Now showing items 16-35 of 254

  • Babadži kustība kā neo-hindusima izpausme 

   Sideļska, Liene (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbs ir veltīts Babadži kustībai Indijā un Austrumeiropā. Darba galvenais uzdevums ir kvalificēt šo kustību un analizēt tās doktrīnas un kultu. Mūsdienu globalizācijas kontekstā Babadži kustība reprezentē tā ...
  • Baptisma un luterānisma attiecības Latvijas teritorijā 19. gadsimtā 

   Lūciņa, Endija (Latvijas Universitāte, 2009)
   Latvijas teritorijā baptisms ienāk 19.gs., bet luteriskā baznīca veic asu pretreakciju. Mērķis izpētīt, kā veidojās attiecības starp baptismu un luterisko baznīcu. Darbā gaitā nonācu pie secinājumiem, ka LB izvēle ...
  • Barbelo setiešu teoloģijā: Jāņa apokrifs 

   Pohomova, Enija (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darbā tiek apskatīts setiešu gnostiķu skolas teksts Jāņa apokrifs un tajā atrodamais tēls – Barbelo. Mums nav pieejama sistemātiski izstrādāta setiešu teoloģija, tāpēc ir grūti izvērtēt kopumā vienu no galvenajiem elementiem ...
  • Barnabas vēstule: hellēnistisko jūdu kristiešu dokuments 

   Andrejevs, Ņikita (Latvijas Universitāte, 2015)
   Barnabas vēstule ir agrīnas Aleksandrijas hellēnistiskas jūdu kristietības dokuments. Šis teksts rodas laikā, kad kristietība nav norobežota no jūdaisma tradīcijas. Šajā vēsturiskajā kontekstā teksts pozicionē kristietību ...
  • Baznīcas misija nedzirdīgiem cilvēkiem Latvijā 

   Jēgere, Baiba (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darba tēma ir „Baznīcas misija nedzirdīgiem cilvēkiem Latvijā”. Kristīgās Baznīcas misijas uzdevums izriet no Jēzus Kristus pavēles iet un darīt par mācekļiem visas tautas, ar Dieva Vārdu un sakramentiem sludinot ...
  • Bezreliģiskās kristietības jēdziens Dītriha Bonhēfera teoloģijā 

   Putnis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darba mērķis ir izpētīt Dītriha Bonhēfera jēdzienu bezreliģiskā kristietība. Darba izstrādē tika izmantota Bonhēfera korespondence no cietuma, kurā autors cenšas rast atbildes uz jautājumiem par to, kā Kristus var būt Kungs ...
  • Bērna tēla attēlojuma teoloģiskie aspekti Viljama Bleika dzejā 

   Rācene, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2010)
   Maģistra darbs ir par Viljama Bleika teoloģisko konceptu un bērna tēla atspoguļojuma teoloģiskajiem aspektiem, kas ir atrodami viņa dzejā. Tas ir vērsts interdisciplinārā griezumā, kur saskaras tādas jomas kā teoloģija, ...
  • Bērnu kristības 1. – 4. gs. 

   Kampernova, Māra (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbā tēma ir bērnu kristības 1.-4.gs. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt bērnu kristību praksi un salīdzināt dažādu teologu viedokļus par to. Bakalaura darba tēze: Bērnu kristību prakse ir bijusi aktuāla 1.-4.gs ...
  • Bibliodrāma: interaktīva un radoša metode Bībeles tekstu apgūšanai 

   Jurgena, Elana (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darba nosaukums ir „Bibliodrāma: interaktīva un radoša metode Bībeles teksta apgūšanai”. Darba ietvaros ietilpst praktiski sagatavotas un organizētas bibliodrāmas nodarbības apraksts un iegūto datu analīze. Darba autore ...
  • Bīta paaudzes "Misticisms": Alena Ginsberga poēma „Kauciens” 

   Stikāne, Ilze (Latvijas Universitāte, 2015)
   Alena Ginsberga poēma Kauciens ir viens no nozīmīgākajiem 20. gs. literārajiem darbiem. Pētījumā izvirzītie mērķi – izpētīt misticisma iezīmes poēmā Kauciens un identificēt reliģisko sinkrētismu tajā. Uzdevumos ietilpst ...
  • Brāļu draudze Kurzemē 

   Jerošenko, Agnese (Latvijas Universitāte, 2020)
   Atšķirībā no Vidzemes Brāļu draudzēm, kas enfatizēta kā viens no Latviešu nacionālā pašapziņas, latviešu dziļākās kristanizācijas un latviskas identitātes vadošajiem virzītājspēkiem, tad Kurzemes Brāļu draudze, pārsvarā, ...
  • Budisma idejas Nīčes interpretācijā - tās kritika 

   Balode, Amanda (Latvijas Universitāte, 2013)
   Maģistra darba “Budisma idejas Nīčes interpretācijā - tās kritika” pētījuma problēma ir Nīčes paustie uzskati par budismu. Izvirzu tēzi, ka Nīčes uzskati par budisma koncepcijām bija nepilnīgi un Nīče ir nepareizi interpretējis ...
  • Būt atkarīgam no (ne)ticības 

   Garančs, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šī darba tēma ir ticības un atkarības (konkrētāk alkoholisma) savstarpējās attiecības un kopīgie jautājumi. Mērķis ir noskaidrot vai ticībai, tās klātbūtnei un attīstībai indivīdā ir kāda nozīme atkarību uzveikšanā. Vai ...
  • Celibāts Romas Katoļu Baznīcā 21. gs. 

   Alksne, Agnese (Latvijas Universitāte, 2011)
   Garīdznieku celibātam Romas Katoļu baznīcā ir bijusi gara priekšvēsture. Celibāta iezīmes mēs varam saskatīt jau agrīnajās kristiešu kopienās. Ar laiku celibāts, kurš agrāk bija tikai kā viens no askēzes veidiem, vēlāk ...
  • Centrētības lūgšana 

   Kronbergs, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbs "Centrētības lūgšana" apskata un analizē centrētības lūgšanas praksi un teoloģiju. Lai arī centrētības lūgšana tiek pozicionēta kā kristīga, tomēr tās prakses un teoloģijas formulējumi raisa jautājumus par ...
  • Cēloņi Rīgas latviešu konversijai pareizticībā 19. gadsimta 40. gados 

   Valdmane, Krista (Latvijas Universitāte, 2011)
   Vidzemes Latviešu konversija Pareizticībā 19. gadsimta 40.gados ir viens no tā laika spilgtākajiem notikumiem latviešu tautas attīstības procesā un ticības dzīvē, tomēr vēsturnieku domas par konversijas kustības cēloņiem ...
  • CIGUN Latvijā 

   Šandibins, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2012)
   Ķīniešu cilvēka spēju un attīstības sistēma Cigun gadu laikā izplatījusies visā pasaulē, tostarp arī Latvijā. Sākotnēji bijis budisma un daoisma reliģisko prakšu sastāvdaļa, Cigun ir pārtapis par ērtu elementu vai līdzekli, ...
  • Cilvēka brīvība cilvēktiesībās un kristīgajā izpratnē: eitanāzijas problemātika 

   Plokste, Edīte (Latvijas Universitāte, 2013)
   Šajā darbā, lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par cilvēka izvēles tiesībām attiecībā uz savu nāvi, ir apskatīta cilvēktiesību terminoloģija un izcelsme, eitanāzijas problēmjautājumi un sabiedrības viedoklis par to, kā arī ...
  • Cilvēka cieņas jēdziens Vatikāna II koncila dokumentā "Gaudium et Spes" 

   Everte, Santa (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darbs „Cilvēka cieņas jēdziens Vatikāna II koncila dokumentā Gaudium et Spes“ ir rakstīts ar mērķi aktualizēt jautājumu par cilvēka cieņu, jo darba autore uzskata, ka daudzas negācijas, kas šodien valda sabiedrībā, ...
  • D. A. Krosbija dabas reliģijas analīze un izvērtējums 

   Simanovičs, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darbā “D. A. Krosbija Dabas reliģijas analīze un izvērtējums” tiek apskatīts filozofijas profesora Donalda A. Krosbija izstrādātais reliģiskais naturālisms jeb “Dabas reliģija”, kuru viņš uzskata par ateistisku un vienlaikus ...