Recent Submissions

 • Darījuma kontakta tiesiskā daba un saistītie svešo līdzekļu pārvaldīšanas jautājumi. 

  Elksnis, Eduards (Latvijas Universitāte, 2018)
  Pētījumā pamatā tiek analizētas civiltiesiskās attiecības, kas saistītas ar bankas pakalpojumu - darījuma konts. Pēdējais tiek izmantots darījumu norēķinu izpildes nodrošināšanai. Latvijas normatīvajos aktos nav paredzēts ...
 • Pagaidu aizsardzība pret vardarbību civilprocesā. 

  Krauze, Kintija (Latvijas Universitāte, 2018)
  anotācija Maģistra darbā „Pagaidu aizsardzības pret vardarbību Civilprocesā” autore izpēta pagaidu aizsardzības pret vardarbību regulējuma ieviešanas praksi Latvijas tiesību sistēmā, aplūkojot un salīdzinot to ar citu ...
 • Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas procesa juridiskām personām problemātika 

  Bordāne, Ligita (Latvijas Universitāte, 2018)
  Lai arī piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas process juridiskām personām vairs nav nekas jauns, tomēr praksē tas turpina sagādāt virkni problēmu. Autore darbā apskatījusi atsevišķus problēmjautājumus par piespiedu ...
 • Kredītiestādes klientu izpētes tiesiskie aspekti. 

  Daugaviete, Dace (Latvijas Universitāte, 2018)
  В данный момент, на конец 2017 года, в Латвии, в соответствии с переносом действующих требований IV Директивы ПЛСПППФТ, уже проведен ряд изменений в нормативных актах ЛР, однако, часть правил еще следует ввести, в магистерской ...
 • Vienošanās process kriminālprocesā 

  Šešera, Renāte (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darba tēma “Vienošanās kriminālprocesā”. Darbā aplūkota vienošanās procesa vēsturiskā izcelsme un rašanās priekšnoteikumi ASV. Minētās tēmas aktualitāte ir tajā, ka vienošanās par vainas atzīšanu un sodu ir ...
 • Valsts valodas likuma efektivitāte 

  Pāvulēna, Sarmīte (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darbā "Valsts valodas likuma efektivitāte" ir pētīti jautājumi, kas saistās ar valsts un pašvaldību iestāžu darbinieku valsts valodas lietojumu un ar publiski sniegtās informācijas nodrošināšanu atbilstoši normatīvo ...
 • Savu daļu iegādes finansēšanas aizliegums kapitālsabiedrībām. 

  Beide, Gunta (Latvijas Universitāte, 2018)
  . Savu daļu iegādes finansēšanas aizliegums ir nostiprināts Komerclikuma 241.pantā un ir attiecināms uz akciju sabiedrībām, ne sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Finansēšanas aizliegums ir pārņemts no Padomes Otrās ...
 • Latvijas Republikas nepārtrauktības doktrīna: teorētiskie un vēsturiskie aspekti 

  Gavars, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2018)
  Latvijas Republikas nepārtrauktība šobrīd jau ir nepšaubāma. Tai ir attiecināmi divi konteksti saistībā ar tiesību zinātni – nepārtrauktība starptautiskajās tiesībās un nepārtauktība valststiesībās. No Latvijas Republikas ...
 • Nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem 

  Ādlere, Linda (Latvijas Universitāte, 2018)
  Finanšu nozares attīstība un jaunu tehnoloģiju izveidošana rada arī jaunas iespējas veikt noziedzīgus nodarījumus tautsaimniecībā. Lai arī tautsaimniecības intereses un personas mantiskās intereses Latvijā ir aizsargātas, ...
 • Eiropas vienotā viedokļa (European Consensus) jēdziens un problemātika Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā 

  Ambrasa, Ilze (Latvijas Universitāte, 2018)
  Eiropas Cilvēktiesību tiesai ir būtisks uzdevums interpretēt Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā nostiprinātās vērtības atbilstoši mūsdienu apstākļiem un pārmaiņām Eiropas sabiedrībā. Viens no risinājumiem, ...
 • Akciju sabiedrības reorganizācija nodalīšanas ceļā - mazākuma akcionāru tiesību un interešu aizsardzība, normatīvā regulējuma efektivitāte un komerclikuma trūkumi. 

  Rozentāle, Ilze (Latvijas Universitāte, 2018)
  Kapitālsabiedrības sadalīšana tiek uzskatīta par īpaši riskantu reorganizācijas veidu sabiedrības mazākuma akcionāriem. Lai aizsargātu mazākuma akcionāru tiesības un intereses, ir radīts un Komerclikumā iestrādāts mazākuma ...
 • Sabiedrības ietekme likumdošanas procesā 

  Bergans-Berģis, Krists (Latvijas Universitāte, 2018)
  Sabiedrība izmanto tās ietekmēšanas metodes instinktīvi, un tādēļ kļūst apgrūtināta sabiedrības ietekmēšanas metožu efektīva pielietošana likumdošanas procesos un to ietekmēšanā, kas arī apgrūtina Saeimas spēju veidot uz ...
 • Saprātīgs termiņš kriminālprocesā kā cilvēktiesību princips 

  Asatrjana, Jerana (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darbā ar nosaukumu „Saprātīgs termiņš kriminālprocesā kā cilvēktiesību princips” tiks analizēta saprātīga termiņa nozīme un izpratne kriminālprocesā. Darba mērķis ir noskaidrot saprātīga termiņa principa regulējumu ...
 • Būtiska kaitējuma jēdziens krimināltiesībās 

  Brice, Anete (Latvijas Universitāte, 2018)
  Būtiskais kaitējums ir viens no vissarežģītākajiem Krimināllikumā lietotajiem vērtējuma jēdzieniem, kura saturs bieži tiesu praksē tiek piepildīts atšķirīgi. Apzīmējot kaitīgās sekas, likumdevējs diezgan bieži izmantojis ...
 • Seju aizsedzoša reliģiska apģērba nēsāšanas aizlieguma juridiskie aspekti 

  Miltiņa, Laura (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darba nosaukums ir ’’Seju aizsedzoša reliģiska apģērba nēsāšanas aizlieguma juridiskie aspekti’’. Paredzot aizliegumu publiskās vietās nēsāt seju aizsedzošu apģērbu, var tikt ierobežotas personas tiesības uz ...
 • Piedziņas darbību veikšana pret parādnieka naudas līdzekļiem. 

  Rimša, Diāna (Latvijas Universitāte, 2018)
  Tiesas sprieduma piespiedu izpilde ir ļoti nozīmīgs un, jāatzīst, arī ļoti komplicēts civilprocesuāls jautājums. Ne vienmēr efektīvais un ātrais nolēmuma izpildes process, kam ir tendence iesaistīt arī ārvalsts elementu, ...
 • Plēsonīgas cenas jēdziens un vērtējums Latvijas un Eiropas Savienības konkurences tiesībās. 

  Žīgure , Beatrise (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darba temats “Plēsonīgas cenas jēdziens un vērtējums Latvijas un Eiropas Savienības konkurences tiesībās” ir aktuāls temats gan tiesību doktrīnā, gan konkurences tiesību iestāžu piemērošanas praksē, šī jēdziena – ...
 • Sacīkstes princips civilprocesā 

  Trokša, Varis (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darba nosaukums ir "Sacīkstes princips civilprocesā". Sacīkstes princips ir viens no civilprocesa pamatprincipiem, proti, puses savas procesuālās tiesības īsteno sacīkstes formā, un tiesa lietu izspriež, vadoties ...
 • Pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas novēršana 

  Oja, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darba tēma ir “Pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas novēršana”. Šobrīd Latvija neiekasē aptuveni 23% pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu, kas ir aptuveni 547 miljoni eiro. Lielu daļu pievienotās vērtības ...
 • Kriminālatbildība par prettiesiska labuma pieņemšanu un došanu 

  Bumbieris, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darba tēma ir “Kriminālatbildība par prettiesiska labuma pieņemšanu un došanu”. Šī darba mērķis ir izpētīt prettiesiska labuma pieņemšanas un došanas aspektus un normatīvo regulējumu Latvijā, konstatējot tā ...

View more