Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.creatorAlksne, Zenta; Alksnis, Andrejs; Andžāns, Agnis; Balklavs, Arturs; Bārzdiņš, Jānis; Cimahoviča, Natālija; Daube, Ilga; Docenko, Dmitrijs; Eiduss, Jāzeps; Freimanis, Juris; Gills, Mārtiņš; Jaunbergs, Jānis; Jurģītis, Imants; Kauliņš, Juris; Klētnieks, Jānis; Krieviņš, Dainis; Raņķis, Gunārs; Tambergs, Juris; Vilks, Ilgonis; Začeste, Inga; Zibens, Ollerts
dc.date.accessioned2013-02-11T14:42:29Z
dc.date.available2013-02-11T14:42:29Z
dc.date.issued2004-12
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [Dr.phys. A.Balklavs (atbild. redaktors), Dr.habil.math. A.Andžāns (atbild. red. vietn.), Dr.phys. A.Alksnis, K.Bērziņš, M.Gills, Ph.D. J.Jaunbergs, Dr.phil. R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekr.), Dr.phys. L.Roze, Dr.paed. I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 186 (2004/05, Ziema). - 104 lpp.: il. ISSN 0135-129X.en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1359
dc.descriptionContents: Ņ.Ozoliņa. Earthquakes in Latvia ; I.Daube. Space Craft “Ranger-7” ; M. Gailis. Moon Investigation in Riga ; J.Tambergs. Problems of Dialogue between Quantum Mechanics and Theology (concluded) ; Z Alksne, A.Alksnis. Ultra-Cool Dwarf Pair Weighed ; A.Balklavs. Successful Hunt of Protostars ; A.Balklavs. Silhouette of a Black Hole ; A.Balklavs. A Distant Giant Quasar ; A.Balklavs. Cosmic Objects in Captivating Photos – 3 ; J.Freimanis. Extragalactic Planetary Nebulae ; J.Jaunbergs. Cassini Enters the Saturnian System ; D.Krieviņš. Space Launchers of Early XXI Century. The Commonwealth of Independent States (CIS) ; J.Bārzdiņš. Professor Rusins-Martins Freivalds on the Path of Science ; A.Andžāns, R.Freivalds. Integration of Sciences (interview) ; J.Eiduss. Birkbeck College of London University (concluded) ; A.Andžāns. Solutions of Problems of International Team Olympiad Baltic Way 2003 in Mathematics ; J.Jaunbergs. Interplanetary Transfer of Life by Martian Meteorites ; M.Gills. November Aurora Borealis Playing in the Baltic Sky ; N.Cimahoviča. Golden Rain in Maid-Servant’s Life ; G.Raņķis. The Obsessed and Eccentrics in Sciences ; J.Klētnieks. Calanais – “Stonehenge of Hebrides” ; I.Jurģītis. In Search for Ligatne Meteorite ; J.Kauliņš. When Does the Planet Venus Veil the Planet Mercury? ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Winter of 2004/05 ; Supplement: Astronomical Phenomena and Planet Visibility 2005: A Complex Diagramen_US
dc.description.sponsorshipLatvijas Zinātnes padome, Latvijas Universitāteen_US
dc.description.tableofcontentsSaturs: Zemestrīces Latvijā ; Kosmiskais kuģis “Ranger-7” ; Rīgā pētīs Mēnesi ; J.Tambergs. Kvantu mehānikas un teoloģijas dialoga problēmas (nobeig.) ; Z.Alksne, A.Alksnis. Nosvērts galēji auksto punduru pāris ; A.Balklavs. Sekmīgas protozvaigžņu medības ; A.Balklavs. Melnā cauruma siluets ; A.Balklavs. Tāls milzu kvazārs ; A.Balklavs. Interesanti kosmisko objektu uzņēmumi – 3 ; J.Freimanis. Ārpusgalaktiskie planetārie miglāji ; J.Jaunbergs. Cassini ierodas Saturna sistēmā ; D.Krieviņš. Kosmiskie transportlīdzekļi XXI gadsimta sākumā. NVS ; J.Bārzdiņš. Profesors Rūsiņš-Mārtiņš Freivalds zinātnes ceļos ; A.Andžāns, R.Freivalds. Visa zinātne ir vienota (intervija) ; J.Eiduss. Londonas universitātes Berkbeka koledža (nobeig.) ; A.Andžāns. Starptautiskās komandu olimpiādes “Baltijas ceļš – 2003” uzdevumu atrisinājumi) ; D.Docenko. “Risina lasītājs” (Atrisinājumi un uzdevumi) ; J.Jaunbergs. Meteorītu panspermija ; M.Gills. Novembra kāvi rotā Baltijas debesīs ; N.Cimahoviča. Zelta lietus kalponītes liktenī ; G.Raņķis. “Apsēstie” un savādnieki eksaktajās zinātnēs ; I.D. Šoziem atceramies: J.Zeibots – 150, Rīgas topogrāfiskā uzmērīšana – 125 ; J.Klētnieks. Kalenaisa – “Hebridu Stounhendža” ; I.Jurģītis. Līgatnes meteorīta meklējumos ; J.Kauliņš. Kad Venēra aizklāj Merkuru? ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2004./05.gada ziemā ; Pirmo reizi “ZvD”: Jānis Bārzdiņš ; Aptauja par "Zvaigžņotās Debess" 2004.gada laidieniem ; Pielikumā: Astronomiskās parādības un Planētu redzamības kompleksā diagramma 2005.gadam ;
dc.description.tableofcontentsСодержание: Н.Озолиня. Землетрясения в Латвии ; И.Даубе. Космический корабль «Ranger-7» ; М.Гайлис. В Риге будут исследовать Луну ; Ю.Тамбергс. Проблемы диалога между квантовой механикой и богословием (окончание) ; З.Алксне, А.Алкснис. Пара крайне холодных карликов взвешена ; А.Балклавс. Успешная охота на протозвёзды ; А.Балклавс. Силуэт чёрной дыры ; А.Балклавс. Далёкий гигантский квазар ; А.Балклавс. Интересные снимки космических обьектов – 3 ; Ю.Фрейманис. Внегалактические планетарные туманности ; Я.Яунбергс. «Cassini» прибывает в систему Сатурна ; Д.Криэвиньш. Космический траснпорт начала XXI века. Союз Независимых Государств ; Я.Барздиньш. Профессор Русиньш-Мартыньш Фрейвалдс на путях науки ; А.Анджанс, Р.Фрейвалдс. Вся наука едина (интервью) ; Я.Эйдусс. Беркбекский колледж Лондонского университета (окончание) ; А.Анджанс. Решения задач международной командной олимпиады по математике «Балтийский путь – 2003» ; Я.Яунбергс. Панспермия метеоритами Марса ; М.Гиллс. Ноябрьское северное сияние играет на небесах Балтии ; Н.Цимахович. «Золотой дождь» в судьбе маленькой служанки ; Г.Ранькис. Чудаки в точных науках ; Я.Клетниэкс. Каленайс – «Стоунхендж на Гебридских островах» ; И.Юргитис. В поисках метеорита Лигатне ; Ю.Каулиньш. Когда Венера закрывает Меркурий? ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо зимой 2004/05 года ; Приложение: Астрономические явления и Диаграмма видимости планет в 2005 году
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZemestrīces Latvijāen_US
dc.subjectBlumbaha spoguļteleskops BSTen_US
dc.subjectKvantu mehānika un teoloģijaen_US
dc.subjectGalēji auksto punduru sistēma 2MASSW J0746425+2000321en_US
dc.subjectProtozvaigznesen_US
dc.subjectMelnais caurums – siluetsen_US
dc.subjectMilzu kvazārs J1432+158en_US
dc.subjectPirmās galaktikasen_US
dc.subjectHerbiga-Haro objekti HH-30, HH-34, HH-47en_US
dc.subjectPlanetārie miglāji – NGC 2392 (Eskimosa miglājs), NGC 6369 (Spociņa miglājs)en_US
dc.subjectPlanetārie miglāji N52, N66, N192, SMP93 Lielajā Magelāna Mākonīen_US
dc.subjectCassini misija Saturna sistēmāen_US
dc.subjectKosmiskie transportlīdzekļi – NVSen_US
dc.subjectLU profesors Rūsiņš-Mārtiņš Freivaldsen_US
dc.subjectLondonas universitātes Berkbeka koledžaen_US
dc.subjectStarptautiskā komandu olimpiāde “Baltijas ceļš – 2003” – uzdevumu atrisinājumien_US
dc.subjectRisina lasītājsen_US
dc.subjectMeteorītu panspermijaen_US
dc.subjectNovembra kāvi Baltijas debesīsen_US
dc.subjectZvaigžņu lietus novembrīen_US
dc.subjectKrustvārdu mīklaen_US
dc.subjectSavādnieki eksaktajās zinātnēs – Dž.Maksvels, O.Sevisaids, H.Hercs, V.Pauli, V.Heizenbergs, B.Mandelbrots, A.Vītols, J.Vītols, G.Šipovs, A.Akimovsen_US
dc.subjectJakobs Juliuss Zeibotsen_US
dc.subjectRīgas topogrāfiskā uzmērīšanaen_US
dc.subjectKalenaisa – “Hebridu Stounhendža”en_US
dc.subjectLīgatnes meteorīts – hipotēzeen_US
dc.subjectJupitera pavadoņa Jo putekļien_US
dc.subjectVenēras un Merkura aizklāšanāsen_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2004en_US
dc.subjectESA Smart-1en_US
dc.subjectNASA Genesis – Saules vēja paraugien_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2005en_US
dc.subjectPlanētu redzamības kompleksā diagramma 2005en_US
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2004/05, Ziemaen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/contributionToPeriodicalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record