Now showing items 8-27 of 243

  • Apofātiskais misticisms Tomasa Mertona darbos 

   Cepurītis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darbs veltīts 20. gs. kristīgā mistiķa, trapistu mūka Tomasa Mertona teoloģijai, kas skaidri uzrāda apofātiskā misticisma komponentus. Darbā ir aplūkoti kristīgās apofātiskās tradīcijas pamati ar nolūku noskaidrot, cik ...
  • Apokatastasis ideja Origēna eshatoloģijā 

   Pelčere, Paula (Latvijas Universitāte, 2014)
   Apokatastāses jēdziens ir izprasts dažādi gan no stoiķu puses, gan no kristiešu avotos esošās informācijas, ko Origēns ļoti labi ir mācējis atšķirt. Origēns patiesībā ir iebildis stoiķu doktrīnai par nebeidzamās atgriešanās ...
  • Apziņas un atklāsmes saistība 

   Elcere, Laura (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbā fiksēti un salīdzināti vairāki autoritatīvi 20.gs. teologu viedokļi par to, vai izmaiņas cilvēka apziņā vēstures gaitā ir saistītas ar atklāsmi; darba mērķis ir atbildēt uz jautājumu: „Vai atklāsme iet ...
  • Atbildības audzināšana kristīgās mācības stundās sākumskolā 

   Dimante, Ilvija (Latvijas Universitāte, 2007)
   Audzināšana ir sabiedriska parādība, bez kuras nav iespējama sabiedrības attīstība. Ikvienas mācību iestādes audzināšanas pamatuzdevums ir vētībizglītības realizēšana. Šodienas sabiedrībā vērojamās tendences (korumpētība, ...
  • „Atbrīvošanas kalpošana” Latvijā 

   Dzintara, Zinta (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darba nosaukums ir ““Atbrīvošanas kalpošana” Latvijā”. Darba mērķis ir vērst ievērību uz to, ka kristiešu interese par ļauno garu, dēmonu un kritušo eņģeļu koncepciju ieņem nozīmīgu vietu kristīgo draudžu praksē ...
  • Atšķirīgā izpratne par prieku Pulcētāja un "Jēzus Sīraka" grāmatās 

   Letkovska, Ilona (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darba nosaukums: Atšķirīgā izpratne par prieku Pulcētāja un „Jēzus Sīraka” grāmatās. Darba mērķis ir izpētīt un salīdzināt dažādu antīkā jūdaisma virzienu pārstāvju – Pulcētāja un Jēzus Sīraka ieskatus par prieku. Darba ...
  • Autoritārais un demokrātiskais vadības stils kristīgajā mācībā sākumskolā Gulbenē 

   Sarma, Liene (Latvijas Universitāte, 2007)
   Mana kvalifikācijas darba nosaukums ir "Autoritārais un demokrātiskais vadības stils kristīgajā mācībā sākumskolā Gulbenē." Pašlaik Latvijā skolās notiek izglītības paradigmu maiņa no autoritārā uz demokrātisko ...
  • Ābrahāma tēls Filona darbā "Par Ābrahāmu" un Pāvila vēstulē romiešiem 4. nodaļā 

   Kovaļovs, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2008)
   Maģistra darba tēma ir Ābrahama tēls Filona darbā „Par Ābrahamu” un Pāvila Vēstulē romiešiem 4. nodaļā. Filons un Pāvils savos darbos runā par Ābrahamu kā ticības paraugu. Maģistra darba uzdevumi ir: Pirmkārt, noskaidrot ...
  • Babadži kustība kā neo-hindusima izpausme 

   Sideļska, Liene (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbs ir veltīts Babadži kustībai Indijā un Austrumeiropā. Darba galvenais uzdevums ir kvalificēt šo kustību un analizēt tās doktrīnas un kultu. Mūsdienu globalizācijas kontekstā Babadži kustība reprezentē tā ...
  • Baptisma un luterānisma attiecības Latvijas teritorijā 19. gadsimtā 

   Lūciņa, Endija (Latvijas Universitāte, 2009)
   Latvijas teritorijā baptisms ienāk 19.gs., bet luteriskā baznīca veic asu pretreakciju. Mērķis izpētīt, kā veidojās attiecības starp baptismu un luterisko baznīcu. Darbā gaitā nonācu pie secinājumiem, ka LB izvēle ...
  • Barbelo setiešu teoloģijā: Jāņa apokrifs 

   Pohomova, Enija (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darbā tiek apskatīts setiešu gnostiķu skolas teksts Jāņa apokrifs un tajā atrodamais tēls – Barbelo. Mums nav pieejama sistemātiski izstrādāta setiešu teoloģija, tāpēc ir grūti izvērtēt kopumā vienu no galvenajiem elementiem ...
  • Barnabas vēstule: hellēnistisko jūdu kristiešu dokuments 

   Andrejevs, Ņikita (Latvijas Universitāte, 2015)
   Barnabas vēstule ir agrīnas Aleksandrijas hellēnistiskas jūdu kristietības dokuments. Šis teksts rodas laikā, kad kristietība nav norobežota no jūdaisma tradīcijas. Šajā vēsturiskajā kontekstā teksts pozicionē kristietību ...
  • Baznīcas misija nedzirdīgiem cilvēkiem Latvijā 

   Jēgere, Baiba (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darba tēma ir „Baznīcas misija nedzirdīgiem cilvēkiem Latvijā”. Kristīgās Baznīcas misijas uzdevums izriet no Jēzus Kristus pavēles iet un darīt par mācekļiem visas tautas, ar Dieva Vārdu un sakramentiem sludinot ...
  • Bezreliģiskās kristietības jēdziens Dītriha Bonhēfera teoloģijā 

   Putnis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darba mērķis ir izpētīt Dītriha Bonhēfera jēdzienu bezreliģiskā kristietība. Darba izstrādē tika izmantota Bonhēfera korespondence no cietuma, kurā autors cenšas rast atbildes uz jautājumiem par to, kā Kristus var būt Kungs ...
  • Bērna tēla attēlojuma teoloģiskie aspekti Viljama Bleika dzejā 

   Rācene, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2010)
   Maģistra darbs ir par Viljama Bleika teoloģisko konceptu un bērna tēla atspoguļojuma teoloģiskajiem aspektiem, kas ir atrodami viņa dzejā. Tas ir vērsts interdisciplinārā griezumā, kur saskaras tādas jomas kā teoloģija, ...
  • Bērnu kristības 1. – 4. gs. 

   Kampernova, Māra (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbā tēma ir bērnu kristības 1.-4.gs. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt bērnu kristību praksi un salīdzināt dažādu teologu viedokļus par to. Bakalaura darba tēze: Bērnu kristību prakse ir bijusi aktuāla 1.-4.gs ...
  • Bibliodrāma: interaktīva un radoša metode Bībeles tekstu apgūšanai 

   Jurgena, Elana (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darba nosaukums ir „Bibliodrāma: interaktīva un radoša metode Bībeles teksta apgūšanai”. Darba ietvaros ietilpst praktiski sagatavotas un organizētas bibliodrāmas nodarbības apraksts un iegūto datu analīze. Darba autore ...
  • Bīta paaudzes "Misticisms": Alena Ginsberga poēma „Kauciens” 

   Stikāne, Ilze (Latvijas Universitāte, 2015)
   Alena Ginsberga poēma Kauciens ir viens no nozīmīgākajiem 20. gs. literārajiem darbiem. Pētījumā izvirzītie mērķi – izpētīt misticisma iezīmes poēmā Kauciens un identificēt reliģisko sinkrētismu tajā. Uzdevumos ietilpst ...
  • Budisma idejas Nīčes interpretācijā - tās kritika 

   Balode, Amanda (Latvijas Universitāte, 2013)
   Maģistra darba “Budisma idejas Nīčes interpretācijā - tās kritika” pētījuma problēma ir Nīčes paustie uzskati par budismu. Izvirzu tēzi, ka Nīčes uzskati par budisma koncepcijām bija nepilnīgi un Nīče ir nepareizi interpretējis ...
  • Būt atkarīgam no (ne)ticības 

   Garančs, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šī darba tēma ir ticības un atkarības (konkrētāk alkoholisma) savstarpējās attiecības un kopīgie jautājumi. Mērķis ir noskaidrot vai ticībai, tās klātbūtnei un attīstībai indivīdā ir kāda nozīme atkarību uzveikšanā. Vai ...