Now showing items 1-20 of 4561

  • Cēsu rajona bibliotēku attīstība no pirmsākumiem līdz 1945.gadam 

   Priedīte, Anda (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbs „Cēsu rajona bibliotēku attīstība no pirmsākumiem līdz 1945.gadam” apkopo ziņas par pirmajām Cēsu rajona bibliotēkām, kuras dibinātas 19.g.s. beigās, 20.g.s. sāk., to darbību līdz 2. Pasaules kara beigām, ...
  • Attieksme pret mobingu skolēnu un skolotāju vidū 

   Uljane, Anete (Latvijas Universitāte, 2006)
   Diplomdarba „Attieksme pret mobingu skolēnu un skolotāju vidū” mērķis ir noskaidrot skolēnu un skolotāju attieksmi pret mobingu un tā risināšanu skolās. Mobings ir ilgstoša fiziskā un emocionālā vardarbība, kas norisinās ...
  • Sevis prezentēšanas tehnikas ubagošanas procesā 

   Gulbiņa, Ilze (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darba mērķis ir padziļināti izpētīt ubagošanu kā sociālu parādību, vienu no radikālām atstumtības un nabadzības izpausmēm sabiedrībā, veicot novērojumu, intervijas un analīzi par ubagošanas praksēm, sevis prezentēšanas ...
  • Latgaliski iznākošās preses loma latgaliešu integrācijā Latvijas Republikas iedzīvotāju kopumā (1920.-1934.) 

   Grigāne, Vineta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Pētnieciskais darbs ir veltīts latgaliski iznākošās preses kā atšķirīga Latvijas Republikas preses fenomena pētniecībai. Pētījuma virsuzdevums ir noskaidrot preses lomu realitātes radīšanā un integrācijā un tās nozīmi ...
  • Veselības politika Latvijā: hepatīta C piemērs 

   Otto, Sigita (Latvijas Universitāte, 2006)
   Veselības politika Latvijā: hepatīta C piemērs Visā pasaulē hepatīts C tiek uzskatīts par sociālu problēmu. Pēc Valsts Asinsdonoru centra datiem Latvijā ir ap 100000 inficētu cilvēku. Hepatīta biedrība rīko dažādas kampaņas, ...
  • Kultūras notikumu un aktoru konstruēšana Latvijas krievvalodīgajā presē un interneta portālos 2005. gadā 

   Tabuna, Laura (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darba mērķis ir izpētīt kultūras konstruēšanu Latvijas krievvalodīgajā presē un interneta portālos. Hipotēze - kultūru aktoru un notikumu prezentācijas un reprezentācijas Latvijas krievvalodīgajā presē un interneta ...
  • Eiropas Savienība kā starptautisko attiecību aktieris: Skatījums no starptautisko attiecību teorijas reālisma skolas viedokļa 

   Puriņš, Gatis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Pastāv grūtības definēt ES gan no politiskā, gan no akadēmiskā viedokļa. Līdz šim ES pētniecībā galvenokārt izmantota politikas (policy) analīzes teorijas vai arī īpaši radītas integrācijas teorijas. Manuprāt, ES pētniecībai ...
  • Bezdarbnieks kā publiskās bibliotēkas lietotājs 

   Susēja, Sandra (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbs ir monogrāfisks pētījums, kurā sniegta jēdziena ‘bezdarbnieks’ sīka izpēte bezdarba kontekstā; tiek pētītas bezdarbnieku grupas, veikts bezdarbnieka personības psiholoģiskais raksturojums; pētīta personības vajadzību ...
  • Ģimenes modeļu daudzveidība mūsdienu sabiedrībā 

   Svarinska, Inese (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaurdarba ar nosaukumu “Ģimenes modeļu daudzveidība mūsdienu sabiedrībā” mērķis ir sniegt ieskatu mūsdienu sabiedrībā pastāvošajā ģimenes modeļu daudzveidībā un raksturot šo dažādo modeļu īpatnības Latvijas situācijā. ...
  • Latvijas Republikas bibliotēku lietošanas noteikumu raksturojums 

   Grietēna, Inga (Latvijas Universitāte, 2006)
   ANOTĀCIJA Pētnieciskā darba problēma ir saistīta ar jautājumu, vai Latvijas Republikas bibliotēkās lietošanas noteikumi tiek izstrādāti pēc vienotiem noteikumiem un, kā lietošanas noteikumi ietekmē informācijas pieejamību ...
  • Krievijas tēls Latvijas nacionālajos laikrakstos Diena un Telegraf(2005.) 

   Šklenniks, Romans (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Krievijas tēls Latvijas nacionālajos laikrakstos „Diena” un „Telegraf” (2005.)” Darbā apskatītas vairāku autoru tēlu teorijas veikta laikrakstu satura analīze. Darba gaitā noskaidrots, kādu ...
  • Latviešu Nacionālā fonda izdevējdarbība (1947.-1991.) 

   Gabrāne, Dagmāra (Latvijas Universitāte, 2006)
   Pētījums veikts par vienu no populārākajām un darbīgākajām trimdas latviešu organizācijām Latviešu Nacionālo fondu, kurš pēc pazīstamā latviešu dzejnieka Andreja Eglīša ierosinājuma tika dibināts 1947.gadā Stokholmā un ...
  • Zīmolu klonēšana mārketinga komunikācijā. Dzērienu tirgus Latvijā 2005.g. 

   Igolniece, Linda (Latvijas Universitāte, 2006)
   Igolniece, L. “Zīmolu klonēšana mārketinga komunikācijā. Dzērienu tirgus Latvijā 2005.gadā”. - Rīga: Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultātes Komunikāciju nodaļa, 2006. – 103lpp. Latviešu valodā uzrakstītajā ...
  • Latvijas un Krievijas attiecības:1999-2006 

   Saldovere, Elīna (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darba “Latvijas un Krievijas attiecības: 1999. - 2006. gads” aktualitāti nosaka Latvijas un Krievijas sarežģītās, nenokārtotās un neviennozīmīgās attiecības. Latvijas garais, sarežģītais un risinājumu meklējumiem ...
  • Laikraksta Diena publikācijas par ES kandidātvalsti Turciju ES identitātes kontekstā (2005─ 2006) 

   Krastiņa, Maija (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā ar kritiskā diskursa analīzes metodi tiek analizētas laikraksta Diena publikācijas par ES kandidātvalsti Turciju ES identitātes kontekstā. Tiek pētīta argumentācija ar kuras palīdzību tiek noraidīta vai ...
  • Preču zīmju datubāzes Eiropas intelektuālā īpašuma aizsardzības nacionālajās institūcijās 

   Kurzemniece, Anda (Latvijas Universitāte, 2006)
   Viens no rūpnieciskā īpašuma veidiem ir preču zīmes. Tās ieņem nozīmīgu lomu katra uzņēmuma darbībā un attīstībā. Katras valsts nacionālā intelektuālā īpašuma institūcija veido valsts preču zīmju reģistru, un mūsdienās ...
  • Bērnu priekšstati par bibliotēku un bibliotekāriem 

   Upeniece, Solvita (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba „Bērnu priekšstati par bibliotēku un bibliotekāriem” mērķis ir noskaidrot bērnu priekšstatus par bibliotēku un bibliotekāriem. Par pētījuma teorētisko bāzi kalpo sociālā konstruktīvisma filozofijas virziens. ...
  • Nošu literatūras izdošana Latvijā 20.gs. beigās un 21.gs. sākumā 

   Liedeskalniņa, Laila (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbs „Nošu literatūras izdošana Latvijā 20.gs. beigās un 21.gs. sākumā” sevī ietver ziņas par nošu raksta attīstību pasaulē, nošu iespiešanas pirmsākumiem Latvijā, lielākajiem mūsdienu Latvijas nošizdevējiem un ...
  • Informācijas sabiedrība: teorijas un viedokļi 

   Galveniece, Sanita (Latvijas Universitāte, 2006)
   Cilvēces pastāvēšanas vēsture bijusi gara un sarežģīta. Sabiedrība evolucionējusi aizvien straujāk, procesi tajā kļuvuši dinamiskāki, īpaši jau ar katru jaunu sasniegumu IKT jomā. Attīstībai un progresam mūsdienās nepieciešama ...
  • Socioloģijas bakalaura programmas studentu karjeras plānošana 

   Liepiņa-Ozola, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba „Socioloģijas bakalaura programmas studentu karjeras plānošana” mērķis bija izpētīt, kā studenti plāno savu karjeru un faktorus, kuri ietekmē viņu karjeras veidošanos. Tika izvirzītas hipotēzes, ka studentiem ...