Show simple item record

dc.contributor.advisorBalodis, Ringoldsen_US
dc.contributor.authorLāce, Sandijaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Juridiskā fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T12:48:46Z
dc.date.available2015-03-23T12:48:46Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.other20020en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/8972
dc.description.abstractTiesības uz privāto dzīvi ir Cilvēktiesības, kas Latvijā ir nostiprinātas Konstitūcijā –Satversmes 96.pantā. Līdz ar to tiesības uz privāto dzīvi Latvijā ir aizsargātas konstitucionāli. Vairākos juridiskos avotos norādīts, ka Latvijas praksē pastāv problēmas, kad saduras divas cilvēktiesības – tiesības uz privāto dzīvi, kas ir nostiprināta Satversmes 96. pantā un vārda brīvība, kas ir nostiprināta Satversmes 100. pantā. Šo divu cilvēktiesību sadursmes rezultātā pastāv problēma – kā izvēlēties kam dod priekšroku - tiesībām uz privāto dzīvi, vai tomēr vārda brīvībai. Šī darba nosaukums ir „Privātās dzīves aizsardzības tiesiskais regulējums un problemātika Latvijā.” Darba pamatā, balstoties uz juridisko literatūru un tiesību zinātnieku atziņām, tiks analizēts privātās dzīves aizsardzības tiesiskais regulējums Latvijā un praksē pastāvošas problēmas. Galvenokārt darbs būs par Latviju, taču neliels ieskats par tiesībām uz privāto dzīvi tiks veikts arī ASV, Lielbritānijā, Vācijā, Francijā, Šveicē, Igaunijā, Lietuvā, Portugālē un Krievijā. Darbs sastāv no četrām nodaļām, ievada, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā tiks pētīta privātās dzīves jēdziena vēsturiskā attīstība – 20. gadsimta sākums Latvijā pirmie mēģinājumi iekļaut Cilvēktiesības Satversmē un 20. gadsimta beigas Latvijā Satversmes papildināšana ar cilvēktiesību sadaļu. Otrajā nodaļā ir analizēts privātās dzīves tiesiskais regulējums mūsdienās – Latvijai saistošos starptautiskos tiesību aktos privātās dzīves regulējums un privātās dzīves jēdziena definējums. Trešajā nodaļā tiks pētīta privātās dzīves ierobežošanas problemātika. Rūpīgi tiks analizēta gan Latvijas tiesu prakse, gan Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi. Ceturtajā nodaļā tiks analizēta privātās dzīves aktualitātes un problemātika Latvijā. Šeit akcents tiek likts privātās dzīves un vārda brīvības sadursmei, bet ne tikai. Un, protams, dažādas aktualitātes Latvijā saistībā ar tiesībām uz privāto dzīvi tiks minētas. Vērtīgākā atziņa ir tāda, ka ir jāveic grozījumi likumos. Likumu „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” varētu papildināt ar jaunu 7.1 pantu, izsakot šādā redakcijā: „7.1 Pamattiesību kolīzija. Divu pamattiesību kolīziju rezultātā prioritāte ir tiesībām uz vārda brīvību, ja publicēts par sabiedrībai nozīmīgiem notikumiem. Ja publikācijas saistītas ar personas privātās dzīves atsevišķām lietām, tad prioritāte ir personas tiesībām uz privāto dzīvi. Nepamatotas iejaukšanās personas privātajā dzīvē personai ir tiesības un minētās informācijas atsaukšanu laikrakstos, uz atvainošanos un morālā kaitējuma atlīdzību.” Atslēgvārdi: privātā dzīve, aizsardzība, Latvija, cilvēktiesības, ierobežošana, vārda brīvība.en_US
dc.description.abstractRights to respect for private life are Human rights, which are included in the constitution of Latvia – article 96 of Satversme. Wherewith, rights to respect for private life are constitutionally protected. Many legal sources indicate, that there are problems in Latvian judicial practice and procedures, relating collision of two human rights – right to respect for private life that is included in article 96 of Satversme and freedom of speech that is included in article 100 of Satversme. In the result of such collision, a problem arises – which right shall be given a priority, right to respect for private life or freedom of speech. Title of this work is “ The Regulation and problems of private life protection in Latvia”. Basically, in this work, based upon legal literature and juridical conclusions, will be analyzed regulation of private life protection in Latvia and problems that exists in practice and procedures. Mainly, work will be about Latvia, however fair attention about right to respect for private life will be given about United States, United Kingdom, Germany, France, Switzerland, Estonia, Lithuania, Portugal and Russia. Work consists of four chapters, introduction, conclusions and suggestions.In the first chapter will be analyzed historical development of private life conception – first attempts to include Human rights in Satversme in the beginning of 20 century and adding such section in the late of 20 century. In the second chapter are analyzed regulations of private life and the definition of private life concept nowadays in compulsory to Latvia international law. In the third chapter will be analyzed problems of private life restriction. Latvian court practice and decisions of European Court of Human Rights will be carefully analyzed. In the fourth chapter will be analyzed up to date topics of private life protection and its problems in Latvia. Emphasis will be put upon the collision of right to respect for private life and freedom of speech, but not only. Most important conclusion is – laws have to be changed. Law about “Press and other mass communication” may be added with new article 7.1 in the following edition: “7.1 Collision of Human rights. In the result of the collision of right to respect for private life and freedom of speech, priority is given to freedom of speech, if publication is related to socially significant events. If publications are related to individual issues of person’s private life, priority is given to right to respect for private life. In the result of unjustified interference in person’s private life, person has a right to ask a recall of information, apology and compensation for moral damages.” Key words: private life, protection, Latvia, human rights, restriction, freedom of speech.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJuridiskā zinātneen_US
dc.titlePrivātās dzīves aizsardzības tiesiskais regulējums un problemātika Latvijā.en_US
dc.title.alternativeThe regulation and problems of private life protection in Latvia.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record