Now showing items 21-40 of 243

  • Bezreliģiskās kristietības jēdziens Dītriha Bonhēfera teoloģijā 

   Putnis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darba mērķis ir izpētīt Dītriha Bonhēfera jēdzienu bezreliģiskā kristietība. Darba izstrādē tika izmantota Bonhēfera korespondence no cietuma, kurā autors cenšas rast atbildes uz jautājumiem par to, kā Kristus var būt Kungs ...
  • Bērna tēla attēlojuma teoloģiskie aspekti Viljama Bleika dzejā 

   Rācene, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2010)
   Maģistra darbs ir par Viljama Bleika teoloģisko konceptu un bērna tēla atspoguļojuma teoloģiskajiem aspektiem, kas ir atrodami viņa dzejā. Tas ir vērsts interdisciplinārā griezumā, kur saskaras tādas jomas kā teoloģija, ...
  • Bērnu kristības 1. – 4. gs. 

   Kampernova, Māra (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbā tēma ir bērnu kristības 1.-4.gs. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt bērnu kristību praksi un salīdzināt dažādu teologu viedokļus par to. Bakalaura darba tēze: Bērnu kristību prakse ir bijusi aktuāla 1.-4.gs ...
  • Bibliodrāma: interaktīva un radoša metode Bībeles tekstu apgūšanai 

   Jurgena, Elana (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darba nosaukums ir „Bibliodrāma: interaktīva un radoša metode Bībeles teksta apgūšanai”. Darba ietvaros ietilpst praktiski sagatavotas un organizētas bibliodrāmas nodarbības apraksts un iegūto datu analīze. Darba autore ...
  • Bīta paaudzes "Misticisms": Alena Ginsberga poēma „Kauciens” 

   Stikāne, Ilze (Latvijas Universitāte, 2015)
   Alena Ginsberga poēma Kauciens ir viens no nozīmīgākajiem 20. gs. literārajiem darbiem. Pētījumā izvirzītie mērķi – izpētīt misticisma iezīmes poēmā Kauciens un identificēt reliģisko sinkrētismu tajā. Uzdevumos ietilpst ...
  • Budisma idejas Nīčes interpretācijā - tās kritika 

   Balode, Amanda (Latvijas Universitāte, 2013)
   Maģistra darba “Budisma idejas Nīčes interpretācijā - tās kritika” pētījuma problēma ir Nīčes paustie uzskati par budismu. Izvirzu tēzi, ka Nīčes uzskati par budisma koncepcijām bija nepilnīgi un Nīče ir nepareizi interpretējis ...
  • Būt atkarīgam no (ne)ticības 

   Garančs, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šī darba tēma ir ticības un atkarības (konkrētāk alkoholisma) savstarpējās attiecības un kopīgie jautājumi. Mērķis ir noskaidrot vai ticībai, tās klātbūtnei un attīstībai indivīdā ir kāda nozīme atkarību uzveikšanā. Vai ...
  • Celibāts Romas Katoļu Baznīcā 21. gs. 

   Alksne, Agnese (Latvijas Universitāte, 2011)
   Garīdznieku celibātam Romas Katoļu baznīcā ir bijusi gara priekšvēsture. Celibāta iezīmes mēs varam saskatīt jau agrīnajās kristiešu kopienās. Ar laiku celibāts, kurš agrāk bija tikai kā viens no askēzes veidiem, vēlāk ...
  • Centrētības lūgšana 

   Kronbergs, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbs "Centrētības lūgšana" apskata un analizē centrētības lūgšanas praksi un teoloģiju. Lai arī centrētības lūgšana tiek pozicionēta kā kristīga, tomēr tās prakses un teoloģijas formulējumi raisa jautājumus par ...
  • Cēloņi Rīgas latviešu konversijai pareizticībā 19. gadsimta 40. gados 

   Valdmane, Krista (Latvijas Universitāte, 2011)
   Vidzemes Latviešu konversija Pareizticībā 19. gadsimta 40.gados ir viens no tā laika spilgtākajiem notikumiem latviešu tautas attīstības procesā un ticības dzīvē, tomēr vēsturnieku domas par konversijas kustības cēloņiem ...
  • CIGUN Latvijā 

   Šandibins, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2012)
   Ķīniešu cilvēka spēju un attīstības sistēma Cigun gadu laikā izplatījusies visā pasaulē, tostarp arī Latvijā. Sākotnēji bijis budisma un daoisma reliģisko prakšu sastāvdaļa, Cigun ir pārtapis par ērtu elementu vai līdzekli, ...
  • Cilvēka brīvība cilvēktiesībās un kristīgajā izpratnē: eitanāzijas problemātika 

   Plokste, Edīte (Latvijas Universitāte, 2013)
   Šajā darbā, lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par cilvēka izvēles tiesībām attiecībā uz savu nāvi, ir apskatīta cilvēktiesību terminoloģija un izcelsme, eitanāzijas problēmjautājumi un sabiedrības viedoklis par to, kā arī ...
  • Cilvēka cieņas jēdziens Vatikāna II koncila dokumentā "Gaudium et Spes" 

   Everte, Santa (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darbs „Cilvēka cieņas jēdziens Vatikāna II koncila dokumentā Gaudium et Spes“ ir rakstīts ar mērķi aktualizēt jautājumu par cilvēka cieņu, jo darba autore uzskata, ka daudzas negācijas, kas šodien valda sabiedrībā, ...
  • D. A. Krosbija dabas reliģijas analīze un izvērtējums 

   Simanovičs, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darbā “D. A. Krosbija Dabas reliģijas analīze un izvērtējums” tiek apskatīts filozofijas profesora Donalda A. Krosbija izstrādātais reliģiskais naturālisms jeb “Dabas reliģija”, kuru viņš uzskata par ateistisku un vienlaikus ...
  • Daoisma simbolika ķīniešu ainavu glezniecībā Sun dinastijas laikā 

   Šandibina, Jana (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šajā darbā izklāstīju un noskaidroju, kādā veidā ķīniešu ainavu glezniecībā Sun (960–1279) dinastijas laikā tika izteikti daoisma Visuma kosmoloģijas un kosmogonijas pamatelementi. Mana darba mērķis bija secīgi izklāstīt, ...
  • DĀKINĪ interpretācija tantrismā un feminisma pētnieku darbos Rietumos 

   Rozentāle, Elīna (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darba nosaukums ir „Dākinī interpretācija tantrismā un feminisma pētnieku darbos Rietumos”. Darba autore apskata ḍākinī fenomena saistību ar izpratni par sievišķību un seksualitāti tantriskās reliģiskās prakses un pieredzes ...
  • Dejas nozīme Vecajā Derībā 

   Jenča, Anete (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darba “Dejas nozīme Vecajā Derībā” mērķis ir izpētīt dejas atspoguļojumu Vecajā Derībā, gūstot priekšstatu par dejas praksi Senās Izraēlas sabiedrībā. Mūsdienās arvien trūkst visaptverošas monogrāfijas par šo ...
  • Demiurgs valentīniešu teoloģijā 

   Rēboks, Guntars (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darbā tiek apskatīta valentīniešu interpretācija par demiurgu, ņemot vērā arī iepriekšējās demiurga, pasaules radītāja interpretācijas platonismā, hellenizētajā jūdaismā un gnostiskajās mācībās. Darba autors, lai noskaidrotu ...
  • Diakonijas darbs Latvijas Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā 

   Smoļaks, Oskars (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darba mērķis ir izpētīt, analizēt un atspoguļot diakonijas darbu Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā (LELB) 2013. gada sākumā, kad aprit 20 gadi kopš Latvijā ir aizsākts oficiāls diakonijas darbs. Tiek apskatīts, kā ...
  • Dieva koncepcija Senās Ēģiptes reliģijā 

   Lielpētere, Rasa (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darba nosaukums ir „Dieva koncepcija senās Ēģiptes reliģijā”. Darba tēze ir: Senās Ēģiptes reliģijā valdīja monoteisms. Darba mērķis ir noskaidrot ko vairāk par kristietības saknēm – seno ēģiptiešu priekšstatu par Dievu. ...