Show simple item record

dc.contributor.authorLatvijas Universitāte. Astronomijas institūts
dc.contributor.authorLatvijas Zinātņu akadēmija
dc.creatorAlksne, Zenta; Alksnis, Andrejs; Andžāns, Agnis; Āboliņš, Jānis; Balklavs, Arturs; Cimahoviča, Natālija; Daube, Ilga; Docenko, Dmitrijs; Gertāns, Māris; Gills, Mārtiņš; Jansons, Jānis; Jaunbergs, Jānis; Kauliņš, Juris; Krastiņa, Mirdza; Loze, Ilze; Meldere, Dace; Nikolajevs, Aleksandrs; Opmanis, Mārtiņš; Vilks, Ilgonis; Začeste, Inga; Zarniks, Tams; Zibens, Ollerts
dc.date.accessioned2013-05-09T12:07:17Z
dc.date.available2013-05-09T12:07:17Z
dc.date.issued2001-09
dc.identifier.citationZvaigžņotā Debess: populārzinātnisks gadalaiku izdevums / Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Astronomijas institūts; [A.Balklavs (atbild. redaktors), A.Andžāns (atbild. red. vietn.), A.Alksnis, K.Bērziņš, M.Gills, R.Kūlis, I.Pundure (atbild. sekretāre), T.Romanovskis, L.Roze, I.Vilks]. - Rīga: LU Astronomijas institūts. - Nr. 173 (2001, Rudens). - 104 lpp.: il. ISSN 0135-129X.en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1427
dc.descriptionContents: G.Ozoliņš. Radio-Locators Investigate Solar System ; U.Dzērvītis. First Radio Star Discovered ; J.Āboliņš. Science, Dinosaurs and Evolution: Cosmos and Life on Earth ; Z.Alksne, A.Alksnis. Our Galaxy Swallows Its Companions ; A.Balklavs. New Data on Massive Objects in the Galactic Cores ; A.Balklavs. Actualities of Investigations of Dwarf Galaxies ; Z.Alksne. The Web of the Early Universe Primordial Filaments ; M.Gertāns. NEAR Mission Successfully Completed ; I.Vilks. Spaceflight. Almost Everyday Life (1973-2000) (concluded) ; J.Jaunbergs, D.Meldere. Mr. Tito’s Great Space Adventure ; N.Cimahoviča, A.Balklavs. Radio Astronomy in Latvia. How It All Happened ; J.Jansons. First University Doctor in Physics Professor Dr.math. Reinhards Siksna – 100 ; Mirdza Krastiņa’s Reminiscences on Father. Reflections on 100 Years of Life ; A.Andžāns. Problems of the 3rd Round of 51st Olympiad in Mathematics of Latvia ; M.Opmanis. The 7th Baltic Olympiad in Informatics BOI’2001 ; J.Jaunbergs, D.Meldere. Climate Record in Martian Polar Deposits ; T.Czarnik. Artificial Gravity for Manned Mars Missions ; J.Jaunbergs, M.Gills. Competition for Readers ; A.Nikolajev. Sun-Dials for Entire Territory of Latvia (concluded) ; M.Gills. At Ilumetsa Meteorite Crater Site ; I.Začeste. Constellations at Autumn Midnight ; I.Daube. Astronomer and Soldier Indriķis Arturs Brikmanis ; I.Loze. The Mayan Culture and Observatory in Chichen Itza ; J.Kauliņš. The Starry Sky in the Autumn of 2001 ; Supplement: Astronomical Calendar 2002 ;en_US
dc.description.sponsorshipLatvijas Zinātnes padome, Latvijas Universitāte, A/s “Aldaris”en_US
dc.description.tableofcontentsSaturs: Radiolokatori pētī Saules sistēmu ; Atrasta pirmā radiozvaigzne ; J.Āboliņš. Zinātne, dinozauri un evolūcija: kā kosmiskie spēki ietekmē dzīvi uz Zemes ; Z.Alksne, A.Alksnis. Mūsu Galaktika aprij savas kaimiņienes ; A.Balklavs. Jauni dati par masīviem objektiem galaktiku kodolos ; A.Balklavs. Pundurgalaktiku pētījumu aktualitātes ; Z.Alksne. Agrīnā Visuma pirmatnējo šķiedru tīkls ; M.Gertāns. NEAR misija sekmīgi pabeigta ; I.Vilks. Kosmiskie lidojumi: gandrīz kā ikdiena (1973-2000) (nobeig.) ; J.Jaunbergs, D.Meldere. Denisa Tito lieliskais piedzīvojums kosmosā ; I.D. Šoruden svinam: N.Cimahoviča – 75, B.Rjabovs – 50 ; N.Cimahoviča, A.Balklavs. Radioastronomija Latvijā. Kā tas viss notika ; J.Jansons. Pirmajam LU Dr.math. fizikā profesoram Reinhardam Siksnam – 100 ; Mirdzas Krastiņas atmiņas par tēvu. Apcerot 100 gadu gājumu ; A.Andžāns. Latvijas 51.matemātikas olimpiādes 3.kārtas uzdevumi ; M.Opmanis. Baltijas valstu 7.informātikas olimpiāde BOI’2001 ; M.G. Ērgļa nometnes konkursa rezultāti ; J.Jaunbergs, D.Meldere. Marsa polu ledus un putekļu hronika ; T.Zarniks. Mākslīgā gravitācija lidojumos uz Marsu ; J.Jaunbergs, M.Gills. Marsa konkurss lasītājiem: jautājumi, rezultāti ; A.Nikolajevs. Saules pulksteņi visai Latvijai (nobeig.) ; M.Gills. Pie Ilumetsas meteorītu krāteriem (fotoreportāža) ; O.Zibens. Krustvārdu mīkla ; I.Začeste. Zvaigznāji rudens pusnaktī ; I.Daube. Astronoms un karavīrs Indriķis Arturs Brikmanis ; I.Loze. Maiju kultūra un observatorija Cičenicā ; I.D. Šoruden atceramies: K.Šteins – 90 ; J.Kauliņš. Zvaigžņotā debess 2001.gada rudenī ; Pirmo reizi “ZvD”: Jānis Āboliņš, Dace Meldere, Ollerts Zibens ; Pielikumā: Astronomiskais kalendārs 2002
dc.description.tableofcontentsСодержание: Г.Озолиньш. Радиолокаторы изучают Солнечную систему ; У.Дзервитис. Найдена первая радиозвезда ; Я.Аболиньш. Наука, динозавры и эволюция: влияние космических факторов на жизнь на Земле ; З.Алксне, А.Алкснис. Наша Галактика поглощает своих соседок ; А.Балклавс. Новые данные о массивных объектах в ядрах галактик ; А.Балклавс. Актуальные исследования карликовых галактик ; З.Алксне. Сеть изначальных волокон ранней Вселенной ; М.Гертанс. Миссия NEAR успешно завершена ; И.Вилкс. Космические полёты. Почти как будни (1973-2000) (окончание) ; Я.Яунбергс, Д.Мелдэре. Захватывающее приключение Дениса Тито в космосе ; Н.Цимахович, А.Балклавс. Радиоастрономия в Латвии. Как это всё произошло ; Я.Янсонс. Первому доктору физики Латвийского Университета профессору Dr.math. Рейнхардсу Сиксне – 100 ; Воспоминания Мирдзы Крастини об отце – к 100-летнему юбилею ; А.Анджанс. Задачи 3-его тура 51-ой математической олимпиады Латвии ; М.Опманис. 7-ая Балтийская олимпиада по информатике BOI’2001 ; Я.Яунбергс, Д.Мелдэре. Хроника полярного льда и пыли на Марсе ; Т.Зарник. Исскусственная гравитация в полётах на Марс ; Я.Яунбергс, М.Гиллс. Конкурс для читателей ; А.Николаев. Солнечные часы для всей Латвии (окончание) ; М.Гиллс. У метеорных кратеров Илумется ; И.Зачестэ. Созвездия в осеннюю полночь ; И.Даубе. Астроном и солдат Индрикис Артурс Брикманис (1911-1945) ; И.Лозе. Культура майя и обсерватория в Чичен-Ице ; Ю.Каулиньш. Звёздное небо осенью 2001 года ; Приложение: Астрономический календарь 2002
dc.language.isolaven_US
dc.publisherApgāds “Mācību grāmata”en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinozauri un evolūcijaen_US
dc.subjectGalaktiku mijiedarbībaen_US
dc.subjectMasīvi objekti galaktiku kodolosen_US
dc.subjectPundurgalaktikasen_US
dc.subjectAgrīnais Visums – pirmatnējo šķiedru tīklsen_US
dc.subjectNEAR misijaen_US
dc.subjectKosmiskie lidojumi (1973-2000)en_US
dc.subjectDenisa Tito lidojums kosmosāen_US
dc.subjectNatālija Cimahoviča – 75en_US
dc.subjectBoriss Rjabovs – 50en_US
dc.subjectRadioastronomija Latvijā – vēstureen_US
dc.subjectLatvijas Universitātes profesors Reinhards Siksna – 100en_US
dc.subjectLatvijas matemātikas olimpiāde – uzdevumien_US
dc.subjectBaltijas valstu informātikas olimpiāde BOI’2001en_US
dc.subjectĒrgļa nometnes konkurss – rezultātien_US
dc.subjectMarsa poli – ledus, putekļien_US
dc.subjectMākslīgā gravitācijaen_US
dc.subjectMarsa konkurss: jautājumi, rezultātien_US
dc.subjectSaules pulksteņi Latvijaien_US
dc.subjectIlumetsas meteorītu krāterien_US
dc.subjectKrustvārdu mīklaen_US
dc.subjectRudens zvaigznājien_US
dc.subjectAstronoms un karavīrs Indriķis Arturs Brikmanisen_US
dc.subjectMaiju kultūra, observatorija Cičenicāen_US
dc.subjectKārlis Šteins – 90en_US
dc.subjectAstronomiskās parādības - 2001en_US
dc.titleZvaigžņotā Debess: 2001, Rudens (173)en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/contributionToPeriodicalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record