Now showing items 1-20 of 56540

  • 

   Dvarjona, Ieva (Latvijas Universitāte, 2012)
   Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv saistība starp agresīvu braukšanu un „Lielā piecinieka” personības faktoriem. Lai pārbaudītu pētījuma jautājumu, tika veikts korelatīvs pētījums, kurā piedalījās 60 respondenti. ...
  • 

   Demitere, Līva (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba tēma ir – ”Apple” zīmola komunikācija Latvijā: jauniešu mērķauditorijas analīze. Problēmas būtība - neskatoties uz to, ka Latvijā zīmola komunikācija netiek vadīta, šis zīmols ir atpazīstams jauniešu ...
  • 

   Spurķe, Sabīne (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba „“Twitter.com” izmantojums valsts pārvaldes komunikācijā: Latvijas Republikas ministriju un Valsts kancelejas prakses analīze” mērķis ir veikt sociālā medija twitter.com prakses analīzi Latvijas Republikas ...
  • 

   Pundure, Elīna (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba „"Twitter.com" kā mārketinga instruments: Latvijas kinoteātru profilu analīze” mērķis ir noskaidrot, kādām mārketinga komunikācijas aktivitātēm tiek izmatoti Latvijas kinoteātru twitter.com profili. Darbs ...
  • 

   Sovina, Anna (Latvijas Universitāte, 2012)
   Par darba mērķi izvirzot spriedzes starp nacionālo reģistru un sociālo reģistru analīzi, Baškīrijas latviešu un baškīriešu stāsti un prakses parādās kā tādi, ko raksturo kompleksitāte un daudzveidīgas iekšējas spriedzes. ...
  • 

   Matuzone, Andra (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2014)
  • 1 – 2 gadus vecu bērnu sekmīgas adaptācijas veicināšana pirmsskolas izglītības iestādē 

   Micīte, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2021)
   Bakalaura darba autors: Kristīne Micīte Bakalaura darba temats: „1 – 2 gadus vecu bērnu sekmīgas adaptācijas veicināšana pirmsskolas izglītības iestādē” Mērķis: pētīt rotaļu kā adaptācijas grūtību pārvarēšanas līdzekli 1 ...
  • 1 – 3 gadus vecu bērnu adaptācijas iespējas pirmsskolas izglītības iestādē 

   Gailīte, Guna (Latvijas Universitāte, 2008)
   Adaptācija (latīņu val. adaptio – pielāgošanās) – pielāgošanās dabas un sociālās vides mainīgajiem apstākļiem. Lai atvieglotu bērnu sociālpsiholoģisko adaptāciju, it īpaši sākot apmeklēt pirmsskolu, skolu, vecākiem jāveicina ...
  • 1,2 – cikloheksāndiola un cikloheksanola dehidratācija jonu šķidrumos 

   Saveļjeva, Olga (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darbā ir pētīta trans-1,2-cikloheksāndiola un cikloheksanola dehidratācija skābos jonu šķidrumos. Mainot reakcijas laiku, temperatūru, izejvielas un katalizatora attiecības, tika atrasti apstākļi, kuros abas izejvielas, ...
  • 1,2,4-Triazol-3-tionu sintēze, izmantojot būvbloku pieeju 

   Salun, Pavlo (Latvijas Universitāte, 2013)
   1,2,4-Triazol-3-tionu sintēze, izmantojot būvbloku pieeju. Salun P., zinātniskie vadītāji Dr. ķīm., Katkeviča S., Dr. ķīm., Jirgensons A. Bakalaura darbs, 66 lappuses, 49 attēli, 24 tabulas, 49 literatūras avoti, 1 pielikums. ...
  • 1,2-benzoksatiīn-2,2-dioksīda atvasinājumi un to heterocikliskie analogi kā selektīvi ogļskābes anhidrāžu inhibitori 

   Grandāne, Aiga (Latvijas Universitāte, 2016)
   1,2-benzoksatiīn-2,2-dioksīda atvasinājumi un to heterocikliskie analogi kā selektīvi ogļskābes anhidrāžu inhibitori. Grandāne A., zinātniskais vadītājs Dr. chem. Žalubovskis R. Promocijas darbs, 213 lapas, 151 attēls, 39 ...
  • 1,3-Dimetiladamantana blakus piemaisījumu un satura analīzes metožu (gāzes hromatogrāfija) izstrāde un validācija 

   Juršis, Vadims (Latvijas Universitāte, 2014)
   1,3-Dimetiladamantāna piemaisījumu un satura analīzes metožu izstrāde ar gāzu hromatogrāfiju un to validācija. Juršis V., zinātniskie vadītāji: Dr., chem. Bolotin A., asoc. prof., Dr. chem. Mekšs P. Maģistra darbs, 61 ...
  • 1,3-Oksazol-5(4H)-ona iegūšana no asparagīna 

   Otto, Reinis (Latvijas Universitāte, 2018)
   1,3-Oksazol-5(4H)-ona iegūšana no asparagīna. Otto R., zinātniskais vadītājs doc. Igors Kļimenkovs. Bakalaura darbs, 35 lappuses, 12 attēli, 1 tabula, 18 literatūras avoti, 7 pielikumi. Latviešu valodā. Darbā pētīti ...
  • 1,4 - dihidropiridīna atvasinājumu (AV-153-sāļu) mijiedarbības izpēte pret c-Myc antiparalēlo kvadrupleksu, izmantojot UV/redzamo spektroskopiju 

   Kite, Linda (Latvijas Universitāte, 2020)
   Pedējos gados ievērojami pastiprinājusies uzmanība pret DNS guanīna kvadrupleksiem un to lomu onkoģenēzē. c-Myc proto-onkogēna pastiprināta ekspresija ir saistīta ar dažādiem cilvēka audzējiem, ka arī ar slikto prognozi. ...
  • 1,4 - dihidropiridīnu atvasinājuma AV-6-93, tā struktūras analoga un struktūras elementu darbības izpēte MPP+ toksicitātes modelī SH-SY5Y šūnās 

   Surgovte, Līva (Latvijas Universitāte, 2013)
   Mitohondriju protekcijai ir nozīmīga loma neirodeģeneratīvo slimību attīstības mazināšanā. Šī darba mērķis bija noskaidrot Latvijas Organiskās sintēzes institūtā sintezētā 1,4-dihidropiridīnu (DHP) atvasinājuma AV-6-93, ...
  • 1,4 - Dihidropiridīnu atvasinājumu ar propargilgrupu ietekme uz dažādu šūnu līniju dzīvotspēju in vitro 

   Skrinda, Raivis (Latvijas Universitāte, 2012)
   1,4 - Dihidropirīdini ir plaši pētītas molekulas, kuri tiek lietoti kā antihipertenzīvie un vazodilatējošie līdzekļi. DHP atvasinājumi uzrāda arī vairākas citas farmakoloģiskās īpašības in vitro un in vivo testos. 1,4 - ...
  • 1,4 - dihidropiridīnu iedarbība uz DNS struktūru 

   Dzintare, Laura (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba mērķis bija izpētīt deviņu 1,4-DHP atvasinājumu (alapirons, AV-153-Ca, AV-153-Mg, AV-153-Rb, etkarbatons, J-6-138, nimodipīns, nitrendipīns, PP-501) spēju pasargāt plazmīdas pTZ57R DNS struktūru hidroksilradikāla ...
  • 1,4 - dihidropiridīnu mijiedarbība ar peroksinitrītu 

   Livšina, Jekaterina (Latvijas Universitāte, 2013)
   Peroksinitrīts ir toksisks slāpekļa oksīda metabolīts, kurš izraisa audu bojājumus išēmijas un sepses apstākļos. Vielas, kuras spētu reaģēt ar peroksinitītu var izmantot kā aizsarglīdzekļus pret peroksinitrīta toksisko ...
  • 1,4 dihidropiridīnu atvasinājumu un cilvēka seruma albumīna mijiedarbības izpēte, izmantojot spektroskopiskās metodes 

   Misāne, Elīna (Latvijas Universitāte, 2017)
   1,4 dihidropiridīnu atvasinājumi ir ļoti perspektīvi savienojumi. Pēc jaunāko pētījumu datiem, 1,4 dihidropiridīnu atvasinājumiem piemīt antimutagēnas īpašības, kā arī DNS reparāciju veicinošas spējas. Pašlaik šie savienojumi ...
  • 1,4 dihidropiridīnu CNS aktivitātes noteikšana depresijas modelī pelēm 

   Slica, Vita (Latvijas Universitāte, 2008)
   Stress ir vadošais faktors CNS slimību patoģenēzē. Pirmkārt tā ir trauksme un depresija – visizplatītākās psihes disfunkcijas. Izvirzītas neskaitāmas hipotēzes trauksmes un depresijas izcelsmes skaidrošanā, bet diemžēl ...