E-resource repository of the University of Latvia provides the possibility to collate, preserve and access freely the scientific achievements of the University of Latvia. It contains publications of the staff members of the University of Latvia - published articles, doctoral thesis and abstracts, conference proceedings, administrative, scientific and funded project reports and other electronic documents.

 • 

  Rodiņa, Ieva (Latvijas Universitāte, 2020)
  Promocijas darba tēma ir izcilā latviešu teātra mākslinieka Eduarda Smiļģa (1886-1966) režija, kas pētīta 20. gadsimta pirmās puses Latvijas un Eiropas (gan Krievijas, gan Rietumeiropas) modernisma teātra kontekstā. ...
 • Virtuālās Realitātes mācīšanās taksonomija 

  Dreimane, Lana Frančeska (Latvijas Universitāte, 2020)
  Promocijas darbs tika izstrādāts izglītības zinātņu nozarē, vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, profesores, Dr. paed. Lindas Danielas vadībā. Darba ...
 • 

  Rudevskis, Juris (Latvijas Universitāte, 2020)
  Promocijas darbā tiek pētīts viens no Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas stūrakmeņiem – subsidiaritātes princips, saskaņā ar kuru pienākums nodrošināt šajā līgumā garantēto tiesību aizsardzību ...
 • Ekosistēmu pakalpojumu pieeja zemes izmantošanas pārvaldībā mozaīkveida ainavu agroekosistēmās 

  Vinogradovs, Ivo (Latvijas Universitāte, 2020)
  Promocijas darbs ir secīgu pētījumu kopa, kuras ietvaros ir izstrādāta daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas atbalsta shēma zemes izmantošanas pārvaldības uzlabošanai mozaīkveida ainavu agroekosistēmās. Darba ietvaros tika ...
 • 

  Behmane, Daiga (Latvijas Universitāte, 2020)
  Promocijas darbā izpētīti pacientu rīcības un piesaistes faktori pacientvērstas pārrobežu veselības aprūpes kontekstā, uz kā pamata autore izveidojusi ārvalstu pacientu piesaisti noteicošo faktoru novērtēšanas sistēmu un ...

View more