Show simple item record

dc.contributor.advisorRaiska, Dita
dc.contributor.authorPaegle, Klinta
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2021-09-23T01:01:36Z
dc.date.available2021-09-23T01:01:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.other84601
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/56617
dc.description.abstractBakalaura darba tēma: “Attieksme kā profesionālās kompetences daļa māsu darbā bērnu aprūpē”. Tēmas aktualitāte: 2020. gada 12. augustā tika saskaņots jaunais māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijas standarts. Standartā aprakstīts, kādas prasmes, attieksmes un zināšanas veido konkrētas spējas jeb kompetences māsas profesionālajā darbībā. 2018. gadā Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ieviesa PREM (patient reported experience measure) jeb pacientu pieredzes aptauju. Laika posmā no 2019.- 2020. gadam tika apkopotas 5176 aptaujas, veikta iegūto datu analīze un izdarīti secinājumi. Pie kategorijām, kas saņēma zemākos pacientu un viņu likumisko pārstāvju vērtējumus, tika minēta aprūpes izskaidrošana no māsu puses, bērna iesaiste lēmumu pieņemšanā, palīdzība tikt galā ar bailēm, kā arī attieksme. Darba mērķis ir noskaidrot māsu viedokli par attieksmes kā profesionālās kompetences nozīmi māsu darbā bērnu aprūpē. Darbā tika izvirzīti trīs pētījuma jautājumi: •kādi ir māsu viedokļi par profesionālās kompetences- attieksmes nozīmi bērnu aprūpē? •kā māsas skaidro attieksmes jēdzienu bērnu aprūpē? •kādus attieksmes komponentus māsas pielietoto bērnu aprūpē? Darbā tika izmantota kvalitatīvā pētījuma metode. Pētījuma instruments- daļēji strukturēta intervija. Darbs sastāv no divām daļām, četrām nodaļām, piecām apakšnodaļām un viena pielikuma. Atslēgas vārdi: profesionālā kompetence, attieksme, medicīnas ētika, saskarsme, bērnu aprūpe.
dc.description.abstractThe theme of bachelor thesis: “Nurse’s attitude as a part of professional competency in childcare”. Novelty: On August 12, 2020, the new nurse’s (general care) professional standard was accepted. The standard states what kind of skills, attitudes and knowledge make a professional competency in nursing care. In the year of 2018 Children’s Clinical University Hospital PREM (patient reported experience measurement) or patient experience survey. Between 2019-2020 there were 5176 surveys collected, the data was analysed and conclusions were made. The categories that got poorest rating from the point of patients and their legal guardians where explanation about healthcare process from nurses, the child’s inclusion in the decision-making, help overcoming fear and attitude. Aim of the study is to find out the nurse’s opinion about attitude as part of professional competency in childcare. Three research questions were proposed in the study: •what opinions do nurses have about the meaning of attitude as professional competency in childcare? •how do nurses explain attitude in childcare? •what components of attitude do nurses apply in childcare? Research method used: qualitative research method. Research instrument: semi structured interview. Study consists of two parts, four chapters, five subchapters and one appendix. Key words: professional competency, attitude, medical ethics, communication, childcare.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectprofesionālā kompetence
dc.subjectattieksme
dc.subjectmedicīnas ētika
dc.subjectsaskarsme
dc.subjectbērnu aprūpe
dc.titleAttieksme kā profesionālās kompetences daļa māsu darbā bērnu aprūpē
dc.title.alternativeNurse’s attitude as a part of professional competency in childcare
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record