Now showing items 35-54 of 254

  • D. A. Krosbija dabas reliģijas analīze un izvērtējums 

   Simanovičs, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darbā “D. A. Krosbija Dabas reliģijas analīze un izvērtējums” tiek apskatīts filozofijas profesora Donalda A. Krosbija izstrādātais reliģiskais naturālisms jeb “Dabas reliģija”, kuru viņš uzskata par ateistisku un vienlaikus ...
  • Daoisma simbolika ķīniešu ainavu glezniecībā Sun dinastijas laikā 

   Šandibina, Jana (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šajā darbā izklāstīju un noskaidroju, kādā veidā ķīniešu ainavu glezniecībā Sun (960–1279) dinastijas laikā tika izteikti daoisma Visuma kosmoloģijas un kosmogonijas pamatelementi. Mana darba mērķis bija secīgi izklāstīt, ...
  • DĀKINĪ interpretācija tantrismā un feminisma pētnieku darbos Rietumos 

   Rozentāle, Elīna (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darba nosaukums ir „Dākinī interpretācija tantrismā un feminisma pētnieku darbos Rietumos”. Darba autore apskata ḍākinī fenomena saistību ar izpratni par sievišķību un seksualitāti tantriskās reliģiskās prakses un pieredzes ...
  • Dejas nozīme Vecajā Derībā 

   Jenča, Anete (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darba “Dejas nozīme Vecajā Derībā” mērķis ir izpētīt dejas atspoguļojumu Vecajā Derībā, gūstot priekšstatu par dejas praksi Senās Izraēlas sabiedrībā. Mūsdienās arvien trūkst visaptverošas monogrāfijas par šo ...
  • Demiurgs valentīniešu teoloģijā 

   Rēboks, Guntars (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darbā tiek apskatīta valentīniešu interpretācija par demiurgu, ņemot vērā arī iepriekšējās demiurga, pasaules radītāja interpretācijas platonismā, hellenizētajā jūdaismā un gnostiskajās mācībās. Darba autors, lai noskaidrotu ...
  • Diakonijas darbs Latvijas Evaņģēliski luteriskajā Baznīcā 

   Smoļaks, Oskars (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darba mērķis ir izpētīt, analizēt un atspoguļot diakonijas darbu Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā (LELB) 2013. gada sākumā, kad aprit 20 gadi kopš Latvijā ir aizsākts oficiāls diakonijas darbs. Tiek apskatīts, kā ...
  • Dieva koncepcija Senās Ēģiptes reliģijā 

   Lielpētere, Rasa (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darba nosaukums ir „Dieva koncepcija senās Ēģiptes reliģijā”. Darba tēze ir: Senās Ēģiptes reliģijā valdīja monoteisms. Darba mērķis ir noskaidrot ko vairāk par kristietības saknēm – seno ēģiptiešu priekšstatu par Dievu. ...
  • Dieva labā roka Vecajā Derībā 

   Zurģe, Eva (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darbā tiek skatīta Vecā Derība un tajā atrodamā metafora – Dieva labā roka. Tās nozīme joprojām tiek vērtēta pretrunīgi un, kamēr daļa autoru Dieva labo roku skata kā simbolu ar savu, īpašu nozīmi, atsevišķi autori tomēr ...
  • Dieva tēla uztveres ietekme uz bērna neizārstējamības pieņemšanu bērnu onkoloģijas paliatīvās aprūpes kontekstā 

   Līcīte, Aira (Latvijas Universitāte, 2020)
   Bērna neizārstējamība ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko sastopas vecāki. Šī darba mērķis ir identificēt ar garīgumu un reliģiju saistītus vecāku spēka avotus, kā arī analizēt, kādi Dieva tēla aspekti ir spēka ...
  • Dieva Tēva ķermeņa koncepts Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas mācībā 

   Frolova, Olga (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darba tēze ir „PDS mācība par Dieva Tēva ķermeni ir veidojusies absolūtisma un finitisma ideju mijiedarbības rezultātā”. Darba mērķis ir izpētīt un iepazīstināt ar Dieva Tēva ķermeņa konceptu PDS Jēzus Kristus Baznīcas ...
  • "Dieva vārds par savaldību un augšāmcelšanos": seksuālā askētisma nozīme Pāvila un Teklas darbos 

   Andrejevs, Ņikita (Latvijas Universitāte, 2017)
   PTd ir plašāko Pd korpusa daļa. Šis teksts tapa 2. gs. m. ē. beigās un runā par to, ka jaunava Tekla seko apustuļa Pāvila mācībai, kurai ir izteikti askētiskais raksturs. Saskaņā ar pilsētas likumiem tai jāapprec vīrietis ...
  • Dievišķā Gaisma un Dievišķā Tumsa pareizticīgajā misticismā 

   Gilba, Gunta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Pētījuma tēma ir Dievišķā gaisma un Dievišķā tumsa pareizticīgajā misticismā. Darba galvenā problemātika ir minēto terminu neskaidrais lietojums mistiskās pieredzes aprakstos pareizticīgās tradīcijas ietvaros. Izmantojot ...
  • Dievs kā vardarbības iniciators stāstā par Jērikas iekarošanu (Joz 6) 

   Rozners, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbs risina vardarbības jautājumu Vecajā Derībā. Veicot Jozuas grā-ma¬tas 6. nodaļas ekseģēzi, tiek meklēta atbilde uz jautājumu, vai Dievs bija Jērikas iedzī¬votāju nežēlīgās iznīcināšanas iniciators? Darba ...
  • Disciplināro un rituālo atšķirību teoloģizācijas loma 1054. gada shizmas ģenēzē 

   Stērste, Roberts (Latvijas Universitāte, 2010)
   Mūsdienās, runājot par kristīgo Baznīcu, cilvēki pilnīgi nošķir Romas Katoļu Baznīcu un Austrumu Pareizticīgo Baznīcu, kuru mācība un tradīcijas šķiet esam kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Taču kādreiz, pirms 1054. Gada, Katoļu ...
  • Diskurss par bērnu evaņģēlijos 

   Šlihta, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba nosaukums ir Diskurss par bērnu evaņģēlijos. Darbā parādīts, ka Jēzus ar savu rīcību un vārdiem izprovocē un demonstrē pilnīgi citādāku attieksmi pret bērnu, nekā to vērojam pie Jēzus mācekļiem un Jēzus ...
  • “Donavas septītnieka” notikuma motivācija un konsekvences sieviešu ordinācijas jautājuma aktualizēšanā Romas katoļu baznīcā 

   Jenča, Annija (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darbs “Donavas septītnieka notikuma motivācija un konsekvences sieviešu ordinācijas jautājuma aktualizēšanā Romas katoļu baznīcā” pievērš uzmanību aktuālam jautājuma par sieviešu ordinācijas iespējamību Romas ...
  • Draudze kā instruments kristīga rakstura veidošanā Stenlija Hauervasa teoloģijā 

   Balode, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
   Pētījums iepazīstina ar izcilo Amerikas teologu un akadēmiķi Stenliju Hauervasu. Detalizēti tiek pētīta draudzes centralitāte viņa teoloģijā. Darbā tiek aplūkota Hauervasa biogrāfija, kas ir pamats viņa specifiskās teoloģijas ...
  • Draudzes sociālais kapitāls kā resurss indivīda dzīves kvalitātes un rīcībspējas veicināšanai 

   Cēbura, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
   Šajā darbā tiek izvirzīts uzdevums meklēt veidus, kā draudze var kļūt efektīva, atbildot uz nabadzības problēmu Latvijā. Darba centrā ir indivīda - draudzes locekļa - vajadzība saņemt atbalstu, lai realizētu ...
  • Draudzība kā reliģisks pārdzīvojums: Oksfordas kustības pieredze 

   Konstantinovs, Nils (Latvijas Universitāte, 2016)
   Mūsdienu pētniecība aizvien beižāk pievēršas draudzības nozīmei indivīda un sabiedrības dzīvē. Tādas iniciatīvas kā Harvardas longitudinālais pētījums pierādījuši ciešo draudzības ietekmi uz nozīmīgākajām cilvēka dzīves ...
  • Dvēseles kopšana Austrumu pareizticībā 

   Vizla, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šis darbs piedāvā iespēju ielūkoties Austrumu pareizticīgās baznīcas dvēseles kopšanas un pastorālās padomdošanas tradīcijā. Mūsdienu Rietumu zinātnieki un teologi vēl ir maz pētījuši šo savdabīgo tradīciju, kas spēj sniegt ...