Now showing items 48-67 of 246

  • “Donavas septītnieka” notikuma motivācija un konsekvences sieviešu ordinācijas jautājuma aktualizēšanā Romas katoļu baznīcā 

   Jenča, Annija (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darbs “Donavas septītnieka notikuma motivācija un konsekvences sieviešu ordinācijas jautājuma aktualizēšanā Romas katoļu baznīcā” pievērš uzmanību aktuālam jautājuma par sieviešu ordinācijas iespējamību Romas ...
  • Draudze kā instruments kristīga rakstura veidošanā Stenlija Hauervasa teoloģijā 

   Balode, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
   Pētījums iepazīstina ar izcilo Amerikas teologu un akadēmiķi Stenliju Hauervasu. Detalizēti tiek pētīta draudzes centralitāte viņa teoloģijā. Darbā tiek aplūkota Hauervasa biogrāfija, kas ir pamats viņa specifiskās teoloģijas ...
  • Draudzes sociālais kapitāls kā resurss indivīda dzīves kvalitātes un rīcībspējas veicināšanai 

   Cēbura, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šajā darbā tiek izvirzīts uzdevums meklēt veidus, kā draudze var kļūt efektīva, atbildot uz nabadzības problēmu Latvijā. Darba centrā ir indivīda - draudzes locekļa - vajadzība saņemt atbalstu, lai realizētu ...
  • Draudzība kā reliģisks pārdzīvojums: Oksfordas kustības pieredze 

   Konstantinovs, Nils (Latvijas Universitāte, 2016)
   Mūsdienu pētniecība aizvien beižāk pievēršas draudzības nozīmei indivīda un sabiedrības dzīvē. Tādas iniciatīvas kā Harvardas longitudinālais pētījums pierādījuši ciešo draudzības ietekmi uz nozīmīgākajām cilvēka dzīves ...
  • Dvēseles kopšana Austrumu pareizticībā 

   Vizla, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šis darbs piedāvā iespēju ielūkoties Austrumu pareizticīgās baznīcas dvēseles kopšanas un pastorālās padomdošanas tradīcijā. Mūsdienu Rietumu zinātnieki un teologi vēl ir maz pētījuši šo savdabīgo tradīciju, kas spēj sniegt ...
  • Dziedināšana un izlīgums totalitāras pagātnes pārvarēšanā 

   Lansdovne, Ineta (Latvijas Universitāte, 2019)
   20. gadsimts ir atstājis dziļas brūces daudzās tautās, tai skaitā Latvijā. Darbā “Dziedināšana un izlīgums totalitāras pagātnes pārvarēšanā” tiek apskatīts viens no būtiskiem elementiem sociāla izlīguma veicināšanā un ...
  • Dzimtes jautājums valentīniešu teoloģijā 

   Pohomova, Enija (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šajā darbā tiek apskatīti gnosticisma sacerējumi, kas tapuši m.ē. 1.-3.gs. Darbos tiek skatītas dažādas dzimtes un dzimuma konstrukcijas, kas veido izpratni par cilvēku, tā pilnīgo stāvokli, atkrišanu no pilnīgā stāvokļa ...
  • Džini islāmā 

   Kilbloks, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šajā darbā noskaidroju un izklāstīju džinu nozīmi islāmā. Mans mērķis ir vērst uzmanība uz islāma uzskatiem par cilvēku, džinu un Dieva savstarpējām attiecībām, kā arī džinu un cilvēka vietu un lomu uz Zemes. Mana ...
  • Džona Veslija glābšanas doktrīna un tās izpratne viņa svētrunās 

   Grīna, Gunta (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba autore: Gunta Grīna Bakalaura darba nosaukums: Džona Veslija glābšanas doktrīna un tās izpratne viņa svētrunās. Bakalaura darba mērķis: Analizējot Dž. Veslija svētrunu izlasi, kurā iekļautas trīs svētrunas ...
  • Eklesioloģija – katoļu un luterāņu šķērslis vai iespēja? 

   Ginters, Jānis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Maģistra darbā “Eklesioloģija – katoļu un luterāņu vienotības šķērslis vai iespēja?” aplūkots piecdesmit gadu Vatikāna un Pasaules Luterāņu federācijas ekumēniskā dialoga sasniegtais izpratnē par Baznīcu, kas vēsturiski ...
  • Ekseģēze 1.Kor 5:1-5 

   Stikāne, Ilze (Latvijas Universitāte, 2013)
   Jaunajā Derībā ir atrodami teksti, kurus mūsdienu cilvēkam ir grūtības saprast un pareizi pielietot. Pētījumā izvēlētā perikope 1. Kor 5: 1 – 5 ir viens no tiem Bībeles tekstiem, kuru varētu pārprast. Šīs perikopes analīze ...
  • Ekumēnisms kristīgās mācības standartā 1.-3. klasei 

   Rudzīte, Ieva (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šī darba mērķis ir pierādīt, ka kristīgās mācības standarts 1.-3. klasei ir ekumenisks. Pirmā nodaļā tiek skaidrots, kas ir ekumenisms, teoloģiski, sociāli, politiski. Tiek apskatīts kā tas ir attīstījies laika gaitā. ...
  • Es-tēla veidošanās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas pusaudžiem 

   Bārenīte, Vivita (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Es- tēla veidošanās Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas pusaudžiem.” Darba mērķis izpētīt Metodistu baznīcas un nekristiešu pusaudžu Reālo Es- tēla veidošanos ceļā uz Es- ideālo. Tuvāk ...
  • Ētiskais veģetārisms kristietībā 

   Čakāne, Ildze (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbā „Ētiskais veģetārisms kristietībā” pētīti veģetāra dzīvesveida motīvi Bībelē un atsevišķu teologu viedokļi par dzīvnieka dzīvības vērtību, kā arī iespējamie veģetārisma ētiskie imperatīvi. Darba mērķis ir ...
  • Ētiskā teleoloģiskais atcēlums Sērena Kirkegora darbā „Bailes un trīsas” 

   Treibergs, Toms (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbs pēta 19. gadsimta dāņu reliģijas filosofa Sērena Kirkegora ētiskā teleoloģiskā atcēluma konceptu, kāds tas parādās viņa grāmatā Bailes un trīsas, kas publicēta ar pseidonīmu Johanness de Silentio. Autors ...
  • Franča Trasuna ekskomunika Romas Katoļu baznīcā Latvijā 

   Pujāte, Irēna (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Franča Trasuna ekskomunika Romas Katoļu Baznīcā Latvijā”. Ekskomunika tiek apskatīta 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta 20. gadu kontekstā, kas bija vēsturiski ļoti nozīmīgs laikposms Latvijai: ...
  • Garīgā aprūpe - vientulības problēmas risinājums Rīgas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijās 

   Sudnika, Inese (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šajā darbā tiek izvirzīts uzdevums meklēt veidus un risinājumus, kā Rīgas sociālo pakalpojumu ietvaros var atrisināt vientulības problēmu, saņemot profesionālu garīgās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes institūcijās un ...
  • Garīgu notikumu realitāte un Bernarda Lonergana kritiskais reālisms 

   Alksnis, Dāvids (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darba pamatā ir B.Lonergana un R.Rortija domāšanas salīdzinājums jautājumā par garīgu notikumu realitāti un realitāti vispār. Darba mērķis ir mēģināt no jauna izstrādāt priekšstatu par garīgu notikumu realitāti. Darba tēze ...
  • Garīgums Ikšķiles Brīvās skolas izglītības filozofijā 

   Pravorne, Ildze (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darba nosaukums ir „Garīgums Ikšķiles Brīvās skolas izglītības pedagoģijā”. Tēze ir: „Garīguma izpratne un tā praktizēšana alternatīvajās skolās ir vairāk atkarīga no vadītāja un personāla individuālās attieksmes, nekā no ...
  • Gospelmūzikas tradīcija Latvijā 

   Brežģe, Klaudija (Latvijas Universitāte, 2017)
   Mūzika ir viens no pirmatnējiem komunikācijas veidiem cilvēku starpā. Mūsdienās par nozīmīgu kristīgās dziedāšanas un muzicēšanas formu izveidojies gospels. Lai arī gospelmūzikas saknes meklējamas Amerikas Savienotu Valstu ...