Show simple item record

dc.contributor.advisorŠķilters, Jurģisen_US
dc.contributor.authorVojevoda, Andrejsen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:47:19Z
dc.date.available2015-03-23T13:47:19Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.other28156en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/13617
dc.description.abstractBakalaura darbs „Pieredzes un metaforas interpretācija Džordža Lekofa filozofijā” ir pētnieciskas ievirzes darbs, kura mērķis ir uzsvērt to, ka metafora nav tikai vārdisks, nejaušs un līdzībā balstīts valodisks veidojums, bet gan metafora ir konceptuāla, sastāvoša no pieredzes laukiem un attēlošanas no viena pieredzes lauka otrā, kas nav nejauši, bet balstās mūsu ķeremeniskajā pieredzē. Lai sasniegtu savu mērķi, tiek veidota atbilstoša darba struktūra un analizēta atbilstoša literatūra. Darbs ir strukturēts četrās nodaļās. Pirmā nodaļa veltīta filozofiska konteksta analīzei, lai aplūkotu galvenās pieejas metaforas analīzē un parādītu to, ka ir filozofi, kuri uzskata, ka metaforas ir tikai vārdiski, nejauši un līdzībā balstīti valodiski izteikumi. Darba otrajā nodaļā tiek raksturota pieredzes loma Džordža Lekofa filozofijā, kas ir būtiski, jo tas ir metaforu pamats. Metaforas un pieredzes attiecības ir korelatīvas, jo pieredzi strukturē multidimensionāli geštalti, kas ļauj viena koncepta terminiem būt strukturētiem cita koncepta terminos, kas nav nejauši, jo balstās mūsu ikdienas ķermeniskajā pieredzē. Darba trešajā nodaļā tiek raksturots tēlshēmas jēdziens, tā izcelsme, nozīme Džordža Lekofa un Marka Džonsona darbos, kā arī tēlshēmu attiecības ar metaforām. Tēlshēmas ir būtiskas, jo tā ir saikne starp metaforiskajiem izteikumiem, konceptiem un ķermenisko pieredzi. Tēlshēma sniedz konceptu, kas ir metaforas sākotnējais pieredzes lauks, kas tiek attēlots rezultatīvajā pieredzes laukā jeb abstraktajā konceptā. Darba pēdējā – ceturtā – nodaļa ir veltīta metaforu piemēru analīzei, kas atspoguļo, pirmkārt, to, ka metaforas ir konceptuālas, ka tās sastāv no diviem pieredzes laukiem un attēlošanu starp tiem un ka metaforas balstītas ķermeniskajā pieredzē. Otrkārt, metaforu piemēru analīze pierāda šī darba autora pieņēmumu, ka Džordža Lekofa metaforu iedalījumam ir nozīme, kaut arī pats Dž. Lekofs apgalvojis, ka iedalījums ir mākslīgs un nav vērā ņemams. Ceturtās nodaļas beigās tiek iezīmētas konceptuālās metafora teorijas perspektīvas un pielietojums dažādās zinātņu disciplīnās, piemēram, tiesību zinātnē, matemātikā, politikas zinātnē, sociālajās zinātnē, u.c. Atslēgas vārdi: konceptuālā metafora, pieredze, tēlshēma, Džordžs Lekofs.en_US
dc.description.abstractBachelor thesis on the subject „Interpretation of experience and metaphor in George Lakoff’s philosophy” aims to prove that metaphor is not mere linguistic expression which is matter of words, occasional or built on similarity, but metaphor is conceptual, consists of two domains and mapping one domain onto another with basis in our bodily experience. For reaching this aim appropriate structure of thesis is made and literature analysed. Thesis consists of four chapters. In chapter number one author explicates the philosophical context for characterizing the mainstream approaches to the interpretations of metaphor and for indicating ideas of philosophers who claim that metaphors are just matter of words, occasional or built on similarity. In chapter number two the author characterizes the role of experience in George Lakoff’s philosophy, which is important because it is basis for all metaphors. Relation between metaphor and experience is correlative because of multidimensional gestalts structure experience that allow to structure one concept in terms of another. And it is not occasional because this structuring is built on our everyday embodied experience. In chapter number three the author characterizes concept of the image schema, its beginning and meaning in George Lakoff’s and Mark Johnson’s works, and relations between image schemas and metaphors. Image schemas are essential because they are links among metaphorical expressions, concepts and bodily experience. Image schema serves a concept for the source of metaphor domain which is mapped onto target domain, that is, abstract concept. The last chapter is devoted for analysis of metaphorical expressions. This analysis reflects, first, that metaphors are conceptual and consist of two domains and of mapping between them. Also it shows that metaphors are based on our bodily experience. Second, analysis reflects author’s assumption about George Lakoff’s metaphor division significance, namely, Lakoff claim that his division is artificial and meaningless. At the end of chapter number four author sketches applications of the theory of George Lakoff. For example, theory of conceptual metaphor is applied in law, politics, social science, mathematics, etc. Keywords: conceptual metaphor, experience, image schema, George Lakoff.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFilozofijaen_US
dc.titlePieredzes un metaforas interpretācija Džordža Lekofa filozofijā.en_US
dc.title.alternativeInterpretation of experience and metaphor in George Lakoff’s philosophy.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record