Now showing items 1-20 of 3507

  • 1920. gada Latvijas-Krievijas Miera līguma spēkā esamība 

   Iesalnieks, Jānis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarbā “1920. gada Latvijas – Krievijas Miera līguma spēkā esamība” autors ir analizējis šo līgumu gan no starptautisko, gan Latvijas nacionālo tiesību viedokļa, tomēr galvenais uzsvars darbā ir likts uz Miera līguma ...
  • 1934. gada 15. maijā Latvijā notikušā apvērsuma juridisks raksturojums 

   Lakstīgala, Zanda (Latvijas Universitāte, 2012)
   Maģistra darbs ,,1934. gada 15. maijā Latvijā notikušā apvērsuma juridisks raksturojums” sastāv no piecām nodaļām. Jēdziens ,,apvērsums” tika pētīts pirmajā nodaļā, tika apskatīti sinonīmi un vārdi ar līdzīgu nozīmi. Autore ...
  • 1980. gada 25. oktobra Hāgas konvencijā par starptautiskajiem bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem norādīto bērnu neatgriešanas pamatu evolūcija Latvijas Republikas tiesu praksē 

   Riekstiņa, Zane (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darbs ir izstrādāts par 1980. gada 25. oktobra Hāgas konvencijā par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (turpmāk tekstā¬1980.gada Hāgas konvencija) un Padomes Regulā (EK) Nr.2201/2003 par jurisdikciju ...
  • 1980. gada ANO Konvencijā par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem, paredzētā brīža, kad no pārdevēja uz pircēju pāriet risks, izpēte. 

   Golovanova, Zane (Latvijas Universitāte, 2012)
   Risks ir viens no centrālajiem un galvenajiem elementiem starp pusēm starptautiskos darījumos. Turklāt tas ir arī viens no sarežģītākajiem darījumu elementiem, kas noteikti 1980. gada ANO Konvencijā par starptautiskajiem ...
  • 1980. gada Vīnes konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem piemērošanas metodoloģija 

   Kalsnavs, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2013)
   1980.gada Vīnes Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (saīsināti CISG) ir veiksmīgs 20.gadsimta sākumā uzsāktās starptautisko tirdzniecības tiesību unifikācijas turpinājums, jo satur modernu, ...
  • 2006. gada konvencijas par darbu jūrniecībā analīze 

   Markeviča, Kristīna (Latvijas Universitāte, 2015)
   Maģistra darba mērķis ir apzināt un izvērtēt 2013. gada 20.augustā spēkā stājušās 2006. gada Konvencijas par darbu jūrniecībā divu gadu pielietošanas prakses sekas, iezīmējot tās pozitīvos un negatīvos aspektus. Lai sasniegtu ...
  • 30. un 110. panta nošķiršana Līgumā par Eiropas Savienības darbību 

   Jonins, Emīls (Latvijas Universitāte, 2016)
   Autors savā pētījumā „30. un 110. panta nošķiršana Līgumā par Eiropas Savienības darbību” veicis pētījumu par LESD 30. un LESD 110. panta piemērošanu un to savstarpēju nošķiršanu. Šī pētījuma mērķis bija analizēt LESD 30. ...
  • Aborta aizlieguma sadursme ar cilvēktiesībām 

   Ozola, Anete (Latvijas Universitāte, 2018)
   Aborts ir grūtniecības pārtraukšanas process. Par to tiek diskutēts mūsdienās, bet vēstures fakti norāda, ka kādreiz par to tika runāts saistībā ar reliģiju, sabiedrības morāles principiem vai ētiku, tad mūsdienās šī tēma ...
  • Aborta izdarīšanas tiesiskie aspekti 

   Gūtmane, Zanda (Latvijas Universitāte, 2013)
   Kas ir aborts? Kāds ir tā tiesiskais regulējums Latvijā un ārvalstīs? Kāpēc arvien tiek konstatēs liels izdarīto abortu skaits? Kāds ir sabiedrības un kāds – speciālistu viedoklis? Kāda ir citu valstu pieredze un redzējums? ...
  • Aborta neatļauta izdarīšana 

   Piternika, Laila (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba tema ir „Aborta neatlauta izdarišana. Aborti visur pasaule tiek veikti jau vairaku gadsmistu garuma, bet tikai 19.gs. saka ieviest izveles grutniecibas partraukšanu. Tacu tieši musdienas to veikšana ir ipaši ...
  • Aborta neatļauta izdarīšana 

   Bensone, Līga (Latvijas Universitāte, 2012)
   Maģistra darba mērķis ir vispusīgi aplūkot un analizēt aborta neatļautas izdarīšanas regulējumu Latvijā un ārvalstīs, lai pētījuma beigās ierosinātu priekšlikumus Latvijas likumos konstatēto trūkumu novēršanai. Autore ...
  • Aborta regulējums Latvijā 

   Ogorodņika, Katarina (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darba tēma – abortu regulējums Latvijā. Darba mērķis ir krimināltiesiskā analīze esošajam aborta tiesiskajam regulējumam Latvijas Republikā, kā arī priekšlikumu ieviešana tiesiskā regulējuma pilnveidošanai un ...
  • Aborta tiesiskie aspekti 

   Kraule, Endija Evelīna (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šajā bakalaura darbā tiek pētīti aborta tiesiskie aspekti. Darba izstrādes laikā tiek aplūkota kārtība, kādā veic legālu abortu, apkopoti darba autores iegūtie statistikas dati par veiktajiem abortiem Ziemeļkurzemes ...
  • Aborts kā aktuālākais un strīdīgākais jautājums mūsdienās tiesību uz dzīvību un tiesību uz privāto dzīvi realizācijā 

   Zālīte, Katrīna (Latvijas Universitāte, 2016)
   Aborts kā grūtniecības pārtraukšanas process pastāv jau gadsimtiem ilgi. Pat Hipokrāts savā senajā zvērestā, kas tapis laikā ap 460.-370. gadu pirms mūsu ēras, ietver aborta institūtu- „Tāpat es nedošu nevienai sievietei ...
  • Absolūtie pamatojumi preču zīmes reģistrācijas atteikumam un atzīšanai par spēkā neesošu 

   Štelmane, Ingrīda (Latvijas Universitāte, 2013)
   Absolūtie pamati preču zīmes reģistrācijas atteikumam un atzīšanai par spēkā neesošu ir uzskaitīti Latvijas likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” 6. pantā, atrodami Eiropas Savienības regulējumā un ...
  • Abstrakcijas un kauzulitātes princips īpašumtiesību nodošanā Latvijas civiltiesībās 

   Pavlovskis, Germans (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbs ir veltīts abstrakcijas un kauzalitātes principa saistībā ar īpašumtiesību nodošanu izpētei un analīzei Latvijas civiltiesībās, ņemot vērā pretrunu pastāvēšanu likuma tekstā un nekonsekventu likuma normu ...
  • ACTA ietekme uz brīvu pakalpojumu sniegšanu un apriti digitālajā vidē Eiropas Saienības ietvaros 

   Aksjonovs, Vladimirs (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba mērķis ir izpētīt iespējamās normatīvās un institucionālās izmaiņas, kas skar brīvo pakalpojumu sniegšanu un apriti digitālajā vidē Eiropas Savienībā (ES), sakarā ar “Viltošanas novēršānas tirdzniecības ...
  • Administratīvais līgums, kas slēgts iestādes rīcības brīvības ietvaros 

   Rancāne, Lāsma (Latvijas Universitāte, 2016)
   Administratīvais līgums ir instruments, ar kura palīdzību valsts pārvalde var noregulēt administratīvi tiesiskās attiecības ar privātpersonu bez imperatīvi noteicoša gribas izpauduma, tādējādi nodrošinot privātpersonai ...
  • Administratīvā aizturēšana 

   Ķipurs, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbā “Administratīvā aizturēšana” ir pētīts un analizēts administratīva aizturēšanas institūta normatīvais regulējums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un citos normatīvajos aktos, kā arī analizēta ...
  • Administratīvā akta atcelšana 

   Strazdiņa, Diāna (Latvijas Universitāte, 2009)
   Administratīvā procesa centrā atrodas administratīvais akts, kas ir galvenais valsts rīcības instruments pret indivīdu. Administratīvais process ir uzskatāms par galveno cilvēktiesību garantu valstī – tas ir mehānisms, no ...