsas, tautības, izcelsmes, reliģiskās pārliecības, dzimuma, vecuma, veselības stāvokļa, seksuālās ...
 • Aktuālās problēmas jurisdikcijas noteikšanā pārrobežu strīdos civillietās un komerclietās Metaverse virtuālās pasaules vidē 

  Triščuka, Jūlija (Latvijas Universitāte, 2024)
  Digitālās sfēras un informācijas tehnoloģiju tiesības, pēc autores domām, ir viena no svarīgākajām jaunajām tiesību nozarēm. Mūsdienu pasaules attīstības tendences iezīmē pasaules ekonomiskās sistēmas virzību uz digitālo ...
 • Kopīpašuma izbeigšana 

  Zandersone, Marta Karīna (Latvijas Universitāte, 2024)
  Autores izvēlētā maģistra darba tēma ir “Kopīpašuma izbeigšana”. Mūsdienās, Latvijas normatīvie akti paredz vairākus 7 dalīšanas veidus kopīpašuma izbeigšanai. Maģistra darba mērķis ir izpētīt šobrīd modernizētā kopīpašuma ...
 • Piedziņas vēršana uz fiziskas personas (parādnieka) mantu - problemātika un iespējamie risinājumi 

  Rancāne, Agnese (Latvijas Universitāte, 2024)
  Piedziņas vēršana uz parādniekam piederošo mantu ir veids, kā ar likumā noteiktajiem piespiedu izpildes līdzekļiem nodrošināt tiesu nolēmumu obligātumu un piedzinēja tiesības saņemt atbilstošu sava prasījuma apmierinājumu. ...
 • Ieteikuma tiesību loma Eiropas Savienības tiesībās 

  Buholte, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2024)
  Ieteikuma tiesības Eiropas Savienības tiesību sistēmā tiek izmantotas ilgstoši, tomēr pēdējo divdesmit gadu laikā ir vērojams ieteikuma tiesību uzplaukums. To izmantošanu var nosaukt par modes lietu. Lai arī pirmšķietami ...
 • Tiesību uz labvēlīgu vidi subjektu piekļuve Satversmes tiesai 

  Bērziņa, Anita Aiga (Latvijas Universitāte, 2024)
  Apzinoties vides kaitējuma negatīvo ietekmi uz cilvēci, mūsdienās vides aizsardzība ir kļuvusi par vienu no pamatmērķiem vairums pasaules valstīs. Būtisks elements, lai nodrošinātu efektīvu vides aizsardzību, ir personu ...
 • Cilvēku apziņa par korupciju Latvijas Republikā 

  Kalvāne, Elīna (Latvijas Universitāte, 2024)
  Maģistra darba tēma ir “Cilvēku apziņa par korupciju Latvijas Republikā”. Latvija pēc sabiedrības iecietības pret korupciju Eiropas Savienības dalībvalstu starpā atrodas kritiskā pozīcijā. Korupcija Latvijā nezaudē ...
 • Parādnieka atbildes sniegšana tiesvedībā par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā - teorētiskie un praktiskie aspekti 

  Zvaigznīte, Elza (Latvijas Universitāte, 2024)
  Maģistra darba “Parādnieka atbildes sniegšana tiesvedībā par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā - teorētiskie un praktiskie aspekti” mērķis ir sniegt ieskatu saistību piespiedu izpildes brīdinājuma kārtībā ...
 • Attālinātā darba veikšanas tiesiskie aspekti un to problemātika 

  Neilands, Dinārs (Latvijas Universitāte, 2024)
  Attālinātais darbs savu popularitāti Latvijas darba tirgū ir ieguvis tikai pēdējos gados, ņemot vērā situāciju ar Covid-19 pandēmiju pasaulē un Latvijā. Pandēmijas ietvaros lielai daļai uzņēmumu bija pienākums pāriet uz ...
 • Prasījums kā viens no pieteikuma elementiem, tā robežas Satversmes tiesas procesā 

  Paštore, Alvīne (Latvijas Universitāte, 2024)
  Maģistra darbā “Prasījums kā viens no pieteikuma elementiem, tā robežas Satversmes tiesas procesā” tiek veikts pētījums par pieteikuma principa būtību, pieteikuma dažādību Satversmes tiesā, prasījumu kā neatņemamu pieteikuma ...
 • Civiltiesiskās atbildības piemērošana saistībā ar pienācīgu rūpību ilgtspējas nodrošināšanā 

  Olehno, Sintija (Latvijas Universitāte, 2024)
  Ņemot vērā pēdējo gadu laikā īpaši aktualizējušos ilgtspējīgas attīstības konceptu visā pasaulē un ar to saistīto normatīvo aktu izstrādi Eiropas Savienībā, ir īpaši būtiski pēc iespējas ātrāk gūt sabiedrības vairuma ...
 • “Projektē un būvē” līgumi un to problemātika Latvijā 

  Onckule, Anna Marija (Latvijas Universitāte, 2024)
  Pēdējo 10 gadu laikā aktualizēts jautājums par būvniecības procesā iesaistīto personu atbildības tvērumu. Lai gan likumdevējs divas reizes veicis Būvniecības likuma grozījumus,kuru mērķis bijis padarīt atbildības robežas ...
 • Notariālo funkciju realizācija bāriņtiesās 

  Lupolova, Katrīna (Latvijas Universitāte, 2024)
  Pēdējo gadu laikā aizvien vairāk tiek pievērsta uzmanība tam, kā bāriņtiesas realizē primāros uzdevumus. Darba mērķis ir izpētīt bāriņtiesu institūta izveidi kopsakarā ar notariālo funkciju realizēšanu. Darba uzdevumi ir ...
 • Personas privātautonomija kā tiesības lemt par savu ķermeni 

  Kravale, Evita (Latvijas Universitāte, 2024)
  Maģistra darbs “Personas privātautonomija kā tiesības lemt par savu ķermeni” veltīts personas privātautonomijas aspektu, konkrētāk personas pašnoteikšanās tiesību pār savu ķermeni, izpētei un problēmu aktualizēšanai. ...
 • Advokāta profesionālā darbība kriminālprocesā 

  Budeviča, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2024)
  Maģistra darba ietvaros aplūkots advokāta statuss mūsdienu tiesību sistēmā, īpaši pievēršoties tā lomai kriminālprocesā. Tāpat analizēti iespējamie profesionālās darbības virzieni, noskaidrojot, ka advokāts procesa ietvaros ...
 • Krāpšana informācijas sabiedrībā 

  Bartansone, Elizabete Lonella (Latvijas Universitāte, 2024)
  Mediji, valsts iestādes un bankas arvien vairāk ziņo par krāpšanu, kas veikta, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Ar šiem paziņojumiem sabiedrība tiek brīdināta neuzticēt savus personīgos datus trešajām ...

View more