Latvijas Universitātes populārzinātnisks izdevums. Dibinātājs: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Astrofizikas laboratorija (1958). Žurnāls atspoguļo jaunākos sasniegumus astronomijā un kosmonautikā. Tajā publicē rakstus par zinātnes vēsturi un ievērojamiem zinātniekiem, rakstus, kas ir saistīti ar filosofiju, folkloru un latvisko pasaules uztveri, kā arī ievieto astronomijas, fizikas un matemātikas olimpiāžu uzdevumus un atrisinājumus skolu jaunatnei. Interesenti atradīs žurnālā arī citas saistošas ziņas un katram gadalaikam atbilstošu astronomisko parādību aprakstu.

"Zvaigžņotā Debess" ("The Starry Sky") – popular science magazine of the University of Latvia in Latvian (Contents in English). Founder: Astrophysics Laboratory of the Latvian Academy of Sciences (1958). Journal publishes surveys of seasonal astronomical phenomena, science news about the achievements of modern astronomy and space exploration (astronautics), articles on observatories and prominent scientists, philosophy and science history, folklore and Latvian world perception, and problems and solutions of astronomy, physics and mathematics olympiads for school youth.

«Zvaigžņotā Debess» («Звёздное небо») – научно-популяpное издание Латвийского университета на латышском языке (содеpжание - на pусском языке). Основатель: Лаборатория астрофизики Академии наук Латвии (1958). Журнал публикует обзоpы звёздного неба, сведения об астрономических явлениях, наблюдаемых в каждое время года, новости о достижениях совpеменной астpономии и космонавтики, статьи об обсеpватоpиях и выдающихся учёных; отражает вопpосы, связанные с истоpией науки и философией, с фольклоpом и латышским миpоощущением; для школьной молодёжи помещает задачи и pешения олимпиад по астpономии, физике и математике.

---------

---------

Recent Submissions

View more