Show simple item record

dc.contributor.authorFernandez Gonzalez, Manuel Joaquin
dc.contributor.authorSurikova, Svetlana
dc.date.accessioned2022-12-08T05:51:10Z
dc.date.available2022-12-08T05:51:10Z
dc.date.issued2022-11
dc.identifier.citationFernández González, M. J., & Surikova, S. (2022). Latvijas skolēnu morālā rakstura attīstīšana: 1. mērījuma rezultāti [Developing the Latvian pupils’ moral character: The results of the 1st measurement]. Popular science report. UL FEPA SIP.en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/61388
dc.description.abstractLatvijas Zinātnes padomes finansētā projekta ietvaros (2022-2024) Latvijas Universitātes zinātnieku komanda veic longitudinālu pētījumu par skolēnu tikumisko izaugsmi. Pētījums veikts Latvijas likumdošanas (Izglītības līkuma 10.1 panta “Izglītība un tikumība” un MK noteikumos (Nr. 480) noteikto vadlīniju par tikumisko audzināšanu) kontekstā, ņemot vērā arī projekta “Skola2030” pamatnostādnes par vērtībām un tikumiem jaunajā izglītības saturā. Pētījuma jautājumi, kas ievirzīja pētniecisko procesu un uz kuriem šajā ziņojumā tiek sniegtas atbildes, ir šādi: Kā skolēni saprot, kas ir un kā notiek morālā izaugsme? Vai viņi ir ieinteresēti un vēlas iesaistīties savā morālajā izaugsmē? Kāda ir viņu pieredze (motivācija, šķēršļi, stratēģijas) tikumu iedzīvināšanā un praktizēšanā ikdienas dzīvē? Vai viņi izjūt gandarījumu un atbalstu savā morālajā izaugsmē, tādējādi nostiprinot savu morālo identitāti? 2022. gada pavasarī tika veikts pētījuma par 2., 5. un 7. klašu skolēnu attieksmi pret morālā rakstura attīstīšanu 1. mērījums, kurā piedalījās 1983 skolēni no 63 skolu 122 klasēm dažādos Latvijas reģionos. Skolēni reflektēja par savu morālo izaugsmi, aizpildot teorētiski pamatotu un praksē validētu anketu, kurā iestrādāti četri galvenie morālās izaugsmes aspekti: A – skolēnu izpratne par morālā rakstura attīstības procesu; B – lēmums iesaistīties savā morālajā izaugsmē (brīvi un apzināti vēlēties kļūt par labāku cilvēku); C – praktiskā iesaistīšanās savā morālajā izaugsmē, praktizējot tikumus ikdienā; un D – morālā identitāte (izjustais gandarījums un atbalsts morālās izaugsmes procesā). Pētījuma augsto zinātnisko kvalitāti nodrošina Latvijas Zinātnes padomes eksperti, LU PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošie pētnieki, kā arī vairāki izglītības zinātņu doktoranti un maģistranti. Pētījumā izmantotās anketas jautājumu iekšējās saskaņotības un datu ticamības līmenis tika pārbaudīts, pielietojot zinātnisko metodi – Kronbaha alfa testu (α = 0,815). Pētījums ir reprezentatīvs Latvijas izglītības sistēmas mērogā ar statistisku kļūdu 2% robežās, kā arī katrā no vecumposmiem (2., 5. un 7. klase) ar statistisku kļūdu 4% robežās. Ziņojums strukturēts četrās daļās: pētījuma 1. mērījuma rezultātu kopsavilkums (1/4), 2. klašu skolēnu (2/4), 5. klašu skolēnu (3/4) un 7. klašu skolēnu (4/4) anketēšanas rezultāti. Ziņojumā akcentētas kopējās tendences, un rezultāti tiek prezentēti lakoniski – bez interpretācijas. Tomēr pie rezultātiem minēti daži respondentu izteikumi, kas bagātīgi ilustrē galvenos rezultātus. Šis ziņojums piedāvā unikālu skatījumu uz skolēnu viedokļiem par sava morālā rakstura attīstīšanu. Tas ir īpaši noderīgi vecākiem, pedagogiem un skolas vadītājiem, kuri vēlas atbalstīt skolēnu morālo izaugsmi, un ir arī nozīmīgs ieguldījums tikumiskās audzināšanas pilnveidei un nostiprināšanai Latvijas izglītības sistēmā. Ziņojumā tiek piedāvāta vērtīga informācija personīgajām pārdomām un šīs tēmas aktualizēšanai ģimenē, klasē, skolotāju sanāksmēs, skolu vadītāju semināros un izglītības politiķu diskusijās, Tā ir saistoša arī akadēmiskajam personālam, kas piedalās topošo skolotāju sagatavošanā un strādājošo skolotāju tālākizglītības nodrošināšanā.en_US
dc.description.sponsorshipLatvijas Zinātnes padomes finansēts projekts “Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)”, projekta nr. lzp-2021/1-0385en_US
dc.language.isolaven_US
dc.publisherLU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūtsen_US
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement//LZP/lzp-2021/1-0385/Jurisdiction/Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)//en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMorālais rakstursen_US
dc.subjectTikumiskā audzināšanaen_US
dc.subjectLatvijas skolasen_US
dc.subjectMorālā izaugsmeen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.titleLatvijas skolēnu morālā rakstura attīstīšana: 1. mērījuma rezultāti (2022. gada pavasarī, 2., 5. un 7. klase)en_US
dc.title.alternativePopulārzinātniskais pētījuma ziņojumsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reporten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record