Show simple item record

dc.contributor.advisorErnšteins, Raimonds
dc.contributor.authorGriķe, Dace
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
dc.date.accessioned2021-06-25T01:02:53Z
dc.date.available2021-06-25T01:02:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.other83445
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/54575
dc.description.abstractMaģistra darbs “Vietējo kopienu ilgtspējīga vides pārvaldības attīstība: viedo ciemu pieeja” veltīts tam, lai izpētītu vides pārvaldības attīstības procesus vietējās kopienas veidošanās kontekstā un izstrādātu priekšlikumus kopienām adaptētas ilgtspējīgas vides pārvaldības attīstības ietvaram. Pētījumā apkopotie rādītāji, par procesiem, dabas, sociālajā un ekonomikas jomās nacionālā, reģionālā un vietējā mērogā, liecina, gan, par izaicinājumiem ilgtspējīgas attīstības ceļā, gan šķēršļiem pārvaldībā, tostarp vides pārvaldībā, Latvijas pašvaldībās. Vides pārvaldība ir nozīmīga kopējā ilgtspējīgas attīstības procesā. Tā komplementāri veic situācijas daudzfaktoru analīzi, meklējot sistēmiskus, īstenībā balstītus risinājumus. Viedo ciemu pieeja ir kopienu komunikācijā balstīta uz vietējo teritoriju ilgtspējīgu attīstību vērsta pieeja, kas maģistra darbā tiek skatīta no ilgtspējīgas vides pārvaldības sktupunkata. Situācijas kopējam rakstrurojumam, maģista darbā tiek skatītas makrovides pārmaiņu izpausmes kopienas ekonomikas, ekoloģijas un sociālajās dimensijās. Situācijas detalizētai analīzei tiek pētīts, kā veidojusies kopējās attīstības pārvaldība Skaistkalnes un Kurmenes pagastos, kā līdztekus tam ir attīstījusies vides pārvaldība, kāda ir mērķgrupu iesaite un līdzdalība un kādi instrumenti ir izmantoti pārvaldības attīstībā. Tas ietverts situācijas analīzes pētījumā - CSR (case study research). Veicot daļēji strukturētas intervijas, iegūts paplašināts visu ieinteresēto mērķgrupu skatījums uz vides pārvaldības jautājumiem. Rezultāti apkopoti integratīvā vides pārvaldības satura, procesa un segmentu vērtējumā papildinoši atbalstam, ko viedo ciemu pieeja varētu sniegt ilgtspējīgas pārvaldības attīstībā. Darba rezultāti rāda situāciju dabas dimensijās, kas rosina mērķtiecīgāk attīstīt ilgtspējīgu vides pārvaldību kopienu līmenī. Pārmaiņas sociālājā un ekonomikas dimensijās, veido šķēršļus, vienlaikus norādot uz iespējām un nosacījumiem ilgtspējīgas pārvaldības vides attīstībā. Priekšlikumi, kopienām adaptētas ilgtspējīgas vides pārvaldības attīstības ietvaram balstīti secinājumā, ka vides pārvaldība, gādājot par kvalitāti un aizsardzību, veido drošu pamatu ilgtspējīgai vietējo kopienu attīstībai un viedo ciemu pieeja ir komplementāra, dažādus instrumentus apvienojoša pieeja, šīs attīstības īstenošanā.
dc.description.abstractThe master's thesis “Sustainable environmental governance development for local communities: smart village approach” focuses, on exploring environmental governance development processes in the context of the formation of the local community and developing proposals for the development of sustainable environmental governance adapted to communities. The figures compiled in the study, on processes, in nature, social and economic areas at national, regional and local level, indicate both the challenges in the sustainable development path and the obstacles to management, including environmental governance, in Latvia's municipalities. Environmental governance is important in the overall sustainable development process. It performs a multi-factor analysis of the situation in a complementary way, looking for systemic, reality-based solutions. The approach of smart villages is based in the communication of communities' and oreinted on the sustainable development of local areas, which is considered from the point of view of sustainable environmental governance in the master's thesis. For general structure of situations, the master's thesis examines the manifestations of macro-world change in the economic, ecological and social dimensions of the community. A detailed analysis of the situation looks at the development of joint development management in the parish of Skaistkale and Kurmene, in parallel with the development of environmental governance, the inclusion and participation of target groups and the instruments used for management development. This is included in the case study research - CSR. Semi-structured interviews have resulted in an extended view of all interested target groups on environmental management issues. The results are summarised in an integrative assessment of environmental governance content, process and segments, in addition to the support that smart villages' approach could provide in the development of sustainable management. The results of the study show the situation in the natural dimensions, which calls for a more targeted development of sustainable environmental governance at community level. Changes in social and economic dimensions constitute barriers, while pointing to opportunities and conditions for the development of a sustainable management environment. The proposals, the framework for the development of sustainable environmental governance adapted to communities, are based on the conclusion that environmental governance, through quality and protection, constitutes a sound basis for sustainable development of local communities and the smart villages approach is a complementary instrument for this development.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectVides zinātne
dc.subjectilgtspējīga vides pārvaldība
dc.subjectlauku teritoriju attīstība
dc.subjectkopienas
dc.subjectviedo ciemu pieeja
dc.titleVietējo kopienu loma ilgtspējīgā vides pārvaldībā: viedo ciemu pieeja
dc.title.alternativeSustainable environmental governance for local communities: smart village approach
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record