Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.creatorAbakumovs, Igors; Alksne, Zenta; Alksnis, Andrejs; Balklavs, Arturs; Balodis, Mārtiņš; Cimahoviča, Natālija; Daube, Ilga; Eihvalds, Mārtiņš; Gills, Mārtiņš; Jaunbergs, Jānis; Kauliņš, Juris; Kārkliņš, Juris; Klētnieks, Jānis; Lapuška, Kazimirs; Loze, Ilze; Meijers, Aivis; Ozols, Raitis; Pundure, Irena; Romanovskis, Tomass; Roze, Leonids; Salmiņš, Kalvis; Torgāns, Jānis; Vilks, Ilgonis; Vilks, Imants; Zemītis, Aivars; Zibens, Ollerts
dc.date.accessioned2013-03-25T09:00:32Z
dc.date.available2013
dc.date.available2013-03-25T09:00:32Z
dc.date.issued2002-09
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [A.Alksnis, A.Andžāns (atbild. red. vietn.), A.Balklavs (atbild. redaktors), K.Bērziņš, M.Gills, R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekretāre), T.Romanovskis, L.Roze, I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 177 (2002, Rudens). - 104 lpp.: il. ISSN 0135-129X.en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1404
dc.descriptionContents: A.Kundziņš. Light Generator and Amplifier ; G.Ozoliņš. New Radiotelescope on Southern Hemisphere ; A.Kovalevskis. Solar Flash and Earth’s Rotation Speed ; A.Balklavs. Quasars and Fundamental Constants ; M.Balodis. A View Point of Nuclear Physicist on Some Stellar Processes ; Z.Alksne, A.Alksnis. New Evidence of the Existence of Large-Scale Structure in the Early Universe ; A.Balklavs. Astronomy with Medium-Size and Small Telescopes ; I.Abakumov, A.Alksnis. Comet Ikeya-Zhang in Spring Sky of Rīga and Riekstukalns ; J.Klētnieks. Underworld Voyage of the Sun God at Night ; A.Zemītis. Mathematical Technologies as an Essential Part of Technologies in the Future ; I.Vilks. The Evolutionary Trajectory ; Resolution of the Latvian Physical Society. On Urgent Activities for Mastering Natural Sciences at Secondary Schools ; R.Ozols. Natural Logarithms and Proofs of Inequalities (concluded) ; J.Jaunbergs. The Frozen Mud of Mars ; M.Eihvalds, J.Kārkliņš. Renovation of Twin-Telescope ; J.Torgāns. Stars and the Earth – Main Theme in Creative Life of Composer Lūcija Garuta in the Context of European Culture ; N.Cimahoviča. Torturous Ways of Heliobiology ; I.Loze. Between Heaven and Earth (Find at Mesolithic Period Settlement in Territory of Latvia) ; T.Romanovskis. The Universe – a Disc (e-mail from Hamburg) ; A.Balklavs. Jānis Ikaunieks – Science Popularizer ; Decision of the Meeting of the Division of Physical and Technical Sciences of the Latvian Academy of Sciences ; I.Pundure. Lauding of Jānis Ikaunieks and “Zvaigžņotā Debess” ; A.Balklavs. Institute of Astronomy in 2001 (concluded) ; L.Roze. Anniversary of Astronomical Observatory of the University of Latvia ; K.Lapuška. NASDA Acknowledgement to Astronomers of University of Latvia ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Autumn of 2002 ; Supplement: Astronomical Calendar 2003 ;en_US
dc.description.sponsorshipLatvijas Zinātnes padome, Latvijas Universitāteen_US
dc.description.tableofcontentsSaturs: Gaismas ģeneratori un pastiprinātāji ; Jauns radioteleskops dienvidu puslodē ; Uzliesmojumi uz Saules un Zemes griešanās ātrums ; A.Balklavs. Kvazāri un fundamentālās konstantes ; M.Balodis. Daži procesi zvaigznēs kodolfiziķa skatījumā ; Z.Alksne, A.Alksnis. Jauni pierādījumi lielu struktūru klātbūtnei agrīnajā Visumā ; A.Balklavs. Astronomija ar vidēja izmēra un maziem teleskopiem ; I.Abakumovs, A.Alksnis. Ikeja-Žanga komēta Rīgas un Riekstukalna pavasara debesīs ; J.Klētnieks. Saules dieva ceļojums nakts stundās pazemes valstībā ; T.R. Svešās zemēs: Sveiciens no Tiho Brahes Hvenas salas ; A.Zemītis. Matemātiskās tehnoloģijas kā neatņemama nākotnes tehnologiju sastāvdaļa ; I.Vilks. Evolūcijas trajektorija ; LFB rezolūcija: Par neatliekamiem pasākumiem dabaszinātņu mācīšanai vidusskolās ; R.Ozols. Naturālie logaritmi un nevienādību pierādīšana (nobeig.) ; J.Jaunbergs. Sasalušo dubļu planēta Marss ; M.Eihvalds, J.Kārkliņš. Dubultteleskopu otrā elpa ; I.D. Šoruden atceramies: komēta Rīgā – 425, LU Astronomiskā observatorija – 80 ; O.Zibens. Krustvārdu mīkla ; J.Torgāns. Zvaigznes un Zeme – Eiropas kultūras kontekstā ; I.D. Šoruden atceramies: S.Slaucītājs – 100 ; N.Cimahoviča. Heliobioloģijas līkloči ; I.Loze. Starp debesīm un zemi ; T.Romanovskis. Zvaigžņu ripa (e-vēstule no Hamburgas) ; A.Balklavs. Jānis Ikaunieks – zinātnes popularizētājs ; LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas sēdes lēmums ; I.Pundure. Jāņa Ikaunieka un “Zvaigžņotās Debess” daudzināšana ; A.Balklavs. Astronomijas institūts 2001.gadā (nobeig.) ; L.Roze. LU Astronomiskajai observatorijai – 80 ; K.Lapuška. NASDA atzinība Universitātes astronomiem ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2002.gada rudenī ; Pirmo reizi “ZvD”: Mārtiņš Balodis, Mārtiņš Eihvalds, Juris Kārkliņš, Jānis Torgāns, Aivars Zemītis ; Pielikumā: Astronomiskais kalendārs 2003
dc.description.tableofcontentsСодержание: А.Кундзиньш. Генераторы света и усилители ; Г.Озолиньш. Новый радиотелескоп на южном полушарии ; А.Ковалевскис. Вспышки на Солнце и скорость вращения Земли ; А.Балклавс. Квазары и фундаментальные константы ; М.Балодис. Некоторые процессы в звёздах под взглядом физика-ядерщика ; З.Алксне, А.Алкснис. Новые докаэательства существования крупномасштабных структур в ранней Вселенной ; А.Балклавс. Астрономия с телескопами среднего и малого размера ; И.Абакумов, А.Алкснис. Комета Ikeya-Zhang на весеннем небе Риэкстукалнса и Риги ; Я.Клетниэкс. Путешествие солнечного бога в подземном мире ; А.Земитис. Математические технологии – неотъемлевая составная технологий будущего ; И.Вилкс. Траектория эволюции ; О неотложных мероприятиях для преподавания естественных наук в средних школах (резолюция ЛФО) ; Р.Озолс. Натуральные логарифмы и доказательство неравенств (окончание) ; Я.Яунбергс. Марс – планета замёрзшей грязи ; М.Эйхвалдс, Ю.Карклиньш. Второе дыхание телескопов-близнецов ; Я.Торганс. Звёзды и Земля – сквозная тема творчества композитора Луции Гаруты в контексте европейской культуры ; Н.Цимахович. Сложные пути гелиобиологии ; И.Лозе. Между небом и землёй (находка эпохи мезолита на территории Латвии) ; Т.Романовский. Звёздная шайба (э-письмо из Гамбурга) ; А.Балклавс. Янис Икауниэкс – популяризатор науки ; Решение Отделения физико-технических наук Латвийской Академии наук ; И.Пундуре. Чествование Яниса Икауниэкса и “Zvaigžņotā Debess” ; А.Балклавс. Институт Астрономии в 2001 году (окончание) ; Л.Розе. Астрономической обсерватории Латвийского университета – 80 ; К.Лапушка. Высокая оценка NASDA работ астрономов Латвийского университета ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо осенью 2002 года ; Приложение: Астрономический календарь 2003
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKvazāri un fundamentālās konstantesen_US
dc.subjectĶīmisko elementu veidošanās zvaigznēsen_US
dc.subjectLielas struktūras agrīnajā Visumāen_US
dc.subjectTeleskopien_US
dc.subjectIkeja-Žanga komēta Rīgas un Riekstukalna debesīsen_US
dc.subjectSaules dievs pazemes valstībāen_US
dc.subjectMatemātiskās tehnoloģijasen_US
dc.subjectEvolūcijas trajektorijaen_US
dc.subjectDabaszinātņu mācīšanaen_US
dc.subjectNaturālie logaritmi – nevienādību pierādīšanaen_US
dc.subjectMarsa sasalušie dubļien_US
dc.subjectFotouzņēmumi ar Riekstukalna dubultfotometra teleskopuen_US
dc.subjectKomēta - 1577. gada 9.novembris, Rīgaen_US
dc.subjectLatvijas Fizikas biedrības 7.konference - rezolūcijaen_US
dc.subjectZvaigznes un Zeme Lūcijas Garūtas daiļradēen_US
dc.subjectAstronoms Sergejs Slaucītājsen_US
dc.subjectHeliobiologs Aleksandrs Čizevskisen_US
dc.subjectAtradums Zvidzes mezolīta apmetnēen_US
dc.subjectZvaigžņu ripa (vairogs) – atradums arheoastronomijāen_US
dc.subjectJānis Ikaunieksen_US
dc.subjectLZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas 2002. g. 22.aprīļa sēdes lēmumsen_US
dc.subject“Zvaigžņotā Debess” vēstureen_US
dc.subjectAstronomijas institūts – darbības pārskatsen_US
dc.subjectLU Astronomiskā observatorija - vēstureen_US
dc.subjectNASDA atzinība Universitātes astronomiemen_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2002en_US
dc.subjectLatvijas Fizikas biedrības 7.konferences rezolūcija
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2002, Rudens (177)en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record