Recent Submissions

 • Ēdiena reprezentācijas kultūrā 

  Kalniņa, Ieva (LU Akadēmiskais apgāds, 2023-06-26)
  Kolektīvās monogrāfijas raksti apliecina, ka ēdiens literatūrā palīdz raksturot tautas un valsts vēsturi, sociālo dzīvi un cilvēku psiholoģiju, kā arī izmaiņas tajās politisko un ekonomisko apstākļu maiņas dēļ. Ēdienam ir ...
 • Literārais nonsenss latviešu dzejas tradīcijā 

  Sīka, Dārta (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba “Literārais nonsenss latviešu dzejas tradīcijā” mērķis ir ir izzināt literārā nonsensa kā autonoma un pastāvīga žanra pazīmes, lai veidotu izpratni par tā īstenojumu latviešu dzejas tradīcijā. Darba teorētiskajā ...
 • Vērtību perspektīva mūsdienu dzejā bērniem Tuvajos Austrumos un Latvijā- salīdzinošs aspekts 

  Celitane, Betija (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba “Vērtību perspektīva mūsdienu dzejā bērniem Tuvo Austrumu un latviešu literatūrā: salīdzinošs aspekts” mērķis ir izpētīt vērtību aktualizācijas tendences mūsdienu Tuvo Austrumu un latviešu dzejā bērniem, ...
 • Vācu frazeoloģismi ar dzīvnieku nosaukumiem un to tulkojums krievu valodā. Salīdzinājums. 

  Ganusa, Aļesja (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šī tēze “Vācu frazeoloģismi ar dzīvnieku nosaukumiem un to tulkojums krievu valodā. Salīdzinājums” veltīts salīdzinošai vācu un krievu valodas frazeoloģismu izpētei ar dzīvnieku nosaukumiem. Galvenais darba mērķis ir ...
 • Komiksi kā žanrs literatūrā 

  Deniņš, Dāvis Daniels (Latvijas Universitāte, 2023)
  Diplomdarbā "Komiks kā literatūras žanrs" tiek pētīts komiksu žanrs. Šajā rakstā aplūkotas žanra iezīmes, tā vēsture, tekstuālo un vizuālo komponentu kombinācija, kā arī apskatīta komiksu veidošanas tehnika un metodes. Šī ...
 • Vācbaltu-latviešu valodas un kultūras kontakts kā noteicējs grupu nosaukumu izveidē 

  Laicāne, Marika (Latvijas Universitāte, 2023)
  Tēmas izvēle pamatojama ar autores interesi par kultūrvēsturiskajām un politiskahām attiecībām starp latviešiem un vāciešiem. Tēma ir salīdzinoši maz pētīta. Šī darba mērķis ir atklāt jaunu perspektīvu pētīšanas procesā ...
 • Franču metaforu mutiskā tulkošana Eiropas Savienības Parlamenta debatēs 

  Ruģēns, Ārands (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šajā pētījumā tiek pētītas un klasificētas tulkošanas stratēģijas, kuras mutvārdu tulki izmanto, strādājot ar metaforām, kuras tiek izmantotas Eiropas Savienības parlamentāro debašu laikā, tulkojot no franču valodas uz ...
 • Dzimumneitrāla valoda: latviešu un angļu valodas salīdzinājums 

  Bitāne, Zane (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba nosaukums ir „Dzimumneitrāla valoda: latviešu un angļu valodas salīdzinājums”. Šī darba apjoms ir 60 lappuses. Darbs satur 11 attēlus un 66 izmantotās literatūras avotus. Maģistra darba mērķis ir izpētīt ...
 • Vietniekvārdu viņš un tas attieksmes un lietojums latviešu valodā 

  Mellupa, Klinta (Latvijas Universitāte, 2023)
  Latviešu valodniecībā vietniekvārds tas ir norādāmais vietniekvārds, savukārt viņš ir gan personu, gan norādāmais vietniekvārds. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādas ir vietniekvārdu viņš un tas funkcijas latviešu valodā, ...
 • Šaha spēle kā simbols un metafora 20. gadsimta literatūrā 

  Āboltiņa-Bula, Alise (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šī bakalaura darba tēma ir šaha spēles kā simbola un metaforas loma, spēles atspoguļojums 20. gadsimta literatūrā. Darba mērķis ir izzināt šaha spēles pirmssākumus, izpētīt tās attīstības posmus gan vācvalodīgajā, gan arī ...
 • Spriedze starp gribas brīvību un Dieva gribu Gētes traģēdijas "Fausts" pirmajā daļā 

  Dimitrijeva, Matilde Anna (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šis bakalaura darbs ir veltīts pasaulē pazīstamā vācu dzejnieka Johana Volfganga fon Gētes traģēdijas Fausts analīzei. Darba mērķis ir, atbildot uz jautājumu, kā Faustā izpaužas brīvās gribas tematika, noformulēt Gētes ...
 • Rakstīšanas un runāšanas prasmju attīstība vācu valodas kā svešvalodas stundās 

  Mackeviča, Elizabete (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba virsraksts ir „Rakstīšanas un runāšanas prasmju attīstīšana svešvalodas stundās”. Darba mērķis ir uzlabot skolēnu spējas publiski runāt prezentējot prezentāciju par izvēlētu augstskolu, kā arī uzlabot skolēnu ...
 • Koda jaukšana Latvijas jauniešu vidū: ekstralingvistiskie faktori un lingvistiskā attieksme 

  Bondare, Justīne (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darba “Koda jaukšana Latvijas jauniešu vidū: lingvistiskā attieksme un ekstralingvistiskie faktori” mērķi – noskaidrot Latvijas jauniešu izpratni par koda jaukšanu, tās lietošanas iemesliem un sekām uz attieksmi ...
 • Subkultūra mūsdienu tīmekļa folklorā : mēmes. 

  Ozerska, Anna Marija (Latvijas Universitāte, 2023)
  Maģistra darbs ir veltīts mūsdnienu subkultūru tīmekļa folklora materiāla izpētei. Tiek pētīti subkultūru mēmu konstruēšanas mehānismi un recepcijas problemātika, analizējot izmantotas vizuālās un tekstuālās sastāvdaļas, ...
 • Darbības vārdu semantiskās attieksmes latviešu valodā: tipoloģija un robežgadījumi 

  Klints, Agute (Latvijas Universitāte, 2023)
  Latviešu valodniecībā pagaidām nav izveidota vienota semantisko attieksmju klasifikācija. Darba mērķis ir konstatēt, aprakstīt un apkopot darbības vārdu semantiskās attieksmes latviešu valodā, padziļināti analizējot konkrētus ...
 • Ģermānismi latviešu literārajā valodā 

  Lapiņa, Anete (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darbā tiek analizēti ģermānismi, kas sastopami tieši latviešu literārajā valodā. Bakalaura darbā ir izveidots saraksts ar latviešu literārai valodai atbilstošiem ģermānismiem. Kā avots tika izmantota K. Karuļa ...
 • Anglicismu dinamika vācu valodā, pamatojoties uz ziņu žurnālu "Der Spiegel" 

  Berlina, Polina (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šī pētnieciskā darba tēma ir anglicismu pētīšana vācu valodā dažādās cilvēku darbības jomās. Šī darba mērķis ir noteikt anglicismu dinamiku ar elektroniskā ziņu žurnāla „Der Spiegel“ palīdzību, salīdzinot 2000. ar 2022. ...
 • Ģermānismi latviešu sarunvalodā 21.gadsimtā 

  Roba, Kerija Lote (Latvijas Universitāte, 2023)
  Bakalaura darba “Ģermānismi latviešu sarunvalodā 21.gadsimtā” mērķis ir noskaidrot, vai vācu cilmes vārdiem nozīme atbilst dotajam kontekstam sarunvalodā. Tika analizētas latviešu ziņu portālu diskusijas. Lai nonāktu pie ...
 • Ģitāru un ģitārspēles terminoloģijas atveide 

  Upelniece, Iluta (Latvijas Universitāte, 2023)
  Ģitāra ir viens no visizplatītākajiem instrumentiem pasaulē, bet, pētot dažādus materiālus par spēlēšanas tehnikām un instrumenta aksesuāriem vai sarunājoties ar citiem spēlētājiem, bieži nākas saskarties ar terminiem angļu ...
 • Lielpilsētas loma ekspresionisma lirikā caur Georga Simmela esejas perspektīvu 

  Višņevska-Seņkova, Tatjana (Latvijas Universitāte, 2023)
  Šis bakalaura darbs ir veltīts lielpilsētas tēla un lomas izpētei 20. gadsimta sākuma dzejā. Balstoties uz galvenajiem aspektiem, kas raksturoti Georga Zimmela esejā „Die Großstädte und das Geistesleben“ (Lielpilsētas un ...

View more