Show simple item record

dc.contributor.advisorKaļķe, Baiba
dc.contributor.authorKleinberga, Jolanta
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2021-07-03T01:01:20Z
dc.date.available2021-07-03T01:01:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.other81277
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/56374
dc.description.abstractDarba autore: Jolanta Kleinberga Darba tēma. Lasītprasmes sekmēšana 5-6 gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē. Pētījuma mērķis. Teorētiski un praktiski izpētīt 5 – 6 gadu vecu bērnu lasītprasmes sekmēšanas metodes. Pētījuma objekts: pirmsskolas pedagoģiskais process. Pētījuma priekšmets: lasītprasmes sekmēšana 5 – 6 gadu veciem bērniem. Pētījuma teorētiskajā daļā aplūkota aktuāla problēma par lasītprasmes sekmēšanu bērniem, jo lasītprasme ir tikpat aktuāla kā agrāk, lai gan grāmatas mūsdienās sāk aizstāt viedierīces, bet bērnam ir svarīgi, lai tiktu nodrošināta runas vide gan ģimenē, gan pirmsskolā. Tiek analizēti jautājumi par lasītprasmes jēdzienu un runāšanas saikni ar lasīšanu. Raksturotas izglītības vadlīnijas un programmas prasības saistībā ar lasītprasmi, arī dažādu autoru atziņas par lasītprasmes veicināšanas metodēm, kā arī par tās pilnveidošanas iespējām. Pētījuma praktiskajā daļā tiek veikta bērnu lasītprasmju sākotnējā un atkārtotā vērošana. Pēc sākotnējās vērošanas veikta izmēģinājumdarbība, t.i., organizētas dažādas didaktiskās spēles un rotaļas runas un lasītprasmes veicināšanai, lai sekmētu, nostiprinātu un pilnveidotu bērnu lasītprasmi. Atbildot uz pētījuma jautājumu, kā sekmēt 5-6 gadus vecu bērnu lasītprasmi pirmsskolā, var secināt, ka, atlasot interesantas, bērnu vecumam, vajadzībām un interesēm atbilstošas daudzveidīgas didaktiskās rotaļas un spēles, iesaistot tās regulāri dažādos dienas rita posmos, izdodas uzlabot bērnu lasītprasmi. Atslēgvārdi: fonemātiskā dzirde, klausīšanās prasme, burti un skaņas, runa, valoda, lasītprasme, interese par grāmatu.
dc.description.abstractAuthor of the work: Jolanta Kleinberga Theme of the work. Promoting reading skills for 5-6 year old children in pre-school education. Objective of the study. Theoretically and practically study the methods of promoting the reading skills of 5-6 year old children. Object of research: preschool pedagogical process. The subject of the research: promotion of reading skills in 5-6 year old children. The theoretical part of the study deals with the current problem of promoting literacy in children, because literacy is as relevant as before, although books are now replacing smart devices, it is important for children to provide a speech environment both in the family and in preschool. Questions about the concept of literacy and the connection between speaking and reading are analyzed. Educational guidelines and program requirements related to literacy are described, as well as the findings of various authors on the methods of promoting literacy, as well as on the possibilities of its improvement. In the practical part of the research, the initial and repeated observation of children's reading skills is performed. After the initial observation, a pilot activity was carried out, i.e. various didactic games and games were organized to promote speech and reading in order to promote, strengthen and improve children's reading skills. Answering the research question on how to promote the reading skills of 5-6 year old children in preschool, it can be concluded that by selecting interesting, diverse didactic games and games appropriate to children's age, needs and interests, involving them regularly at different stages of the day, children can improve their reading skills. Keywords: phonemic hearing, listening skills, letters and sounds, speech, language, reading skills, interest in the book.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectklausīšanās prasme
dc.subjectruna un valoda
dc.subjectlasītprasme
dc.subjectvaloda
dc.titleLasītprasmes sekmēšana 5-6 gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē
dc.title.alternativePromoting reading skills for 5-6 year old children in pre-school education
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record