Now showing items 180-199 of 254

  • Ozīrisa loma seno ēģiptiešu soterioloģijā 

   Lielpētere, Rasa (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darba nosaukums ir „Ozīrisa loma seno ēģiptiešu soterioloģijā”. Darba tēze ir: Ozīrisa mīts un ar to saistītais apbedīšanas rituāls, imitējot dievu apiešanos ar mirušā Ozīrisa ķermeni, piedāvā pestīšanas iespēju ikvienam ...
  • Pareizticības un Latvijas valsts attiecības 20. gs. divdesmitajos gados 

   Vilks, Vitālijs (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darba tēma ir „Pareizticības un Latvijas valsts attiecības 20. gs. divdesmitajos gados”. Ievadā izvirzīju tēzi, ka LPB sarežģītais politiski ekonomiskais stāvoklis 20-os gados lielā mērā izskaidrojams ar Latvijas valsts ...
  • PAROUSIA kavēšanās risinājumi 20. gadsimta Jaunās Derības teoloģijā 

   Rozners, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darbs veltīts parousia kavēšanās problēmas risinājumiem 20. gadsimta teoloģijā. Darbā izvērtēti četru akadēmiskās teoloģijas autoru un divi konfesionālās teo¬lo-ģijas risinājumi. Analizējot katru autoru atsevišķi, ...
  • Pašnāvības interpretācija kristīgajā teoloģijā 

   Vilciņš, Raimonds (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darbs tiecas aplūkot pašnāvību problēmas izskaidrojumu kristīgajā teoloģijā, tai pat laikā arī mēģinot rast atbildi uz to, kā kristīgajai Baznīcai efektīvāk iesaistīties cilvēku pašnāvniecisko tieksmju novēršanā. Pētījums ...
  • Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze Tantra jogas doktrīnā 

   Hvoraks, Antons (Latvijas Universitāte, 2007)
   Antons Hvoraks, Patandžali Jogas un Kundalīni Jogas sintēze Tantra Jogas doktrīnā, Rīga, 2007. Darba tēze: „Tantra-joga” skolas filozofija ir Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze. Darbs sastāv no ievada, trim ...
  • Pāvela Florenska antropodicejas koncepcija 

   Plūksne, Gunta Inese (Latvijas Universitāte, 2018)
   Pētījuma centrā ir antropodicejas(cilvēka attaisnošanas tēma,kuras risinājuma aktualitāte ir nozīmīga Latvijā un pasaulē.Pētījuma priekšmets-P.Florenska antropodiceja kristīgās antropologijas tēma pareizticības religiskajā ...
  • Pāvila runa Atēnās – piemērs evaņģēlija pasludināšanai pagāniem 

   Celmiņš, Normunds (Latvijas Universitāte, 2014)
   Pētījums ir par Apustuļu darbu 17:16- 34. Darba tēma: Pāvila runa Atēnās- piemērs evaņģēlija pasludināšanai pagāniem. Tēze: Lūkas vēstījums par Pāvila runu atēniešiem ietver divus atšķirīgus principus, saskarsmes punktu ...
  • Personas identitātes vērtības pretnostatījums „glābējsilīšu” jautājumā Latvijā 

   Straujais, Edvīns (Latvijas Universitāte, 2018)
   Latvija 29.01.16, saņēma ANO Bērnu tiesību komitejas rekomendācijas. Ir tādas kuras attiecas uz ,,glābējsilīti,,. Uzskatu, ,,glābējsilītes,, projektu par veiksmīgu, tas Latvijā sekmīgi darbojas no 08.09.09. Tomēr, ANO ...
  • Personības transformācija: Kabala un K. G. Jungs 

   Veipa, Signe (Latvijas Universitāte, 2011)
   Cilvēces garīgā un emocionālā iztukšotība, pieaugošā agresivitāte un iespējamais „dvēseles zudums”, kas radies pēdējo gadu laikā vispasaules ekonomiskās krīzes rezultātā, darba autorei ir licis aizdomāties par nepieciešamību ...
  • Pestīšanas Armijas darbības metodes pirmskara Latvijā un mūsdienās 

   Tunika, Agata (Latvijas Universitāte, 2006)
   Pestīšanas armiju 1965.gadā izveidoja bijušais metodistu mācītājs Viljams Būts un šobrīd tai ir gandrīz 2 miljoni locekļu 110 pasaules valstīs. Latvijā tā ienāca drīz pēc neatkarīgas valsts izveidošanās un turpināja darbību ...
  • Pestīšanas Armijas darbības tendences Latvijā pēdējā desmitgadē 

   Plešauniece, Linda (Latvijas Universitāte, 2017)
   Pestīšanas armija pirmsākumos drosmīgi evaņģelizēja zemākajos sabiedrības slāņos un mazināja sociālās atstumtības risku. Tās sauklis bija: „Zupa, ziepes un pestīšana” (tāds tas ir joprojām). Tomēr laika gaitā Pestīšanas ...
  • Pirmās Latvijas brīvvalsts valdību un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas spriedze pirmo 10 pastāvēšanas gadu laikā (1918.-1928.) 

   Praulītis, Ēriks (Latvijas Universitāte, 2007)
   Mans bakalaura darbs ir veltīts Latvijas Republikas valdību konfliktiem ar Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu pirmo 10 pastāvēšanas gadu laikā (1918 – 1928). Tas bija ekonomiski un finansiāli smags laiks. LELB bija ...
  • Pjēra Teijāra de Šardēna "Panteisms" 

   Kasaross, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šī darba nosaukums ir „Pjēra Teijāra de Šardēna „panteisms””. Darbā tiks apskatīta franču jezuītu priestera un paleontologa Pjēra Teijāra de Šardēna radītā uzskatu sistēma, kurā savienoti evolūcijas teorijas un kristīgās ...
  • Plūdu motīvs Otrā tempļa jūdaisma tekstos par kritušajiem eņģeļiem 

   Bertuža, Inga (Latvijas Universitāte, 2020)
   Darba tēma ir “Plūdu motīvs Otrā tempļa jūdaisma tekstos par kritušajiem eņģeļiem”. Tēze – ar Plūdu motīva palīdzību En 6 – 11 un citi Otrā tempļa jūdaisma teksti izvērš Gen 6:1 – 4, detalizēti skaidrojot gan pašu Plūdu ...
  • Politikas sakralizācija Kārļa Ulmaņa režīma laikā 

   Hromova, Kristīna (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šajā bakalaura darbā tiek aplūkota politikas sakralizācijas teorija, akcentējot Emilio Džentile (Gentile) darbus, un tiek mēģināts atrast to atbalstošas pazīmes K. Ulmaņa autoritārajā režīmā 1930-to gadu Latvijā. Darba ...
  • Pravietošana 1. korintiešu vēstulē 

   Juldaševa, Aļija (Latvijas Universitāte, 2015)
   Šī darba uzdevums ir parādīt atšķirības, kuras pastāvēja starp Pāvila uzskatiem par pravietošanas fenomenu un tiem uzskatiem, kuri valdīja apkārtējā vidē, kā arī izpētīt vai Pāvils teica kaut ko jaunu par pravietošanu, ko ...
  • Prieka jēdziens Pāvila vēstulēs 

   Kalēja, Laine (Latvijas Universitāte, 2013)
   Šajā darbā apskatīts jautājums par prieka jēdziena nozīmi Apustuļa Pāvila vēstulēs. Darbā kā avoti izmantotas tikai autentiskās Pāvila vēstules:vēstule Filipiešiem, abas vēstules Korintiešiem, vēstule Romiešiem, Galatiešiem ...
  • Reformācija Latvijā (1521. - 1525. gads) 

   Kupča, Līga (Latvijas Universitāte, 2007)
   Reformācijas idejas drīz vien pēc tam, kad guva atbalstu Vācijā, nonāca visā Eiropā un mainīja cilvēku uzskatus par katoliskās baznīcas nostādnēm un ticību Dievam. Katras reformas kustības mērķis ir atgriezties pie tā, kas ...
  • Reformācija un bērnu kristības 

   Jaunzeme, Ilva (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darba nosaukums ir “Reformācija un bērnu kristības.” Bakalaura darbs pēta vai teologa Frīdriha Šleiermahera izvirzītais arguments par to, ka bērnu kristības līdz ar Reformāciju vajadzētu atcelt sakrīt ar moderno ...
  • Reliģijas nozīme vardarbīgas islāma radikalizācijas leģitimācijas procesā Rietumeiropas valstīs 

   Uburģe, Madara (Latvijas Universitāte, 2016)
   Šī bakalaura darba tēma ir “Reliģijas nozīme vardarbīga islāma radikalizācijas leģitimizācijas procesā Rietumeiropas valstīs”. Darba aktualitāte saistāma ar nepieciešamību izzināt vardarbīgas islāma radikalizācijas posmus, ...