Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.date.accessioned2013-04-04T12:07:33Z
dc.date.available2013
dc.date.available2013-04-04T12:07:33Z
dc.date.issued2002-06
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [A.Alksnis, A.Andžāns (atbild. red. vietn.), A.Balklavs (atbild. redaktors), K.Bērziņš, M.Gills, R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekretāre), T.Romanovskis, L.Roze, I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 176 (2002, Vasara). - 104 lpp.: il. ISSN 0135-129Xen_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1407
dc.descriptionContents: M.Dīriķis. New Hypothesis about Mars Surface ; A.Alksnis. Sun and Man ; N.Cimahoviča. Solaris ; A.Vaivads. Cluster II and Space Physics ; Z.Alksne, A.Alksnis. Extrasolar Planet News ; A.Balklavs. Seismic Electric Signals ; Ilgonis Vilks. Spaceflights. Space Exploration (1973-2001) (concluded) ; J.Jansons. Senior Lecturer of the Latvian State University Valerian Schmaeling – 100 ; J.Jansons. Conference of the Latvian Physical Society and Latvian Astronomical Society at Liepene, 2-4 July 2001 (concluded) ; J.Klētnieks. Astronomical Elements of Ancient Egyptians ; Imants Vilks. Contemporary Science on the Sense of Life (concluded) ; M.Kūle. Humanities in Latvia ; K.Bērziņš. On Friendly Terms with Cosmology: Theory of Relativity and Geometry of Universe (1st cont.) ; R.Ozols. Natural Logarithms and Proofs of Inequalities ; The Human View of Mars. Interview with Bill Clancey ; J.Jaunbergs. Faces in the Sky ; M.Gills. Completing the Martian Competition Cycle ; I.Pērkone, T.Romanovskis. Determination of Geographical Latitude by Solar Shadow at Equinox Days ; A.Balklavs. What Are We in Reality? ; L.Roze. Last Astronomers Graduates of University of Latvia ; A.Balklavs. Pages of History of the Astronomical Observatory of the University of Latvia ; A.Balklavs. Institute of Astronomy in 2001 ; A.Miķelsons. Space Properties Are Arising due to Interrelation with Mass and Energy ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Summer of 2002 ;en_US
dc.description.sponsorshipLatvijas Zinātnes padome, Latvijas Universitāteen_US
dc.description.tableofcontentsSaturs: Jauna hipotēze par Marsa virsmu ; Saule un cilvēks ; Solaris ; A.Vaivads. Cluster II un zinātne par kosmisko telpu ; Z.Alksne, A.Alksnis. Citplanētu pētniecības jaunumi ; A.Balklavs. Seismiskie elektriskie signāli ; Ilgonis Vilks. Kosmiskie lidojumi. Zinātniskie pētījumi kosmosā (1973-2001) (nobeig.) ; J.Jansons. LVU vecākajam pasniedzējam Valerianam Šmēlingam – 100 ; J.Jansons. LFB un LAB konference 2001.gada 2.-4.jūlijā Liepenē (nobeig) ; J.Klētnieks. No senās Ēģiptes astronomijas avotiem ; Imants Vilks. Mūsdienu zinātne par dzīves jēgu (nobeig.) ; M.Kūle. Nacionālā zinātne ; K.Bērziņš. Ar kosmoloģiju uz tu: relativitātes teorija un Visuma ģeometrija (turpin) ; R.Ozols. Naturālie logaritmi un nevienādību pierādīšana ; J.Jaunbergs (tulk.). Marss cilvēka skatījumā. Intervija ar Bilu Klensiju ; J.Jaunbergs. Sejas, ko redzam debesīs ; M.Gills. Marsa konkursu sēriju noslēdzot ; I.Pērkone, T.Romanovskis. Ģeogrāfiskā platuma noteikšanu pēc Saules ēnas ; O.Zibens. Krustvārdu mīkla ; N.Bite. Astronomiskais tests – zināšanu pārbaude ; A.Balklavs. Kas mēs patiesībā esam? ; L.Roze. Pēdējais astronomu izlaidums ; A.Balklavs. Dažas lapaspuses no LU Astronomiskās observatorijas vēstures ; A.Balklavs. Astronomijas institūts 2001.gadā ; A.Miķelsons. Telpas īpašības, kuras rodas mijiedarbībā ar masu un enerģiju ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2002.gada vasarā ; Pirmo reizi “ZvD”: Raitis Ozols, Ilze Pērkone, Andris Vaivads
dc.description.tableofcontentsСодержание: М.Дирикис. Новая гипотеза о поверхности Марса ; А.Алкснис. Солнце и человек ; Н.Цимахович. Solaris ; А.Вайвадс. Cluster II и физика космоса ; З.Алксне, А.Алкснис. Новости исследований планет у других звёзд ; А.Балклавс. Сейсмические электрические сигналы ; Илгонис Вилкс. Космические полёты. Научные исследования в космосе (1973-2001) (окончание) ; Я.Янсонс. Старшему преподавателю ЛГУ Валериану Шмелингу – 100 ; Я.Янсонс. Конференция Латвийского Физического общества и Латвийского Астрономического общества 2-4 июля 2001 года в Лиэпене (окончание) ; Я.Клетниэкс. Астрономические представления древних египтян ; Имантс Вилкс. Современная наука о смысле жизни (окончание) ; М.Куле. Гуманитарные науки в Латвии ; К.Берзиньш. Будем с космологией на ты: теория относительности и геометрия Вселенной (1-ое продолж.) ; Р.Озолс. Натуральные логарифмы и доказательство неравенств ; Марс с точки зрения человека. Интервью с Билом Кленси ; Я.Яунбергс. Лица, которые видим на небе ; М.Гиллс. Заключая серию конкурсов о Марсе ; И.Перконе, Т.Романовский. Определение географической широты по тени Солнца ; А.Балклавс. Кто мы такие на самом деле? ; Л.Розе. Последний выпуск астрономов Латвийского ГУ ; А.Балклавс. Некоторые страницы из истории Астрономической обсерватории Латвийского Университета ; А.Балклавс. Институт Астрномии в 2001 году ; А.Микелсонс. Свойства пространства, возникающие при взаимодействии с массой и энергией ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо летом 2002 года ;
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCluster pavadoņu koncepcijaen_US
dc.subjectCitplanētasen_US
dc.subjectSeismiskie elektriskie signālien_US
dc.subjectKosmiskie lidojumi (1973-2001)en_US
dc.subjectLVU vecākais pasniedzējs Valerians Šmēlingsen_US
dc.subjectLatvijas Fizikas biedrības un Latvijas Astronomijas biedrības konference (2001.g. 2.-4.jūl. Liepene)en_US
dc.subjectSenās Ēģiptes astronomijaen_US
dc.subjectMūsdienu zinātne par dzīves jēguen_US
dc.subjectAstronomiskais testsen_US
dc.subjectNacionālā zinātneen_US
dc.subjectAstronomijas nometne "Ērgļa mī”en_US
dc.subjectRelativitātes teorija – Visuma ģeometrijaen_US
dc.subjectNaturālie logaritmi – nevienādību pierādīšanaen_US
dc.subjectMarss cilvēka skatījumā - intervija ar Bilu Klensijuen_US
dc.subject“Sejas” debesīsen_US
dc.subjectMarsa konkursu sērija – noslēgumsen_US
dc.subjectĢeogrāfiskais platums – Saules ēnaen_US
dc.subjectA.Buiķis "Kas mēs patiesībā esam"en_US
dc.subjectPēdējais astronomu izlaidums Latvijas Valsts Universitāteēen_US
dc.subjectLU Astronomiskā observatorija – vēstureen_US
dc.subjectAstronomijas institūts – darbības pārskatsen_US
dc.subjectTelpas īpašības – mijiedarbība ar masu un enerģijuen_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2002en_US
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2002, Vasara (176)en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record