Now showing items 1-20 of 304

  • 1.Kor.14:34,35 – interpolācija? 

   Lavrinoviča, Aļesja (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šī darba nosaukumā ir jautājums, vai 1Kor 14:34,35 ir interpolācija. Vairāki ekseģēti ir snieguši pozitīvu atbildi, bet kā ir faktisko materiālu, kurā atrodami 1Kor 14:34,35? Dotā darba mērķis ir analizēt ārējos pierādījumus ...
  • 137. psalma interpretācijas iespējas 

   Bērziņa, Antra (Latvijas Universitāte, 2023)
   Darbā “137.psalma interpretācijas iespējas” veikta šī lāsta psalma ekseģēze, uzsvaru liekot uz vārda “svētīts” ( אשרי) lietojumu Ps137:8-9, vienlaikus ar lāstu izteikšanu, pierādot, ka aicinājums uz vardarbību ir pilnībā ...
  • 20. gadsimta apoloģētika un Dieva Vārds 

   Martinsons, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šajā darbā tiek aplūkots jautājums par to, kas ir 20. gadsimta kristīgās Baznīcas apoloģētika kā arī tas, kāda ir Dieva Vārda loma apoloģētiskajā teoloģijā. Darba gaitā tiek parādīts tas, ka apoloģētika ir saistīta ar to, ...
  • Adventistu Baznīcas viedokļi par sieviešu ordināciju 

   Kaspars, Ainis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbs pēta adventistu Baznīcas viedokļus par sieviešu ordināciju. Darbā tiek apskatīta sieviešu ordinācijas vēsture adventistu Baznīcā, kur tiek uzrādīts, ka sieviešu ordinācijas jautājums adventistu Baznīcā ir ...
  • Ahl al-kitāb jēdziens islāma teoloģijā 

   Urbāne, Olga (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba tēmas „Ahl al-kitāb jēdziens islāma teoloģijā” ietvaros sniegta ahl al-kitāb koncepcijas izpēte, kā arī ahl al-kitāb un islāma kopienas attieksmes un starpreliģiju dialoga norises analīze vēstures skatījumā ...
  • Aleksandrijas Klementa logosa teoloģija platonisma tradīcijas kontekstā 

   Briška, Bella (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darba nosaukums ir “Aleksandrijas Klementa logosa teoloģija platonisma tradīcijas kontekstā.” Šis darbs ir pētījums par Aleksandrijas Klementa logosa teoloģijas izcelsmi un tās iederību platonisma tradīcijā. Darba gaitā ...
  • Anglikāņu Baznīcas Svētā Pestītāja draudzes Rīgā Zupas virtuves koncepcija 

   Ņizins, Pāvels (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šīs darbs ir pētījums par Anglikāņu Baznīcas Svētā Pestītāja draudzes Rīgā sociālu kalpošanu. Pētījumā izvirzītais mērķis – izpetīt anglikāņu draudzes zupas virtuves darbu un identificēt tas koncepciju. Darbā izmantotās ...
  • Anonīmo Alkoholiķu 12 soļu un Ignācija no Lojolas „Garīgo vingrinājumu” prakšu salīdzinājums 

   Alainis, Ronalds (Latvijas Universitāte, 2023)
   Maģistra darbā “Anonīmo Alkoholiķu garīgās atveseļošanās 12 soļu un Ignācija no Lojolas „Garīgo vingrinājumu” prakšu salīdzinājums” veikts pētījums par Anonīmo Alkoholiķu garīgās atveseļošanās (no alkoholisma) 12 soļu ...
  • Apgaismības jēdziena izpratne Tibetas budisma dzogčen mācībā 

   Rozentāle, Elīna (Latvijas Universitāte, 2010)
   Mans mērķis, rakstot šo darbu, bija izpētīt un paskaidrot tik sarežģītu tēmu kā Tibetas budisma dzogčen mācības priekšstati par apgaismību un šīs idejas realizāciju fiziskajā realitātē – varavīksnes ķermeni. Darba tēze: ...
  • Apofātiskais misticisms Tomasa Mertona darbos 

   Cepurītis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darbs veltīts 20. gs. kristīgā mistiķa, trapistu mūka Tomasa Mertona teoloģijai, kas skaidri uzrāda apofātiskā misticisma komponentus. Darbā ir aplūkoti kristīgās apofātiskās tradīcijas pamati ar nolūku noskaidrot, cik ...
  • Apokatastasis ideja Origēna eshatoloģijā 

   Pelčere, Paula (Latvijas Universitāte, 2014)
   Apokatastāses jēdziens ir izprasts dažādi gan no stoiķu puses, gan no kristiešu avotos esošās informācijas, ko Origēns ļoti labi ir mācējis atšķirt. Origēns patiesībā ir iebildis stoiķu doktrīnai par nebeidzamās atgriešanās ...
  • Apziņas un atklāsmes saistība 

   Elcere, Laura (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbā fiksēti un salīdzināti vairāki autoritatīvi 20.gs. teologu viedokļi par to, vai izmaiņas cilvēka apziņā vēstures gaitā ir saistītas ar atklāsmi; darba mērķis ir atbildēt uz jautājumu: „Vai atklāsme iet ...
  • Atbildības audzināšana kristīgās mācības stundās sākumskolā 

   Dimante, Ilvija (Latvijas Universitāte, 2007)
   Audzināšana ir sabiedriska parādība, bez kuras nav iespējama sabiedrības attīstība. Ikvienas mācību iestādes audzināšanas pamatuzdevums ir vētībizglītības realizēšana. Šodienas sabiedrībā vērojamās tendences (korumpētība, ...
  • „Atbrīvošanas kalpošana” Latvijā 

   Dzintara, Zinta (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darba nosaukums ir ““Atbrīvošanas kalpošana” Latvijā”. Darba mērķis ir vērst ievērību uz to, ka kristiešu interese par ļauno garu, dēmonu un kritušo eņģeļu koncepciju ieņem nozīmīgu vietu kristīgo draudžu praksē ...
  • Atšķirīgā izpratne par prieku Pulcētāja un "Jēzus Sīraka" grāmatās 

   Letkovska, Ilona (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darba nosaukums: Atšķirīgā izpratne par prieku Pulcētāja un „Jēzus Sīraka” grāmatās. Darba mērķis ir izpētīt un salīdzināt dažādu antīkā jūdaisma virzienu pārstāvju – Pulcētāja un Jēzus Sīraka ieskatus par prieku. Darba ...
  • Autoritārais un demokrātiskais vadības stils kristīgajā mācībā sākumskolā Gulbenē 

   Sarma, Liene (Latvijas Universitāte, 2007)
   Mana kvalifikācijas darba nosaukums ir "Autoritārais un demokrātiskais vadības stils kristīgajā mācībā sākumskolā Gulbenē." Pašlaik Latvijā skolās notiek izglītības paradigmu maiņa no autoritārā uz demokrātisko ...
  • Ābrahāma tēls Filona darbā "Par Ābrahāmu" un Pāvila vēstulē romiešiem 4. nodaļā 

   Kovaļovs, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2008)
   Maģistra darba tēma ir Ābrahama tēls Filona darbā „Par Ābrahamu” un Pāvila Vēstulē romiešiem 4. nodaļā. Filons un Pāvils savos darbos runā par Ābrahamu kā ticības paraugu. Maģistra darba uzdevumi ir: Pirmkārt, noskaidrot ...
  • Babadži kustība kā neo-hindusima izpausme 

   Sideļska, Liene (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbs ir veltīts Babadži kustībai Indijā un Austrumeiropā. Darba galvenais uzdevums ir kvalificēt šo kustību un analizēt tās doktrīnas un kultu. Mūsdienu globalizācijas kontekstā Babadži kustība reprezentē tā ...
  • Baptisma un luterānisma attiecības Latvijas teritorijā 19. gadsimtā 

   Lūciņa, Endija (Latvijas Universitāte, 2009)
   Latvijas teritorijā baptisms ienāk 19.gs., bet luteriskā baznīca veic asu pretreakciju. Mērķis izpētīt, kā veidojās attiecības starp baptismu un luterisko baznīcu. Darbā gaitā nonācu pie secinājumiem, ka LB izvēle ...
  • Barbelo setiešu teoloģijā: Jāņa apokrifs 

   Pohomova, Enija (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darbā tiek apskatīts setiešu gnostiķu skolas teksts Jāņa apokrifs un tajā atrodamais tēls – Barbelo. Mums nav pieejama sistemātiski izstrādāta setiešu teoloģija, tāpēc ir grūti izvērtēt kopumā vienu no galvenajiem elementiem ...