Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.creatorAlksne, Zenta; Alksnis, Andrejs; Cimahoviča, Natālija; Dambītis, Jānis; Daube, Ilga; Gills, Mārtiņš; Heinrihsone, Ināra; Jansons, Jānis; Jaunbergs, Jānis; Karitāns, Varis; Kauliņš, Juris; Klētnieks, Jānis; Krastiņš, Māris; Laure, Aija; Limanskis, Jevgenijs; Pundure, Irena; Salmiņš, Kalvis; Štrauss, Jēkabs
dc.date.accessioned2014-09-09T08:20:33Z
dc.date.available2014-09-09T08:20:33Z
dc.date.issued2010-09
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [LZA koresp.loc. Dr.habil.math. A.Andžāns (atbild. redaktors), LZA Dr.astron.h.c. Dr.phys. A.Alksnis, K.Bērziņš, Dr.sc.comp. M.Gills (atbild. red. vietn.), Ph.D. J.Jaunbergs, Dr.phil. R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekr.), Dr.paed. I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 209 (2010, Rudens). - 64 lpp.: il. ISSN 0135-129X.en_US
dc.identifier.issn0135-129X
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2793
dc.descriptionContents: G.Carevsky, I.Daube. Comet Bennett ; E.Fogels. Srinivasa Ramanujan ; M.Krastiņš. Smallest Planet of the Solar System: a Riddle of Centuries (1st part) ; A.Alksnis, Z.Alksne. Hot Jupiters and Their Retrograde Motion ; V.Karitāns. James Webb Space Telescope. What will it Be? ; K.Salmiņš. GFZ CHAMP Laser Tracking Award to SLR Station Riga ; J.Jansons. Vladimir Afanasjev, Officer of the Baikonur Cosmodrom in the 1970s (concluded) ; J.Limansky. International Year of Astronomy 2009 in Philately. Series EUROPA (2nd sequel) ; J.Dambītis. Centenary of Prominent Latvian Mathematician Ernests Fogels (1910-1985) ; J.Klētnieks. Sketches of History of Astronomy (concluded) ; M.Gills. Public Sun-Dials in Latvia ; M.Krastiņš. Latvia’s 38th Open Astronomy Olympiad for Secondary School Students ; J.Jaunbergs. Sublimation Winds under Martian Carbon Dioxide Ice ; M.Gills. Third Starparty ; I.Heinrihsone. Record at Humanity’s Dawn and Quantities 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ; J.Štrauss. Universe as Philately Subject (9th continuation) ; A.Laure. Centenary of Kārlis Kaufmanis, Astronomy Professor Emeritus of Latvian Origin of the University of Minnesota ; I.Daube. In memoriam: Zenta Kauliņa (1914-2010) ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Autumn of 2010 ; N.Cimahoviča. Behind the Scenes of the Starry Sky ; Supplement: Astronomical Calendar 2011en_US
dc.description.sponsorshipLR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāteen_US
dc.description.tableofcontentsSaturs: Beneta komēta ; Srinivasa Ramanudžans ; M.Krastiņš. Gadsimtu mīkla – vismazākā Saules sistēmas planēta (I) ; Z.Alksne, A.Alksnis. Karstie jupiteri un to ačgārnā kustība ; I.P. Habla kosmiskais teleskops atradis ļoti karstu planētu ar komētas asti ; V.Karitāns. Džeimsa Veba kosmiskais teleskops. Kāds tas būs? ; K.Salmiņš. GFZ Atzinība LU AI par CHAMP lāzernovērojumiem ; J.Jansons. Vladimirs Afanasjevs – Baikonuras kosmodroma virsnieks 1970.gados (nobeig.) ; J.Limanskis. Starptautiskais astronomijas gads 2009 filatēlijā. Sērija EUROPA (2.turpin.) ; J.Dambītis. Ievērojamajam latviešu matemātiķim Ernestam Fogelam – 100 (1910-1985) ; I.P. Sarūk Latvijas astronomu saime ; J.Klētnieks. Astronomijas vēstures skices (nobeig.) ; M.Gills. Publiski apskatāmie saules pulksteņi Latvijā ; M.Krastiņš. Latvijas 38. atklātā skolēnu astronomijas olimpiāde ; A.A. Skats uz asteroīdu Lutetia no ESA Rozetas misijas ; J.Jaunbergs. Vēju erozija zem Marsa oglekļa dioksīda ledājiem ; Jaunākie ieguvumi „Zvaigžņotās Debess” bibliotēkā ; M.Gills. Trešais debess vērotāju salidojums ; I.Heinrihsone. Pieraksts cilvēces rītausmā un skaitļi 1,2,3,4,5,8,9 ; J.Štrauss. Visuma tēma filatēlijā (9.turpin.) ; A.Laure. Latviešu izcelsmes Minesotas universitātes (ASV) emeritētajam astronomijas profesoram Kārlim Kaufmanim – 100 ; I.Daube. In memoriam: Zenta Kauliņa (16.II 1914 – 18.III 2010) ; I.P. Šoruden jubileja: I.Vilkam – 50 ; I.P., I.D. Šoruden atceramies: Kr.Baronam – 175, A.Lūsim – 110 ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2010.gada rudenī ; N.Cimahoviča. Zvaigžņotās debess aizkulisēs ; Pielikumā: Astronomiskais kalendārs 2011
dc.description.tableofcontentsСодержание: Г.Царевский, И.Даубе. Комета Беннета ; Э.Фогелс. Сриниваса Рамануджан ; М.Крастиньш. Загадка столетий – наименьшая планета Солнечной системы (I часть) ; А.Алкснис, З.Алксне. «Горячие юпитеры» и их обратное движение ; И.П. Космический телескоп Хаббла обнаружил очень горячую планету с кометным хвостом ; В.Каританс. Космический телескоп Джеймса Вебба. Каким он будет? ; К.Салминьш. Награда GFZ (Германия) Институту Астрономии ЛУ за лазерные наблюдения CHAMP ; Я.Янсонс. Владимир Афанасьев – офицер на космодроме Байконур в 1970-ых годах (заключение) ; Е.Лиманский. Международный астрономический год 2009 в филателии. Серия EUROPA (2-е продолж.) ; Я.Дамбитис. Известному латышскому математику Эрнесту Фогелсу – 100 (1910-1985) ; Я.Клетниэкс. Очерки истории астрономии (заключение) ; М.Гиллс. Общедоступные Солнечные часы в Латвии для всеобщего осмотра ; М.Крастиньш. 38-ая Латвийская открытая олимпиада по астрономии для школьников ; Я.Яунбергс. Ветряная эрозия под марсианскими ледниками из углекислого газа ; М.Гиллс. Третий слёт наблюдателей звёздного неба ; И.Хейнрихсоне. Запись на заре человечества и числа 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ; Е.Штраусс. Тема Вселенной в филателии (9-е продолж.) ; А.Лауре. Латышскому профессору астрономии emeritus Миннесотского университета (США) Карлису Кауфманису – 100 ; И.Даубе. In memoriam: Зента Каулиня (1914-2010) ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо осенью 2010 года ; Н.Цимахович. За кулисами звёздного неба ; Приложение: Астрономический календарь 2011
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMerkurs – gadsimtu mīklaen_US
dc.subjectKarstie jupiterien_US
dc.subjectCitplanēta HD 209458b ar komētas astien_US
dc.subjectDžeimsa Veba kosmiskais teleskops JWSTen_US
dc.subjectGFZ Atzinība LU AI par CHAMP lāzernovērojumiemen_US
dc.subjectBaikonuras kosmodroma virsnieks Vladimirs Afanasjevsen_US
dc.subjectStarptautiskais astronomijas gads 2009 filatēlijā – sērija EUROPA (2.turpin.)en_US
dc.subjectMatemātiķim Ernestam Fogelam – 100en_US
dc.subjectLeonora Roze (5.08.1928-2.07.2010.)en_US
dc.subjectAstronomijas vēsture – komētu aprakstien_US
dc.subjectPubliskie saules pulksteņi Latvijāen_US
dc.subjectLatvijas atklātā skolēnu astronomijas olimpiādeen_US
dc.subjectAsteroīds Lutetia un ESA’s Rozetaen_US
dc.subjectMarss – vēju erozijaen_US
dc.subjectTrešais debess vērotāju salidojumsen_US
dc.subjectSkaitļu 1,2,3,4,5,8,9 pieraksti senajās kultūrāsen_US
dc.subjectPirmie cilvēki uz Mēness – pastmarkasen_US
dc.subjectAstronomijas profesoram Kārlim Kaufmanim – 100en_US
dc.subjectZenta Kauliņa (16.02.1914.-18.03.2010.)en_US
dc.subjectKrišjānim Baronam – 175en_US
dc.subjectArvīdam Lūsim – 110en_US
dc.subjectIlgonim Vilkam – 50en_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2010en_US
dc.subjectLielo Greizo Ratu spožāko zvaigžņu attālumien_US
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2010, Rudens (209)en_US
dc.title.alternativeLatvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Universitātes Astronomijas institūta populārzinātnisks gadalaiku izdevumsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/contributionToPeriodicalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record