Now showing items 1-13 of 13

  • Bērna radošā pašizpausme vizuālajā mākslā pirmsskolā 

   Kalēja-Gasparoviča, Daiga (LU Akadēmiskais apgāds, 2022)
   Grāmata paredzēta topošajiem skolotājiem studiju kursam Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas: vizuālās mākslas metodika un praktizējošiem pirmsskolas skolotājiem, bērnu ...
  • Dabaszinātņu mācību metodika 

   Logins, Jāzeps; Birziņa, Rita; Dudareva, Inese; Kalvāne, Gunta (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
   Grāmata paredzēta studentiem, topošajiem skolotājiem. Piedāvātais materiāls potenciāli būs noderīgs ikvienā metodikas kursā pamatizglītības skolotāju programmās, lai mērķtiecīgi organizētu skolēnu radošuma un līdz ar to ...
  • Izglītības pētījumu aptaujas - no izveidošanas līdz datu apstrādei 

   Geske, Andrejs; Grīnfelds, Andris (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
   Aptaujas ir ļoti svarīgs izglītības pētījumu instruments. Bieži vien jauniem pētniekiem ir maldīgs priekšstats, ka to izveidošana ir ātra un vienkārša. Tikai rūpīgi un precīzi izstrādātas aptaujas ir sekmīga pētījuma ...
  • Īsi un vienkārši mācāmies pētīt un izprast matemātiku 

   Mencis, Jānis (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
   Studiju materiāli vidusskolas un pamatskolas matemātikas didaktikā matemātikas skolotāju programmas studentiem veidoti, ievērojot šādus principus: • studiju saturs atbilst kursa aprakstam “Skolas matemātikas praktikums ...
  • Jēgpilns mācību process vizuālajā mākslā 

   Briška, Ilze; Kalēja-Gasparoviča, Daiga (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
   Grāmata paredzēta studentiem, topošajiem skolotājiem, apgūstot studiju kursu “Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas saturs un mācīšanās pieejas: Vizuālās mākslas metodika”, kā arī praktizējošiem ...
  • Kultūra mākslā un māksla kultūrā 

   Avotiņa, Austra; Bernāts, Guntars; Geikina, Silvija; Irbe, Ingrīda; Mūrnieks, Andrejs; Stikāne, Ilze (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
   Jaunākajā kultūras un mākslas izglītības redzējumā tiek piedāvāta starpdisciplināra kultūras satura integrācija idejiski saderīgās jomās. Elektroniskā mācību grāmata ir veidota divās daļās. I daļa veltīta kultūras ...
  • Modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi matemātikas skolotājiem 

   Avotiņa, Maruta (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
   Grāmata paredzēta studiju kursa “Modernās elementārās algebras un ģeometrijas elementi” (4 kredītpunkti) apguvei integrētās profesionālās bakalaura studiju programmas “Skolotājs” studentiem. Tajā iekļauts teorijas ...
  • Mūsdienīga mācību vide skolēnu aktīvai iesaistīšanai mācību procesā 

   Margeviča-Grinberga, Ieva; Šūmane, Ilze (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
   Grāmatā apkopotas un analizētas jaunākās atziņas par mūsdienīgu mācību vidi un tās veidošanas iespējām skolā un klasē. Sniegts pārskats par zinātniskajā un metodiskajā literatūrā biežāk lietotajiem jēdzieniem, piemēram, ...
  • Mūzika sākumizglītībā 

   Stramkale, Ligita (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
   Šajā grāmatā analizēts mūzikas izglītības mērķis, uzdevumi, saturs un mācību līdzekļu dažādība; apskatīti mūzikas mācīšanas un mācīšanās principi un modeļi; raksturoti mūzikas izteiksmes līdzekļi, mūzikas klausīšanās, ...
  • Psiholoģija jaunajam skolotājam 

   Svence, Guna (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
   Grāmata ir domāta kā mācību līdzeklis jaunajiem skolotājiem, studentiem, kuri apgūst psiholoģiju. Pamatā grāmatas saturs tiek saistīts ar izglītības psiholoģiju kā vienu no psiholoģijas apakšnozarēm, akcentējot mācīšanās ...
  • Skolēna radošuma sekmēšana un vērtēšana 

   Briška, Ilze; Kalēja-Gasparoviča, Daiga (2020)
   Grāmata paredzēta studentiem, topošajiem skolotājiem. Piedāvātais materiāls potenciāli būs noderīgs ikvienā metodikas kursā pamatizglītības skolotāju programmās, lai mērķtiecīgi organizētu skolēnu radošuma un līdz ar to ...
  • Skolotāja profesionālā darbība 

   Margeviča-Grinberga, Ieva; Šūmane, Ilze (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
   Grāmatas satura apguve palīdzēs sekmēt topošo skolotāju izpratni par izglītības zinātņu būtību, aktuālo izglītības paradigmu, par skolotāja profesionālo darbību, mācību procesa būtību, skolēna mācīšanās vadību. Studenti ...
  • Skolotāja profesionālā identitāte un pedagoģiskā meistarība 

   Miķelsone, Ilze; Odiņa, Indra (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
   Grāmata “Skolotāja profesionālā identitāte un pedagoģiskā meistarība” paredzēta studentiem, absolventiem, skolotājiem, skolotāju skolotājiem, tālākizglītotājiem, izglītības darbiniekiem un citiem interesentiem. Tās saturs ...