Recent Submissions

 • Православие в Балтии, 3 (12) 

  Unknown author (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015)
  Журнал носит научный, внеконфессиональный характер, преследует цель объективного изображения исторического существования Церкви на балтийской земле. Его не контролирует ни светская, ни духовная цензура, над ним не довлеют ...
 • Православие в Балтии, 2 (11) 

  Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
  Журнал носит научный, внеконфессиональный характер, преследует цель объективного изображения исторического существования Церкви на балтийской земле. Его не контролирует ни светская, ни духовная цензура, над ним не довлеют ...
 • Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija 

  Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016-12)
  LU prioritārajā projektā "Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija" LU Filozofijas un Socioloģijas institūta un Vēstures un filozofijas fakultātes pētnieki izstrādā divas apakštēmas: "Kritiskā domāšana ...
 • Viskrievijas arheoloģijas kongress Rīgā un tā ieguldījums Latvijas arheoloģijas attīstībā 

  Latvijas Vēstures institūts (Latvijas Vēstures institūts, 2016)
 • Propaganda of Islamic state in the Digital Age 

  Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Islamic state has successfully united two well-known but distinct subjects: one is information and communication technologies as well as social networks; another is military jihad. Military and ultra-aggressive jihad ...
 • Fragile Correctness of Social Network Analysis 

  Opmanis, Mārtiņš (2016-11-07)
  Graph techniques are widely used in social network analysis. However, there are some disputable applications where results are obtained from the graphs using paths longer than one and are not simply applicable to objects ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, 20 

  Unknown author (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Katrā no rakstiem, kas publicēti šajos "Reliģiski-filozofiskos rakstos", šķiet, iespējams saskatīsim gan pagātnes sprostā patvērušos brīvību ar tās apreibinošajās ilūzijām par neatkarību ārpus sprosta, gan nojaust neatrisināmo ...
 • A systematic review of SQL-on-Hadoop by using compact data formats 

  Plase, Daiga (2016-10-30)
  There are huge volumes of raw data generated every day. The question is how to store these data in order to provide faster data access. The research direction in Big Data projects using Hadoop Technology, MapReduce kind ...
 • Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi, 1 

  Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs; Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts (Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras muzejs, Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts, 2016-10-07)
 • Priekšvārds 

  Kūlis, Māris; Hiršs, Andris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Krājuma "Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika. Ziemeļi–Dienvidi un citi virzieni" priekšvārdā sniegts ieskats krājuma saturā, kā arī risināti teorētiski jautājumi par rakstu krājumā aplūkoto tematu.
 • Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika. Ziemeļi–Dienvidi un citi virzieni 

  Kūlis, Māris; Hiršs, Andris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Ziņojumu krājumā aplūkots ļoti plašs tēmu loks. Vēsturnieks Andrejs Vasks raksta par migrāciju aizvēsturē Latvijā, bet Gunita Zariņa aplūko demogrāfiskās pārejas procesus Latvijā. Vēsturiskais atskats ļauj gūt priekšstatu ...
 • Reliģiski-filozofiski raksti, 17 

  Unknown author (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
 • Все мы дети своего времени: истории жизни русских в Латвии 

  Assereckova, Marija; Zirnīte, Māra (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
  Grāmatā iekļautas piecpadsmit dzīvesstāstu kompozīcijas, kas tapušas, veicot pētījumu “Etniskā un naratīvā dažādība dzīvesstāstu konstrukcijās Latvijā” laikā no 2013. līdz 2015. gadam. Interviju ierakstīšanā tika iesaistīta ...
 • Daugavas ielejas viduslaiku akmens lejamveidnes 

  Svarāne, Dagnija (2016-04-20)
 • Patiesības izpratne Latvijas filosofijā 20. gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados: Teodors Celms un Jūlijs Aleksandrs Students 

  Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011)
  Rakstā aplūkoti Latvijas pirmās neatkarības laika filozofu Teodora Celma un Jūlija Aleksandra Studenta uzskati par jēdzienu "patiesība", šī jēdziena skaidrojumi un patiesības teorijas.
 • Kas ir patiesība? Ēriha Fromma modelis 

  Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
  Rakstā aplūkoti divi patiesības interpretācijas ceļi, ko piedāvā Ērihs Fromms: absolūtā patiesība un optimālā patiesība. Fromma idejas ir aktuālas tad, kad problēmām ir vajadzīgs nevis teorētisks skaidrojums, bet praktisks ...
 • Identitāte un citādība 

  Lapinska, Ieva (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
  Grāmatā apkopoti latviešu filozofes un tulkotājas Ievas Lapinskas (1974-2010) darbi, tostarp līdz šim nepublicētais promocijas darba "Attiecību ar citādo izpratne mūsdienu filozofijā: Emanuēls Levins un Lisa Irigaraja" ...
 • Phänomen und Wirklichkeit des Ich 

  Celms, Theodor (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
  Viele Manuskripte über die Phänomenologie von Edmund Husserls Schülern sind immer noch nicht publiziert. Das Manuskript von Theodor Celms – nach dem Tod des Autors erworben vom Institut für Philosophie und Soziologie der ...
 • Bēgšana no brīvības? Ērihs Fromms un Latvija 

  Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts; Šuvajevs, Igors (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
  Šīs kolektīvās monogrāfijas aizsākumi ir rodami 2013. gadā, kad Rīgā notika starptautiska konference „Brīvība un brīvības: iespējas un draudi”. Tomēr tiesībām paust savas domas ir nozīme vien tad, ja esam spējīgi domāt ...
 • Poēzijas balss un filosofija 

  Vilnīte, Oksana (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)
  Latvijas izglītības un kultūras vēsture ir bagāta ar izcilām personībām, pie kurām jāmin arī Latvijas Universitātes mācībspēki. Filosofijas doktore, docente Oksana Vilnīte savu pasniedzējas mūža lielāko daļu – vairāk nekā ...

View more