Show simple item record

dc.contributor.advisorKarnups, Viesturs Pauls
dc.contributor.authorGurbanov, Orkhan
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
dc.date.accessioned2022-05-27T12:30:48Z
dc.date.available2022-05-27T12:30:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.other85645
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/57850
dc.description.abstractBakalaura darba mērķis ir analizēt Azerbaidžānas un Latvijas ārējās tirdzniecības attiecības. Balstoties uz promocijas darba mērķi, tika izpildīti šādi mērķi: • Apzināt teorētiskos priekšnoteikumus Azerbaidžānas un Latvijas ekonomisko sakaru attīstībai • Apsveriet normatīvo regulējumu un ekonomiskās mijiedarbības posmus • Apgūt tautsaimniecības attīstības pamatus • Noteikt efektīvas ražošanas metodes • Analizēt pašreizējās tendences tirdzniecības attiecībās Azerbaidžānā • Apsveriet apjomu, dinamiku, tirdzniecības modeļus un jaunos procesus naftas un gāzes tirdzniecībā • Analizēt pašreizējās tendences tirdzniecības attiecībās Latvijā • Izpētīt Azerbaidžānas un Latvijas tirdzniecības attiecības 2004.-2020 • Izveidot ekonometrisko modeli Sastādot šo promocijas darbu, tika ņemti vērā nepieciešamie dati un atrasti tādi nozīmīgi rādītāji kā atklātā salīdzinošā priekšrocība un valsts eksporta potenciāls. Tika pētīta arī starptautisko organizāciju veikto pētījumu metodoloģija un rezultāti eksporta dažādošanas jomā. Šis pētījums un veiktie aprēķini ļāva sastādīt valstij labāko ieteikumu sarakstu, lai dažādotu eksporta struktūru un virzienus: 1. Valstij jāeksportē tieši tās preces, kuru ražošana tai ir lētāka nekā jebkurā citā valstī. Šajā sakarā RCA aprēķiniem un citiem šajā darbā pētītajiem rādītājiem ir neatņemama loma valsts mērķa produktu noteikšanā. Par pamatu ir jāņem nacionālās preces, kas šī pētījuma rezultātā tika identificētas kā mērķtiecīgi AR produkti. 2. Valdībai ir jāanalizē valsts eksporta potenciāls, kā arī jāanalizē globālais pieprasījums pirms jebkādu darbību veikšanas šajā virzienā. Jo īpaši nepieciešams veikt valsts aģentūru VPS un citus valsts eksporta potenciāla rādītājus aprēķināt un iegūtos rezultātus iesniegt publicēšanai attiecīgajos valsts portālos. Šajā sakarā būtu lietderīgi augstskolās izveidot specialitātes kvalitatīvai studentu apmācībai, lai sagatavotu nākamos ekspertus tirdzniecības sfēras, proti, valsts eksporta potenciāla attīstīšanas, un viņu obligātas komplektēšanas jomā. valsts iestāžu attiecīgajiem departamentiem. Mācību programmā nepieciešams iekļaut studentu pētniecisko spēju attīstību, izmantojot visas nepieciešamās tirdzniecības teorijas un rādītājus, no kuriem daži tika aplūkoti šajā darbā.3. Papildus iepriekšminētajam nepieciešams arī attīstīt efektīvu unikālu nacionālo produktu ražošanu un virzīšanu pasaules tirgū, kuru piemēri ir uzskaitīti šī promocijas darba 2.2.nodaļā, ar nacionālo zīmolu “Ražots Azerbaidžānā”, jo tiem ir īpaša reputācija tirgū un tie nav pakļauti globālās konkurences ietekmei. 4. Nepieciešams paplašināt eksportējamās produkcijas ar pievienoto vērtību skaitu, lai gūtu lielākus ienākumus, kā arī piesaistītu jaunus patērētājus. Tajā pašā laikā ir vērts apsvērt iespējas attīstīt iekārtu ražošanu un eksportu jomās, kas izceļas ar augstām VSP likmēm. Tas, protams, ietver naftas un gāzes nozari, kā arī lauksaimniecību.
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to analyze foreign trade relations between Azerbaijan and Latvia.Based on the aim of the thesis, the following objectives were completed: •To identify theoretical prerequisites for the development of economic ties between Azerbaijan and Latvia • Consider the regulatory framework and stages of economic interaction • Study the basics of the development of the national economy • Determine efficient production methods • Analyze current trends in trade relations in Azerbaijan • Consider the volume, dynamics, trade patterns and new processes in oil and gas trade • Analyze current trends in trade relations in Latvia • Study trade relations between Azerbaijan and Latvia 2004-2020 • Build an econometric model When compiling this thesis work, the necessary data were considered and such significant indicators as the revealed comparative advantage and the country's export potential were found. The methodology and results of studies carried out by international organizations in the field of export diversification were also studied. This study and the calculations performed allowed us to compile a list of the best recommendations for the country in order to diversify the structure and directions of exports: 1. The country must export exactly those goods, the production of which is cheaper for it than in any other country. In this regard, the calculations of the RCA and other indicators studied in this work have an integral role in determining the target products of the country. National goods identified as targeted AR products as a result of this study should be taken as a basis. 2. The government needs to analyze the export potential of the country, as well as analyze global demand before taking any action in this direction. In particular, it is necessary to calculate the GSP and other indicators of the country's export potential by government agencies and submit the results obtained for publication in the relevant state portals. In this regard, it would be useful to create specialties in higher schools for high-quality training of students in order to prepare future experts in the study of the sphere of trade, namely the development of the country's export potential, and their obligatory recruitment to the relevant departments of government bodies. It is necessary to include in the curriculum the development of students' research abilities, using all the necessary trading theories and indicators, some of which were considered in this work.3. In addition to the above, it is also necessary to develop effective production and promotion of unique national products to the world market, examples of which are listed in Chapter 2.2 of this thesis, under the national brand “Made in Azerbaijan”, because they have a special reputation in the market and do not fall under the influence global competition. 4. It is necessary to expand the number of exported products with added value in order to generate more income.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectEkonomika
dc.subjectTrade relations
dc.subjectAzerbaijan and Latvia trade relations
dc.subjectDevelopment
dc.subjectGNP
dc.subjectGDP
dc.titleAzerbaidžānas un Latvijas tirdzniecības attiecības no 2004.-2020.gadam
dc.title.alternativeTrade relations between Azerbaijan and Latvia in 2004-2020
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record