Recent Submissions

 • Psiholoģija jaunajam skolotājam 

  Svence, Guna (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
  Grāmata ir domāta kā mācību līdzeklis jaunajiem skolotājiem, studentiem, kuri apgūst psiholoģiju. Pamatā grāmatas saturs tiek saistīts ar izglītības psiholoģiju kā vienu no psiholoģijas apakšnozarēm, akcentējot mācīšanās ...
 • Īsi un vienkārši mācāmies pētīt un izprast matemātiku 

  Mencis, Jānis (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
  Studiju materiāli vidusskolas un pamatskolas matemātikas didaktikā matemātikas skolotāju programmas studentiem veidoti, ievērojot šādus principus: • studiju saturs atbilst kursa aprakstam “Skolas matemātikas praktikums ...
 • Dabaszinātņu mācību metodika 

  Logins, Jāzeps; Birziņa, Rita; Dudareva, Inese; Kalvāne, Gunta (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
  Grāmata paredzēta studentiem, topošajiem skolotājiem. Piedāvātais materiāls potenciāli būs noderīgs ikvienā metodikas kursā pamatizglītības skolotāju programmās, lai mērķtiecīgi organizētu skolēnu radošuma un līdz ar to ...
 • Jēgpilns mācību process vizuālajā mākslā 

  Briška, Ilze; Kalēja-Gasparoviča, Daiga (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
  Grāmata paredzēta studentiem, topošajiem skolotājiem, apgūstot studiju kursu “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas: Vizuālās mākslas metodika”, kā arī praktizējošiem ...
 • Izglītības pētījumu aptaujas - no izveidošanas līdz datu apstrādei 

  Geske, Andrejs; Grīnfelds, Andris (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
  Aptaujas ir ļoti svarīgs izglītības pētījumu instruments. Bieži vien jauniem pētniekiem ir maldīgs priekšstats, ka to izveidošana ir ātra un vienkārša. Tikai rūpīgi un precīzi izstrādātas aptaujas ir sekmīga pētījuma ...
 • Skolotāja profesionālā identitāte un pedagoģiskā meistarība 

  Miķelsone, Ilze; Odiņa, Indra (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
  Grāmata “Skolotāja profesionālā identitāte un pedagoģiskā meistarība” paredzēta studentiem, absolventiem, skolotājiem, skolotāju skolotājiem, tālākizglītotājiem, izglītības darbiniekiem un citiem interesentiem. Tās saturs ...
 • Skolotāja profesionālā darbība 

  Margeviča-Grinberga, Ieva; Šūmane, Ilze (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
  Grāmatas satura apguve palīdzēs sekmēt topošo skolotāju izpratni par izglītības zinātņu būtību, aktuālo izglītības paradigmu, par skolotāja profesionālo darbību, mācību procesa būtību, skolēna mācīšanās vadību. Studenti ...
 • Skolēna radošuma sekmēšana un vērtēšana 

  Briška, Ilze; Kalēja-Gasparoviča, Daiga (2020)
  Grāmata paredzēta studentiem, topošajiem skolotājiem. Piedāvātais materiāls potenciāli būs noderīgs ikvienā metodikas kursā pamatizglītības skolotāju programmās, lai mērķtiecīgi organizētu skolēnu radošuma un līdz ar to ...
 • Mūzika sākumizglītībā 

  Stramkale, Ligita (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
  Šajā grāmatā analizēts mūzikas izglītības mērķis, uzdevumi, saturs un mācību līdzekļu dažādība; apskatīti mūzikas mācīšanas un mācīšanās principi un modeļi; raksturoti mūzikas izteiksmes līdzekļi, mūzikas klausīšanās, ...
 • Mūsdienīga mācību vide skolēnu aktīvai iesaistīšanai mācību procesā 

  Margeviča-Grinberga, Ieva; Šūmane, Ilze (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
  Grāmatā apkopotas un analizētas jaunākās atziņas par mūsdienīgu mācību vidi un tās veidošanas iespējām skolā un klasē. Sniegts pārskats par zinātniskajā un metodiskajā literatūrā biežāk lietotajiem jēdzieniem, piemēram, ...
 • Modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi matemātikas skolotājiem 

  Avotiņa, Maruta (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
  Grāmata paredzēta studiju kursa “Modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi” (4 kredītpunkti) apguvei integrētās profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” studentiem. Tajā iekļauts teorijas ...
 • Bērna radošā pašizpausme vizuālajā mākslā pirmsskolā 

  Kalēja-Gasparoviča, Daiga (LU Akadēmiskais apgāds, 2022)
  Grāmata paredzēta topošajiem skolotājiem studiju kursam Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas: vizuālās mākslas metodika un praktizējošiem pirmsskolas skolotājiem, bērnu ...
 • Kultūra mākslā un māksla kultūrā 

  Avotiņa, Austra; Bernāts, Guntars; Geikina, Silvija; Irbe, Ingrīda; Mūrnieks, Andrejs; Stikāne, Ilze (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
  Jaunākajā kultūras un mākslas izglītības redzējumā tiek piedāvāta starpdisciplināra kultūras satura integrācija idejiski saderīgās jomās. Elektroniskā mācību grāmata ir veidota divās daļās. I daļa veltīta kultūras ...