Latvijas Universitātes populārzinātnisks gadalaiku izdevums Iznāk kopš 1958.gada rudens četras reizes gadā.

Atspoguļo jaunākos sasniegumus astronomijā un kosmonautikā, publicē rakstus par zinātnes vēsturi un ievērojamiem zinātniekiem, rakstus, saistītus ar filosofiju, folkloru un latvisko pasaules uztveri, ievieto astronomijas, fizikas un matemātikas olimpiāžu uzdevumus un atrisinājumus skolu jaunatnei. Satur katram gadalaikam atbilstošu astronomisko parādību aprakstu, ziņas amatieriem un interesentiem. ---

"Zvaigžņotā Debess" ("ZvD", "The Starry Sky") – popular science quarterly in Latvian (Contents in English), www.astr.lu.lv/zvd. "ZvD" publishes surveys of seasonal astronomical phenomena, science news about the achievements of modern astronomy and space exploration (astronautics), articles on observatories and prominent scientists, philosophy and science history, folklore and Latvian world perception, and problems and solutions of astronomy, physics and mathematics olympiads for school youth. The latest issues are available at www.lu.lv/zvd. ---

«Zvaigžņotā Debess» («ZvD», «Звёздное небо») – научно-популяpное ежекваpтальное издание на латышском языке (содеpжание на pусском языке). «ZvD» публикует обзоpы звёздного неба, сведения об астрономических явлениях, наблюдаемых в каждое время года, новости о достижениях совpеменной астpономии и космонавтики, статьи об обсеpватоpиях и выдающихся учёных; отражает вопpосы, связанные с истоpией науки и философией, с фольклоpом и латышским миpоощущением; для школьной молодёжи помещает задачи и pешения олимпиад по астpономии, физике и математике. Новейшие издания: www.lu.lv/zvd.

Recent Submissions

View more